Facebook Pixel

Rheolwr priffyrdd

Mae rheolwr priffyrdd yn gweithio gyda chynghorau lleol a chwmnïau cyfleustodau i ddarparu gwasanaethau fel gwaith cynnal a chadw priffyrdd a goleuadau stryd. Mae hefyd yn cynnal rhwydweithiau dŵr a nwy.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£30000

Sut i ddod yn Rheolwr priffyrdd

Bydd angen profiad sylweddol yn y sector cynnal a chadw priffyrdd arnoch, yn ogystal â dealltwriaeth dda o amserlennu a chynllunio gwaith cynnal a chadw, a gwaith cynnal a chadw ymatebol. Dylech allu meddwl yn strategol a bydd hefyd angen profiad o ddadansoddi data safleoedd arnoch.

Dylech fagu profiad o reoli tîm, gweithgaredd, prosiect neu adran fach, gan gynnwys cyfrifoldeb dros gyllideb. Bydd hefyd angen i chi allu dangos profiad o weithio ar ystod o wahanol brosiectau, yn ogystal â gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid.


Beth mae Rheolwr priffyrdd yn ei wneud?

 • Rheoli tîm o staff priffyrdd a chymorth
 • Sicrhau casglu data cywir
 • Nodi a dyrannu tasgau i adnoddau gweithredol
 • Datblygu polisi sy'n ystyried yr economi leol, y seilwaith gwyrdd a'r amgylchedd hanesyddol
 • Rheoli portffolio cleient a datblygu perthnasoedd busnes
 • Rheoli ymgynghoriadau cyhoeddus
 • Cynllunio, trefnu a monitro perfformiad contractau cynnal a chadw priffyrdd

Cyflog

 • Gall rheolwyr priffyrdd hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £28,000 a £35,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a goramser. Mae rheolwyr priffyrdd hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr cynnal a chadw priffyrdd Mae gweithredwyr cynnal a chadw priffyrdd yn helpu i sicrhau bod ffyrdd, palment...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Technegydd cynnal a chadw priffyrdd Mae technegydd cynnal a chadw priffyrdd yn gweithio mewn tîm er mwyn cyflawni rh...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Prynwr Yn y diwydiant adeiladu, prynwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sydd ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd priffyrdd Mae peirianwyr priffyrdd yn sicrhau bod y miloedd o filltiroedd o ffyrdd a geir ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd sifil Mae peirianwyr sifil yn chwarae'r rhan bwysig o gynllunio, dylunio a rheoli pros...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Syrfëwr meintiau Mae syrfëwr meintiau yn pennu faint y bydd adeilad yn ei gostio i'w adeiladu ac ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr priffyrdd Mae rheolwr priffyrdd yn gweithio gyda chynghorau lleol a chwmnïau cyfleustodau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr masnachol Y rheolwr masnachol yw'r unigolyn ag awdurdod sy'n rheoli'r gyllideb ac yn cadw ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080