Facebook Pixel

Pennaeth Trac

Mae Pennaeth Trac yn goruchwylio gweithrediadau busnes o fewn cylch gwaith peirianneg rheilffyrdd, gan roi cyngor arbenigol ar beirianneg i brosiectau o bob math yn y maes hwn.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£35000

Sut i ddod yn Pennaeth Trac

Er mwyn mynd i mewn i beirianneg drac, bydd gofyn i chi gael gradd mewn pwnc perthnasol megis Peirianneg Sifil fel arfer. Mae'n ddefnyddiol os yw eich gradd neu radd feistr yn cael ei hachredu gan gorff proffesiynol perthnasol, megis y Sefydliad Peirianneg Sifil (ICE) gan y gall eich helpu i gyflawni statws peiriannydd siartredig yn nes ymlaen.

Mae llawer o gyflogwyr mawr yn cynnig rhaglenni interniaeth strwythuredig a chynlluniau lleoli haf mewn peirianneg drac.

Disgwylir i chi gael gwybodaeth drylwyr o'ch sector arbenigol cyn cael eich ystyried ar gyfer dyrchafiad i fod yn Bennaeth Trac.


Beth mae Pennaeth Trac yn ei wneud?

 • Darparu cyngor a gwybodaeth strategol sy'n gysylltiedig â pheirianneg rheilffyrdd
 • Nodi, mentora a datblygu staff iau
 • Darparu cyfeiriad technegol ar gyfer timau peirianneg drac ar y safle
 • Cynnal gwaith i ddiwallu safonau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol
 • Rheoli prosiectau mewn modd o ansawdd uchel, proffesiynol a masnachol hyfyw
 • Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol
 • Cadw'n gyfredol â thechnegau a thechnolegau newydd
 • Nodi a hyrwyddo arfer gorau
 • Creu a chynnal systemau rheoli effeithiol i reoli a chyflawni ymrwymiadau peirianneg drac
 • Rheoli unrhyw newid i'r system reilffyrdd i sicrhau bod risgiau'n cael eu nodi a'u rheoli
 • Cynnal cyfrifoldeb peirianneg proffesiynol am yr holl weithgareddau peirianneg drac ar ran busnes
 • Darparu cyngor technegol ar faterion sy'n berthnasol i beirianneg drac
 • Cymeradwyo hyfforddiant peirianneg drac a strategaethau cymhwysedd a ddefnyddir o fewn cwmni i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth a safonau'r diwydiant
 • Darparu cyfarwyddyd technegol i gontractwyr, cyngor strategol i benseiri prosiect a sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud i ddiwallu safonau iechyd a diogelwch
 • Rheoli tîm, mentora staff iau yn eu sector arbenigol
 • Mae'r rhan fwyaf o swyddi llawn amser yn golygu gweithio 40 awr yr wythnos.

Cyflog

 • Gall peirianwyr trac neu sifil sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £28,000 
 • Gall peirianwyr trac neu sifil hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £35,000
 • Gall Uwch Bennaeth Trac ennill £45,000 neu fwy

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Pennaeth Trac Mae Pennaeth Trac yn goruchwylio gweithrediadau busnes o fewn cylch gwaith peiri...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr trafnidiaeth Rheolwyr trafnidiaeth sy'n gyfrifol am sicrhau bod y gofynion cyfreithiol ar gyf...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd sifil Mae peirianwyr sifil yn chwarae'r rhan bwysig o gynllunio, dylunio a rheoli pros...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080