Facebook Pixel

Prif Ddylunydd

Mae prif ddylunwyr yn rheoli mesurau atal risgiau yn ystod cam cyn-adeiladu prosiect.

Cyflog cyfartalog*

£35000

-

£45000

Sut i ddod yn Prif Ddylunydd

Gall gradd mewn maes perthnasol fod yn un llwybr i ddod yn brif ddylunydd. Fel arall, mae cyfuno gwaith ag astudio'n rhan-amser tuag at gymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant, megis y rhai hynny a ddarperir gan y Sefydliad Diogelwch a Iechyd Galwedigaethol (IOSH), yn cynnig un arall.

Ar ôl ei sefydlu mewn rôl ddylunio adeiladu neu adeiladu addas, mae hyfforddiant penodol yn CDM 2015 yn hanfodol ar gyfer y rôl brif ddylunydd.


Beth mae Prif Ddylunydd yn ei wneud?

  • Gwneud penderfyniadau dylunio priodol yn ystod y cyfnod cyn-adeiladu i sicrhau bod prosiect yn cael ei gyflenwi'n effeithiol
  • Sicrhau iechyd a diogelwch y rhai hynny yr effeithir arnynt gan y gwaith ar brosiectau
  • Sicrhau bod Cleientiaid yn ymwybodol o'u dyletswyddau
  • Cydgasglu gwybodaeth cyn adeiladu
  • Nodi sut y bydd unrhyw fylchau gwybodaeth yn cael eu datrys mewn modd amserol er mwyn sicrhau bod materion iechyd a diogelwch yn cael eu hystyried yn ddigonol. 
  • Cynnal adolygiadau dylunio penodol o iechyd a diogelwch trwy gydol cyfnodau dylunio ac adeiladu prosiect
  • Embedded in the project team and have sufficient knowledge to influence the project design

Cyflog

  • Gall Prif Ddylunwyr sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £30,000 - £35,000
  • Gall Prif Ddylunwyr hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £35,000 - £45,000
  • Gall Uwch Brif Ddylunwyr ennill oddeutu £45,000 - £65,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb a gall cyflogau a dewisiadau gyrfaol wella ar ôl ennill statws siartredig perthnasol.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080