Facebook Pixel

Rheolwr Adnoddau dynol

Cydlynydd adnoddau dynol, Swyddog adnoddau dynol, Cynorthwyydd adnoddau dynol

Mae rheolwyr adnoddau dynol yn datblygu polisïau sy’n gysylltiedig ag ymarferion gwaith y sefydliad y maent yn gweithio ynddo ac yn eu rhoi ar waith. Maent yn cyflogi gweithwyr ac yn eu helpu i gael hyfforddiant a datblygiad i symud eu gyrfa ymlaen. Maent yn allweddol i oruchwylio amodau cyflogaeth, termau cytundebol, trafodaethau a materion tâl sy’n gysylltiedig i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Cyflog cyfartalog*

£15000

-

£100000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn rheolwr adnoddau dynol

I ddod yn rheolwr adnoddau dynol, mae sawl llwybr ar gael. Gallech ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch 

drwy astudio cwrs prifysgol neu goleg, neu brentisiaeth. Os oes gennych brofiad perthnasol yn barod efallai y gallech wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr neu hyfforddiant yn y swydd. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn reolwr adnoddau dynol i weld pa un yw'r un iawn i chi. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Cynllun hyfforddi graddedigion/prifysgol 

Gallech gwblhau gradd mewn astudiaethau busnes, busnes ac ieithoedd, rheoli adnoddau dynol a rheoli busnes neu bwnc perthnasol arall.  

Yna, mae modd i chi gael swydd ar gynllun hyfforddi graddedig mewn cwmni adnoddau dynol. 

I wneud gradd israddedig, bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 5 TGAU (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) gyda graddau 4 (C) neu uwch, neu gymwysterau cyfatebol 
 • 2 - 3 Lefel A neu gymwysterau cyfatebol 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid  

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Gallech gwblhau cwrs coleg i ddod yn rheolwr adnoddau dynol, megis Dyfarniad Lefel 3 mewn Adnoddau Dynol Hanfodol, Diploma Lefel 3 mewn Sgiliau ar gyfer Ffynonellau Adnoddau Dynol a Thystysgrif Lefel 3 mewn Ymarferion Adnoddau Dynol.  

Fel arall, gallech gofrestru ar gwrs gweinyddu a gweithio’ch hun i fyny i rôl rheolwr adnoddau dynol. 

I wneud cwrs yn y coleg, bydd angen hyd at 2 - 3 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant.  

Gallech gwblhau prentisiaeth uwch mewn cefnogaeth adnoddau dynol, neu ddod yn brentis gweinyddol ac, ar ôl cymhwyso, arbenigo i ddod yn rheolwr adnoddau dynol. 

I wneud prentisiaeth, bydd angen hyd at 2-3 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad blaenorol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad o weithio fel rheolwr adnoddau dynol. Efallai y byddwch yn dechrau fel gweinyddwr busnes mewn adran adnoddau dynol busnes, a gweithio’ch hun i fyny drwy hyfforddiant a dyrchafiad, 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio mewn adnoddau dynol. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr adnoddau dynol yn cynnwys:  

 • Tueddfryd at weinyddu 
 • Sensitifrwydd a dealltwriaeth 
 • Sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar 
 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid da 

Beth mae rheolwr adnoddau dynol yn ei wneud?

 • Recriwtio staff, ysgrifennu disgrifiadau swydd, gwirio ffurflenni cais, creu rhestri ber ymgeiswyr a chynnal cyfweliadau sylfaenol
 • Dyfeisio a gweithredu polisïau i ddewis, datblygu a chadw'r staff cywir
 • Goruchwylio lles staff
 • Gweithio'n agos ag adrannau eraill i weithredu polisïau a gweithdrefnau
 • Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn y busnes
 • Goruchwylio polisïau iechyd a diogelwch
 • Datblygu a gweithredu polisïau ar faterion megis  amgylchiadau gwaith, rheoli perfformiad, cyfle cyfartal, gweithdrefnau disgyblu a rheoli absenoldeb
 • Cynghori ar gyflogau, dyrchafiad a budd-daliadau, gan gynnwys tâl salwch, tâl tadolaeth a mamolaeth
 • Cynnal adolygiadau cyflog
 • Negodi gyda staff a'u cynrychiolwyr (er enghraifft, swyddogion undeb llafur)
 • Gweinyddu'r gyflogres
 • Ymdrin â chwynion staff, achwyniadau a gweithredu gweithdrefnau disgyblu
 • Ymwneud â goruchwylio amodau cyflogaeth, telerau contractiol, negodiadau cyflog a materion ynghylch chydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Fel arfer, gellir disgwyl gweithio 40 awr yr wythnos a chael eich lleoli'n bennaf mewn amgylchedd swyddfa

Faint y gallech ei ennill fel rheolwr adnoddau dynol?

Mae’r cyflog disgwyliedig yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall rheolwyr adnoddau dynol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £15,000 a £25,000 y flwyddyn. 
 • Gall rheolwyr adnoddau dynol hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £45,000 y flwyddyn. 
 • Gall uwch-reolwyr adnoddau dynol ennill rhwng £75,000 a £100,000* y flwyddyn. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Rheolwr Adnoddau Dynol sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Mae cyfleoedd i ddatblygu yn eich gyrfa a chael mwy o gyflog wrth i chi ennill profiad mewn adnoddau dynol, yn benodol os oes gennych gymwysterau o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad (CIPD). 

Gyda phrofiad, gallech ddatblygu i rôl rheoli uwch. Gallech hefyd sefydlu eich busnes ymgynghori eich hun, yn cynnig gwasanaethau recriwtio neu gyngor ar bolisi cynllunio. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080