Facebook Pixel

Rheolwr cydymffurfio

Swyddog cydymffurfio

Mae rheolwyr cydymffurfio’n sicrhau bod busnes, cyflogeion a phrosiectau’n cydymffurfio â’r holl reoliadau a gofynion perthnasol. Gallai hyn gynnwys safonau iechyd a diogelwch, safonau amgylcheddol, safonau cyfreithiol neu safonau ansawdd, yn ogystal ag unrhyw bolisïau moesegol a all fod gan y busnes.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£70000

Sut i ddod yn rheolwr cydymffurfiaeth

I ddod yn rheolwr cydymffurfio, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y brifysgol neu'r coleg, gwneud prentisiaeth neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

Gallech wneud gradd mewn pwnc perthnasol, megis Iechyd a Diogelwch neu Weinyddu Busnes.  

I wneud gradd, bydd angen 2 i 3 Safon Uwch neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Pan fydd gennych radd, gallech symud ymlaen i wneud cwrs ôl-radd er mwyn ychwanegu at eich gwybodaeth arbenigol neu astudio ar gyfer cymwysterau proffesiynol pellach sy’n cael eu cynnig gan y Gymdeithas Cydymffurfio Ryngwladol, sy’n arbenigo yn y gyfraith, cydymffurfio, llywodraethu a risg. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Cynllun hyfforddi graddedigion 

Os oes gennych radd mewn pwnc perthnasol, gallech wneud cais i ymuno â chynllun hyfforddi graddedigion. Efallai y bydd eich cyflogwr yn eich helpu i astudio ar gyfer cymwysterau uwch neu wneud hyfforddiant pellach gyda'r Gymdeithas Cydymffurfio Ryngwladol.

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

I ddod yn rheolwr cydymffurfio, gallech wneud cwrs yn y coleg i’ch rhoi ar ben y ffordd, megis cwrs Cyfrifyddu neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch. 

I wneud cwrs yn y coleg, bydd angen 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Gallech wneud prentisiaeth i’ch helpu i ddod yn rheolwr cydymffurfio. 

Gallech wneud prentisiaeth cyfrifyddu neu brentisiaeth gyfreithiol. Ni fyddai angen i chi wneud y brentisiaeth hon gyda chwmni adeiladu o reidrwydd, gan y gallech arbenigo mewn cydymffurfio yn y diwydiant adeiladu pan fyddwch wedi cymhwyso. 

I wneud prentisiaeth, bydd angen hyd at 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad blaenorol neu gymwysterau perthnasol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad o weithio fel rheolwr cydymffurfio. I ddechrau, efallai y byddwch yn gweithio fel cynorthwyydd ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel rheolwr cydymffurfio. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr cydymffurfio’n cynnwys:  

 • Dealltwriaeth o safonau adeiladu cyfreithiol 
 • Sgiliau cyfathrebu gwych 
 • Sylw i fanylion 
 • Y gallu i ddatrys problemau 
 • Sgiliau rheoli prosiect 

Beth mae rheolwr cydymffurfiaeth yn ei wneud?

 • Gweithio'n agos â thimau ar draws y busnes i sicrhau bod pob aelod yn ymwybodol o'i rôl ynghylch cydymffurfio.
 • Bydd hyn yn cynnwys ymchwil fanwl, dogfennaeth, asesiadau risg, rhaglenni hyfforddi a chysylltu â chyrff allanol. 
 • Proses barhaus o gynllunio, gweithredu, archwilio a chyfathrebu ag eraill.
 • Ymweld â safleoedd i sicrhau bod y gweithdrefnau cytunedig yn cael eu gweithredu
 • Cynnal adolygiadau o brosesau
 • Cynnal cofnodion o arferion cydymffurfio
 • Ffeilio dogfennaeth â chyrff perthnasol
 • Cynhyrchu deunyddiau hyfforddi sy'n helpu eraill i ddeall eu rôl ynghylch cydymffurfio
 • Rhannu arfer gorau trwy'r busnes
 • Addasu cynlluniau'n seiliedig ar adborth gan eraill
 • Cadw'n gyfredol â diwydiant cyfnewidiol a gofynion cyfreithiol
 • Fel arfer byddwch yn gweithio oriau swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ond efallai y bydd adegau pan fydd angen gweithio goramser, yn arbennig mewn rolau uwch.

Faint y gallech ei ennill fel rheolwr cydymffurfio?

Mae’r cyflog disgwyliedig yn amrywio yn ôl profiad. 

 • Gall rheolwyr cydymffurfio sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £30,000 a £35,000 y flwyddyn. 
 • Gall rheolwyr cydymffurfio hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £35,000 a £55,000 y flwyddyn. 
 • Gall uwch-reolwyr cydymffurfio ennill rhwng £55,000 a £70,000* y flwyddyn. 
 • Mae dodrefnwyr ystafelloedd gwely hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Rheolwr Cydymffurfio sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel rheolwr cydymffurfio, gallech symud ymlaen i rôl ymgynghorydd. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr cydymffurfio Rôl y Rheolwr Cydymffurfiaeth yw sicrhau bod busnes, ei gyflogeion a'i brosiecta...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynorthwyydd Cyfreithiol Caiff cynghorwyr cyfreithiol eu cyflogi gan gwmnïau mawr i roi cyngor ar faterio...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr Datblygu Busnes Rheolwyr Datblygu Busnes sy'n gyfrifol am sbarduno twf busnes drwy ddatblygu con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Prif Ddylunydd Mae prif ddylunwyr yn rheoli mesurau atal risgiau yn ystod cam cyn adeiladu pros...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080