Facebook Pixel

Swyddog / cydgysylltydd adfywio

Mae swyddogion/cydgysylltwyr adfywio yn cyflawni rhaglenni sydd â'r bwriad o wella ac adnewyddu adeiladau, neu ddatblygiadau cyfan, hyd yn oed, er mwyn sicrhau eu bod yn gyfoes o ran dyluniad, cydymffurfio ag iechyd a diogelwch, a'r ffordd y cânt eu defnyddio ar hyn o bryd.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£80000

Sut i ddod yn Swyddog / Cydgysylltydd Adfywio

Gan ei bod yn rôl dechnegol, mae angen Gradd Anrhydedd BSc mewn pwnc sy'n ymwneud ag adeiladu, peirianneg neu'r amgylchedd er mwyn bod yn swyddog/cydgysylltydd adfywio yn Lloegr; mae'n debygol y bydd angen cymhwyster L6 NVQ / HNC cyfatebol yng Nghymru, neu'r cymhwyster cyfatebol yn yr Alban. Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen Gradd Meistr hefyd, neu statws siartredig gyda chorff perthnasol.

Fodd bynnag, mae profiad yn aml yn bwysig iawn hefyd, felly mae'n bosibl y byddai ymgeiswyr sydd â chymwysterau eraill yn cael eu hystyried. Er enghraifft, mae profiad o ddylunio cynaliadwy, y rheoliadau adeiladu presennol a'r rhai sydd ar ddod, a thechnoleg carbon isel/di-garbon yn bwysig.


Beth mae Swyddog / Cydgysylltydd Adfywio yn ei wneud?

 • Negodi
 • Cynnal treftadaeth wrth ddylunio ar gyfer y dyfodol
 • Rheoli ariannol
 • Dod o hyd i atebion hyblyg i broblemau
 • Cyfathrebu â'r gymuned leol, rhanddeiliaid ac uwch reolwyr ar gynnydd prosiectau
 • Gweithredu cynlluniau ar gyfer cynaliadwyedd
 • Asesu effeithiau amgylcheddol
 • Rheoli ymgynghoriadau â thirfeddianwyr a datblygwyr
 • Defnyddio adborth i lunio cynigion
 • Cydgysylltu ag adrannau eraill
 • Gweithio ochr yn ochr â'r cyngor lleol, tirfeddianwyr perthnasol a datblygwyr eraill
 • Cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau bod prosiect adfywio'n addas i'r diben
 • Creu briffiau prosiect fel y gellir comisiynu gwaith
 • Nodi blaenoriaethau allweddol mae angen mynd i'r afael â hwy

Cyflog

 • Gall swyddogion/cydgysylltwyr adfywio sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £25,000-£35,000
 • Gall swyddogion/cydgysylltwyr adfywio hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £35,000-£45,000
 • Gall Uwch Swyddogion/Cydgysylltwyr Adfywio ennill oddeutu £45,000-£60,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Swyddog / Cydgysylltydd Adfywio Mae swyddogion/cydgysylltwyr adfywio yn cyflawni rhaglenni sydd â'r bwriad o wel...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynllunydd Tref Mae cynllunydd tref yn rheoli'r gwaith o ddatblygu dinasoedd, trefi a chefn gwla...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Ymgynghorydd Treftadaeth Mae Ymgynghorwyr Treftadaeth yn rhoi arweiniad arbenigol ac yn ffurfio strategae...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080