Facebook Pixel

Cynllunydd Tref (Prif)

Mae prif gynllunwyr yn cymryd rôl arweiniol wrth warchod a datblygu ein dinasoedd, trefi a chefn gwlad. Maent yn sicrhau bod ein hamgylcheddau naturiol ac adeiledig yn cydweithio er mwyn creu cymunedau cynaliadwy ac amrywiol.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£45000

Sut i ddod yn Cynllunydd Tref (Prif)

I fod yn rheolwr cynllunio neu'n brif gynllunydd, mae angen sawl blwyddyn o brofiad perthnasol mewn amgylchedd cynllunio. Mae angen hefyd eich bod wedi datblygu'ch sgiliau rheoli ac yn gallu meddwl yn strategol.

Er mwyn symud ymlaen i'r lefel hon mae arnoch angen profiad o reoli tîm, gweithgaredd, prosiect neu adran fach o ddydd i ddydd - yn ogystal â rhedeg cyllideb. 

Rhaid i chi ddangos profiad mewn amrywiaeth o brosiectau yn ogystal â chreu a chynnal partneriaethau â llawer o randdeiliaid. Os ydych chi'n gweithio yn y sector preifat, dylech fod â sgiliau da ynghylch cleientiaid a datblygu busnes.


Beth mae Cynllunydd Tref (Prif) yn ei wneud?

 • Datblygu polisi cynllunio sy'n ystyried cludiant, yr economi leol, swyddi, ffactorau amgylcheddol a'r amgylchedd hanesyddol
 • Sicrhau bod ardaloedd yn lleoydd diogel a dymunol i fyw, gweithio ac ymweld
 • Cynhyrchu cyflwyniadau cynllunio, apeliadau, datganiadau dylunio a mynediad
 • Datganiadau cynllunio 
 • Rheoli portffolios cleientiaid
 • Datblygu perthnasoedd busnes
 • Rhedeg ymgynghoriadau cyhoeddus
 • Fel arfer maent yn cael eu lleoli mewn swyddfa ond yn aml maent yn mynd allan ar ymweliadau safle a gallant weithio ar gyfer sefydliadau llywodraeth venedlaethol, rhanbarthol neu leol. 
 • Ar y lefel hon mae rhywfaint o waith fel ymgynghorwyr cynllunio annibynnol, yn rhoi cyngor i fusnesau ac unigolion. 

Cyflog

 • Mae cyflogau fel arfer yn amrywio o £29,000 i £50,000

Mae cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb, a gall cyflogau a dewisiadau gyrfaol wella â statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynllunydd Tref Mae cynllunydd tref yn rheoli'r gwaith o ddatblygu dinasoedd, trefi a chefn gwla...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynllunydd Tref (Prif) Mae prif gynllunwyr yn cymryd rôl arweiniol wrth warchod a datblygu ein dinasoed...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080