Facebook Pixle

Rheolwr BIM

Modelu Gwybodaeth am Adeiladu (BIM) yw'r broses o ddylunio ac adeiladu adeilad ar y cyd gan ddefnyddio system gydlynol o fodelau cyfrifiadur 3D.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£70000

Oriau arferol yr wythnos

37 - 40

Sut i ddod yn Rheolwr BIM

Yn ddelfrydol, dylai rheolwr BIM fod â gwybodaeth a phrofiad ynghylch yr holl brosesau adeiladu a meddu ar wybodaeth fanwl am y broses BIM. Gall rheolwyr a gweithwyr proffesiynol CAD sydd â phrofiad o 5 mlynedd o leiaf o reoli prosiectau yn yr amgylchedd adeiledig symud ymlaen i ddod yn Rheolwr BIM os oes ganddynt y sgiliau angenrheidiol mewn ymdrin â phrosesau BIM.

Gallai'r llwybr cynyddu o reolwr BIM fod i Bartner, Rheolwr Gyfarwyddwr neu Ymgynghorydd

Fel rheol, byddech yn symud i mewn i BIM ar ôl cwblhau cymhwyster gradd/ôl-radd mewn disgyblaeth berthnasol megis adeiladu a'r amgylchedd adeiledig/pensaernïaeth.

Gwybodaeth bellach
Beth mae Rheolwr BIM yn ei wneud?

 • Gweithredu fel y rhyngwyneb rhwng y dylunydd, perchennog a rheolwr cyfleusterau ac felly galluogi cydweithrediadau llwyddiannus rhwng holl aelodau'r tîm
 • Delio â ffeiliau digidol a rheoli cynhyrchu darluniadau
 • Gweithio'n agos â thechnolegwyr BIM sydd yn y pen draw yn gyfrifol am y broses o gynhyrchu'r model.
 • Mae'r gwaith gweithredu prosesau BIM yn cael ei yrru gan y Llywodraeth â gofyniad i holl brosiectau'r sector cyhoeddus ddefnyddio BIM erbyn 2016, ac felly mae cynnydd enfawr yn y galw am y gronfa sgiliau arbenigol hon. 
 • Hyfforddi defnyddwyr mewn meddalwedd benodol/Uwchsgilio defnyddiwr meddalwedd profiadol
 • Sicrhau bod gan bobl fynediad at yr offer a'r hyfforddiant mae arnynt eu hangen i wneud y gorau o'u heffeithiolrwydd a'u cynhyrchiant
 • Goruchwylio prynu'r gweithfannau fel bod y caledwedd yn ddigonol ac effeithiol ar gyfer yr ystod o raglenni sydd wedi'u gosod ar y system
 • Cynhyrchu cynnwys i'r cwmni ei ddefnyddio 
 • Wrth i dechnoleg newid yn gyson, rhaid i reolwyr BIM gadw "yn y ddolen" â'r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd a'r hyn sy'n dod i lawr y biblinell dechnoleg. 
 • Creu ac arwain yr agendâu ar gyfer cyfarfodydd sy'n nodi tasgau a materion penodol mewn cysylltiad â chydweithredu ar brosiectau ymhlith y timau prosiect. 
 • Byddech chi'n gweithio rhwng 37 a 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, er y gellid mynd y tu hwnt i'r oriau hyn i ddiwallu terfynau amser tynn.
 • Mae'r gwaith fel arfer yn seiliedig ar y swyddfa ond efallai y bydd gofyn i chi weithio ar y safle hefyd.


Cyflog

 • Gall rheolwyr BIM newydd eu hyfforddi ennill tua £30,000-£35,000
 • Gall rheolwyr BIM wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £35,000-£50,000
 • Gall rheolwyr BIM uwch, siartredig neu feistr ennill tua £50,000-£70,000

Fel arfer bydd cyflogau'n amrywio gan ddibynnu ar leoliad, lefel gyfrifoldeb a statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080