Facebook Pixel

Peiriannydd / Technegydd Safle

Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goruchwylio prosiectau adeiladu – o dai newydd i ffyrdd a rheilffyrdd gwerth miliynau o bunnau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£25000

Sut i ddod yn Peiriannydd/Technegydd Safle

Mae angen cymwysterau TGAU a Safon Uwch o safon (neu gymwysterau cyfatebol) arnoch er mwyn gallu astudio ar lefel gradd. Gallwch ddechrau heb radd na HNC/HND drwy gyflawni prentisiaeth adeiladu dechnegol – neu drwy weithio mewn swydd fel technegydd dan hyfforddiant a dilyn astudiaethau pellach ar yr un pryd.

Bydd cyflogwyr, megis cwmnïau adeiladu ac asiantaethau recriwtio yn y diwydiant adeiladu, fel arfer yn disgwyl i chi feddu ar radd neu HNC/HND mewn disgyblaeth sy'n ymwneud ag adeiladu neu beirianneg adeiladu. Gall y pynciau canlynol roi siawns well i chi:

 • Peirianneg sifil
 • Peirianneg strwythurol
 • Arolygu adeiladau
 • Peirianneg adeiladu
 • Astudiaethau adeiladu

Mae'n bwysig bod eich gradd wedi'i hachredu a'i bod yn bodloni gofynion academaidd corff proffesiynol perthnasol. Y prif gorff yn y diwydiant adeiladu yw'r Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB), a'r cyrff proffesiynol allweddol ym maes peirianneg yw Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) a Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol (IStructE). Rhaid i raddedigion sydd â gradd heb ei hachredu neu radd nad yw mewn maes cysylltiedig ddilyn cwrs trosi er mwyn uwchraddio eu cymwysterau adeiladu.

Mae profiad ym maes adeiladu neu beirianneg cyn ymuno â'r proffesiwn yn ddefnyddiol iawn ac yn cael ei barchu'n fawr gan gyflogwyr. Mae lleoliadau gwyliau neu ryngosod yn ffyrdd da o gael profiad yn y diwydiant, yn enwedig os nad yw eich gradd yn ymwneud yn uniongyrchol â'r rôl. Mae profiad gwaith hefyd yn rhoi dealltwriaeth dda i chi o'r sector, y sgiliau sydd eu hangen a ph'un a ydych yn addas ar gyfer swyddi yn y diwydiant adeiladu.

Mae llawer o gyrsiau ôl-raddedig ar gael ym maes adeiladu a pheirianneg hefyd, ac maent wedi'u bwriadu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd eisoes yn y diwydiant. Gellir ennill statws siartredig drwy gofrestru â sefydliad proffesiynol fel y Sefydliad Adeiladu Siartredig neu unrhyw rai o'r sefydliadau a restrir uchod.


Beth mae Peiriannydd/Technegydd Safle yn ei wneud?

 • Goruchwylio'r gweithlu
 • Cynllunio gwaith i'w wneud
 • Trefnu cyfleusterau offer a safleoedd er mwyn diwallu terfynau amser
 • Paratoi adroddiadau
 • Sicrhau bod ansawdd iechyd a diogelwch ar y safle'n uchel
 • Datrys problemau wrth i faterion godi
 • Gweithredu fel y prif gynghorydd technegol ar safle adeiladu ar gyfer yr holl isgontractwyr, crefftwyr a gweithredwyr
 • Gosod, lefelu ac arolygu'r safle
 • Gwirio bod y symiau'n gywir ar gynlluniau, lluniadau a meintiau a bod yr holl ddeunyddiau a gwaith yn cydfynd â'r manylebau.
 • Goruchwylio dethol a chaffael deunyddiau ac offer (peiriannau trwm), cytuno ar brisiau a chadw at y dogfennau a gyflenwir gan y cleient neu'r pensaer

Cyflog

 • Gall peirianwyr/technegwyr safle sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £19,000 a £21,000
 • Gall peirianwyr/technegwyr safle hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £28,000 a £36,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080