Facebook Pixel

Pensaer tirwedd

Mae penseiri tirlunio yn creu llefydd i bobl fyw, weithio a chwarae, a llefydd i blanhigion ac anifeiliaid ffynnu. Fel pensaer tirlunio, nid oes yr un diwrnod yr un fath; un diwrnod gallech fod allan yn syrfeo safleoedd neu wneud asesiadau effaith amgylcheddol, y diwrnod wedyn gallech fod yn y swyddfa’n ysgrifennu adroddiadau a chreu cytundebau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn bensaer tirlunio

I ddod yn bensaer tirlunio, mae sawl llwybr ar gael. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, neu brentisiaeth.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

Gallech gwblhau cwrs gradd israddedig sydd wedi’i achredu gan y Sefydliad Tirlunio, mewn pwnc megis: 

 • Pensaernïaeth Tirlunio 
 • Dylunio gardd 
 • Tirlunio ac ecoleg 
 • Cynllunio neu reoli tirwedd 
 • Cadwraeth amgylcheddol 
 • Pensaernïaeth tirwedd 

Mae graddau israddedig yn para tua 4 mlynedd, gydag opsiwn o gymryd blwyddyn allan i wneud profiad gwaith â thâl. 

I wneud gradd, bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 5 TGAU (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) gyda graddau 4 (C) neu uwch, neu gymwysterau cyfatebol 
 • 2 i 3 Safon Uwch neu gymwysterau cyfatebol Mae pynciau megis daearyddiaeth, dylunio graffig, arlunio, gwyddoniaeth amgylcheddol, bywydeg a botaneg yn ddefnyddiol iawn. 

Os ydych yn dymuno gweithio tuag at statws siartredig, rydych angen cyrraedd lefel Meistr ar gwrs ôl-raddedig wedi’i achredu gan y Sefydliad Tirlunio. Bydd angen gradd israddedig arnoch, neu gymwysterau cyfatebol, er mwyn dilyn astudiaeth ôl-raddedig. 

Os oes gennych ddiddordeb brwd mewn dylunio a’r amgylchedd, a chyda gradd mewn pwnc perthnasol yn barod megis pensaernïaeth, garddwriaeth neu fotaneg, gallech wneud cwrs trawsnewid graddedig i ddod yn bensaer tirlunio. Os nad yw eich gradd yn achrededig, gallech gwblhau cwrs trawsnewid ôl-raddedig wedi’i achredu gan y Sefydliad Tirlunio. Mae’r cyrsiau hyn yn para rhwng 18 mis adwy flynedd, neu’n hirach os ydych am astudio’n rhan amser. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

I ddechrau ar eich llwybr gyrfa i ddod yn bensaer tirlunio, gallech gwblhau tystysgrif Lefel 3 neu Ddiploma mewn Adeiladu neu Arddwriaeth Tirlunio.  

I wneud prentisiaeth, bydd angen 4 - 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

 Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth gyda phensaer tirlunio’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant.  

I wneud prentisiaeth, bydd angen hyd at 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel pensaer tirlunio. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 


Beth mae pensaer tirwedd yn ei wneud?

Fel pensaer tirlunio, gallech fod yn gwneud y canlynol:  

 • Dylunio cynlluniau parciau, gerddi, stadau tai neu ganol trefi 
 • Gwella tir sydd wedi’i effeithio gan fwyngloddio neu adeiladu traffordd 
 • Cyfarfod â chleientiaid i drafod yr hyn maent ei angen ac i gyflwyno syniadau iddynt 
 • Cynhyrchu dyluniadau (gan gynnwys rhai â chymorth cyfrifiadur) 
 • Rheoli ac atgynhyrchu gwahanol fathau o ardaloedd awyr agored yn y DU neu dramor 
 • Syrfeo safleoedd i adnabod bywydau planhigion ac anifeiliaid sydd yno a chael barn preswylwyr a busnesau lleol a phobl eraill sy’n defnyddio’r safle 
 • Cydlynu cynlluniau prosiect gyda phobl broffesiynol eraill megis penseiri, peirianwyr sifil a chynllunwyr tref 
 • Ysgrifennu adroddiadau 
 • Cynnal asesiadau effaith amgylcheddol 
 • Monitro datblygiad i sicrhau fod tirluniau yn dod at ei gilydd yn iawn 
 • Ysgrifennu cytundebau 
 • Goruchwylio prosesau tendro ar gyfer contractwyr 
 • Gwneud tirlunio ac asesiadau effaith gweledol 
 • Sicrhau fod newidiadau i’r amgylchedd naturiol yn addas, sensitif a chynaliadwy 
 • Rhoi cyngor arbenigol i ymholiadau cyhoeddus neu wrandawiadau eraill ar brosiectau mawr neu ddadleuol 
 • Yn seiliedig mewn ymarfer preifat ond ar y cyfan yn gweithio mewn swyddfa ac ar safle. 

Faint y gallech ei ennill fel pensaer tirlunio?

Mae’r cyflog disgwyliedig yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall penseiri tirlunio sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £30,000 y flwyddyn. 
 • Gall penseiri tirlunio hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £30,000 a £40,000 y flwyddyn. 
 • Gall penseiri tirlunio uwch neu siartredig ennill £40,000 - £100,000.* 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi pensaer tirlunio sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Gallech ymgeisio am statws siartredig drwy’r Pathway to Chartership (P2C). Bydd hyn yn gwella’ch rhagolygon swyddi a gallech ennill cyflog uwch  

Mae rhai penseiri tirlunio’n gweithio fel ymgynghorwyr hunangyflogedig neu isgontractwyr.  


Dyluniwyd y wefan gan S8080