Facebook Pixle

Pensaer tirwedd

Mae penseiri tirwedd yn creu mannau i bobl fyw, gweithio a chwarae ynddynt a mannau i blanhigion ac anifeiliaid ffynnu. Maent hefyd yn siarad dros ein mannau awyr agored ac yn gofalu amdanynt.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Pensaer tirwedd

Gallwch gwblhau gradd israddedig (pedair blynedd fel arfer) wedi'i achredu gan y Sefydliad Tirwedd. Mae pynciau achrededig yn cynnwys:

 • Pensaernïaeth Tirwedd
 • Dylunio Gerddi
 • Dylunio Tirwedd ac Ecoleg
 • Cynllunio Tirwedd
 • Rheoli Tirwedd
 • Cadwraeth Amgylcheddol
 • Pensaernïaeth Tirwedd a Phensaernïaeth

Mae arnoch angen o leiaf dwy neu dair lefel A neu gyfwerth megis Scottish Highers, neu Fagloriaeth Uwch Cymru i ennill lle ar gwrs gradd. Mae pynciau megis Daearyddiaeth, Dylunio Graffig, Celf, Gwyddor yr Amgylchedd, Bioleg a Botaneg yn arbennig o ddefnyddiol.

Os oes gennych radd eisoes mewn pwnc cysylltiedig (fel pensaernïaeth, garddwriaeth neu fotaneg) gallwch gymryd cwrs trosi i raddedigion. 

Yn gyntaf, byddwch chi'n cwblhau cwrs mynediad israddedig neu ôl-raddedig wedi'i achredu gan y Sefydliad Tirwedd. Gallwch ennill siarteriaeth â chymorth y Llwybr i Siarteriaeth (P2C). Mae'r P2C yn datblygu'r wybodaeth, dealltwriaeth a phroffesiynoldeb sydd eu hangen i ddod yn bensaer tirwedd siartredig ac mae'n ystyried eich dysgu a phrofiad blaenorol. Gallwch chi symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun, fel arfer rhwng dwy a thair blynedd ar gyfer y rhan fwyaf o bobl. Dilynir y Llwybr tra'ch bod chi mewn ymarfer broffesiynol nes eich bod yn barod i gymryd yr arholiad llafar terfynol.

Unwaith y bydd penseiri tirwedd siartredig wedi'u cymhwyso'n llawn, rhaid cwblhau o leiaf 20 awr o ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) bob blwyddyn i gadw'n gyfredol â meddwl ac ymarfer broffesiynol cyfredol.


Beth mae Pensaer tirwedd yn ei wneud?

 • Dylunio cynllun parciau, gerddi, ystadau tai neu ganol dinas
 • Gwella tir a effeithir gan gloddio neu adeiladu traffordd
 • Cwrdd â chleientiaid i drafod yr hyn maent ei eisiau a chyflwyno syniadau iddynt
 • Cynhyrchu dyluniadau (gan gynnwys rhai â chymorth cyfrifiadur)
 • Rheoli neu adfywio gwahanol fathau o leoedd awyr agored yn y DU neu dramor
 • Tirfesur safleoedd i nodi'r planhigion a'r bywyd anifeiliaid yno a chael barn trigolion lleol, busnesau a phobl eraill sy'n defnyddio'r safle
 • Cydlynu cynlluniau prosiect gyda gweithwyr proffesiynol eraill megis penseiri, peirianwyr sifil a chynllunwyr trefi
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Cynnal asesiadau effaith amgylcheddol
 • Monitro cynnydd i sicrhau bod tirwedd yn cael ei lunio'n iawn
 • Llunio cytundebau
 • Goruchwylio'r broses dendro ar gyfer contractwyr
 • Gwneud asesiadau tirwedd ac effaith weledol
 • Sicrhau bod newidiadau i'r amgylchedd naturiol yn briodol, sensitif a chynaliadwy
 • Rhoi tystiolaeth arbenigol i ymholiadau cyhoeddus neu wrandawiadau eraill ar brosiectau mawr neu ddadleuol
 • Yn aml yn seiliedig mewn ymarfer breifat ond yn gyffredinol yn gweithio mewn swyddfa ac ar safle

Cyflog

 • Gall penseiri tirwedd sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £20,000 - £30,000
 • Gall penseiri tirwedd hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £30,000 - £40,000
 • Gall uwch benseiri tirwedd neu benseiri tirwedd siartredig ennill oddeutu £40,000 neu fwy

Bydd cyflogau'n amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb a bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080