Facebook Pixel

Rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu

Rheolwr BIM

Mae rheolwyr modelu gwybodaeth am adeiladu yn gweithredu fel canolwr rhwng dylunwyr, cleientiaid a phenseiri. Fel rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu, byddwch yn goruchwylio’r cynhyrchiad o gynlluniau pensaernïol manwl, cydrannau a deunyddiau ar gyfer prosiectau adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£90000

Oriau arferol yr wythnos

37 - 40

Sut i ddod yn rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu

I ddod yn rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu, mae sawl llwybr ar gael. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, neu brentisiaeth. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

I ddod yn rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu, gallech astudio ar gyfer gradd israddedig neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch mewn pwnc perthnasol megis pensaernïaeth, adeiladu, dylunio cynnyrch, peirianneg sifil neu dechnegol pensaernïol. 

Yn ystod eich astudiaethau, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd dylunio megis Autodesk Revit, MicroStation neu Autodesk Civil 3D. Yna, gallech ymuno â chynllun hyfforddi graddedig cwmni fel technegydd iau. 

I wneud gradd, bydd angen 2 i 3 Lefel A (neu gymwysterau cyfatebol) arnoch. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid  

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Gall eich coleg lleol neu ddarparwr hyfforddiant gynnig cyrsiau mewn dylunio â chymorth cyfrifiadur a fydd yn ei helpu i ddechrau ar eich llwybr i ddod yn rheolwr Modelu Gwybodaeth am Adeiladu.   

Gallech astudio am dystysgrif Lefel 2 mewn Cynllunio â Chymorth Cyfrifiadur a Gweithgynhyrchu neu Ddiploma Lefel 3 mewn Dylunio a Drafftio. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2-3 TGAU gyda graddau 9 i 3 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (cwrs lefel 2) 
 • 4-5 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg, Mathemateg a Chyfrifiadureg, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol (cwrs lefel 3). 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid  

Prentisiaeth 

Gallech gwblhau prentisiaeth i ddod yn rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu. Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant. 

Gallech gwblhau prentisiaeth ganolradd neu uwch, gweithgynhyrchu neu adeiladu, neu unrhyw brentisiaeth sy’n cynnwys dylunio cynllunio â chymorth cyfrifiadur. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • Hyd at 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (prentisiaeth ganolradd) 
 • 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (prentisiaeth uwch) 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad blaenorol neu gymwysterau perthnasol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad o weithio fel rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu. Gallech ddatblygu i ddod yn rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu gyda mwy o brofiad a hyfforddiant. 

Gall rheolwr a gweithwyr proffesiynol cynllunio â chymorth cyfrifiadur gydag o leiaf 5 mlynedd o brofiad rheoli prosiectau yn yr amgylchedd adeiledig ddatblygu i ddod yn Rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu os oes y sgiliau gofynnol ganddynt. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu’n cynnwys:  

 • Sgiliau arwain 
 • Dyfalbarhau a phenderfynol 
 • Gallu cymryd y cam cyntaf 
 • Sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar 
 • Sylw i fanylion 
 • Sgiliau rheoli busnes 
 • Y gallu i drefnu eich amser a’ch baich gwaith 
 • Bod yn hyblyg ac yn agored i newid 
 • Dealltwriaeth drylwyr o systemau cyfrifiadur a rhaglenni

Beth mae rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu yn ei wneud

Fel rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu, byddwch yn gyfrifol am edrych ar ôl tîm i sicrhau bod prosiect yn rhedeg yn hawdd ac i’r fanyleb ofynnol. Mae hyn yn cynnwys gweithio’n agos â thechnegwyr modelu gwybodaeth am adeiladu sy’n gyfrifol am gynhyrchu lluniadau a modelau technegol. 

Mae dyletswyddau rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu fel a ganlyn:  

 • Bod yn gyfryngwr rhwng dylunwyr, cleientiaid a phenseiri fel bod prosiectau yn parhau i fod yn effeithlon ac effeithiol 
 • Delio â ffeiliau digidol a rheoli cynhyrchiad dyluniad 
 • Gweithio’n agos â thechnegwyr sy’n gyfrifol am gynhyrchu modelau yn y pen draw  
 • Hyfforddi neu uwchsgilio cydweithwyr mewn rhaglenni meddalwedd penodol 
 • Sicrhau bod gan staff fynediad at yr offer a chyfarpar maent eu hangen  
 • Goruchwylio prynu gweithfannau fel bod caledwedd yn ddigonol ac yn effeithiol ar gyfer yr amrediad o raglenni a gaiff eu gosod ar y system 
 • Cynhyrchu cynnwys i’r cwmni ei ddefnyddio  
 • Diweddaru eich gwybodaeth ynghylch datblygiadau mewn technoleg adeiladu 
 • Arwain cyfarfodydd i adnabod prosiectau a datrys materion 
 • Goruchwylio cyllidebau dylunio. 


Faint y gallech ei ennill fel rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu?

Mae cyflog disgwyliedig rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall rheolwyr modelu gwybodaeth am adeiladu sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £30,000 a £35,000 y flwyddyn. 
 • Gall rheolwyr modelu gwybodaeth am adeiladu hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £35,000 a £50,000 y flwyddyn. 
 • Gall uwch-reolwyr modelu gwybodaeth am adeiladu ennill rhwng £50,000 a £70,000* y flwyddyn. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Rheolwr Modelu Gwybodaeth am Adeiladu sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu, gallech ddatblygu i ddod yn rheolwr cynllunio â chymorth cyfrifiadur. 

Gallech ddewis ddatblygu i rôl uwch a dod yn rheolwr neu gyfarwyddwr prosiect. 

Dewis arall yw mynd yn ymgynghorydd hunangyflogedig. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080