Facebook Pixel

Swyddog Trafnidiaeth dechnegol

Mae swyddogion trafnidiaeth dechnegol yn arwain prosesau rheoli trafnidiaeth a gwelliannau diogelwch ar y ffordd. Fel swyddog trafnidiaeth dechnegol byddech yn gweithio’n rhan o dîm sy’n gyfrifol am sicrhau effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd rheoli rhwydweithiau signal trafnidiaeth ar draws y wlad.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn swyddog trafnidiaeth dechnegol

I ddod yn swyddog trafnidiaeth dechnegol, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y coleg, prentisiaeth neu hyfforddiant yn y gwaith neu wneud cais i’r  cyflogwr yn uniongyrchol.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn swyddog trafnidiaeth dechnegol i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Nid oes cymwysterau ffurfiol gofynnol ar gael i ddod yn swyddog trafnidiaeth dechnegol; er hynny, efallai y byddech eisiau cwblhau TGAU mewn mathemateg a Saesneg.  

Yn gyffredinol, bydd angen: 

 • Hyd at 2 TGAU (neu gyfwerth) gyda graddau 3 i 1 (D i G) (cwrs lefel 1) 
 • 2  TGAU neu fwy (neu gyfwerth) gyda graddau 9 i 3 (A* i D) (cwrs lefel 2 neu 3) 

Ar gyfer rôl swyddog trafnidiaeth dechnegol, byddai hyfforddiant neu brofiad mewn rheoli trafnidiaeth, iechyd a diogelwch neu logisteg yn ddefnyddiol. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Mae prentisiaeth yn ffordd dda o ddechrau gweithio yn y diwydiant, unai gydag awdurdod lleol neu gwmni adeiladu sy’n arbenigo mewn isadeiledd. 

I wneud prentisiaeth, bydd angen hyd at 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych brofiad sylfaenol, gallech wneud cais uniongyrchol i awdurdod lleol neu gwmni adeiladu i ennill profiad fel swyddog trafnidiaeth dechnegol. I ddechrau, efallai y byddwch yn helpu swyddog trafnidiaeth dechnegol mwy profiadol ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel rheolwr cydymffurfio. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 


Beth mae swyddog trafnidiaeth dechnegol yn ei wneud?

 • Arwain prosesau traffig a rheoli a gwelliannau ynghylch diogelwch ar y ffyrdd. 
 • Monitro cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth/cyfarwyddebau perthnasol
 • Gweithio fel rhan o dîm integredig
 • Gweithio ar leoliad i asesu risgiau a phroblemau posibl
 • Arolygu lleoliadau a chofnodi canfyddiadau
 • Arolygu gwaith wedi'i gwblhau i wirio am wallau
 • Gweithio y tu allan i oriau pan fo angen
 • Goruchwylio gwaith gweithredwyr traffig eraill
 • Trefnu logisteg
 • Yn nodweddiadol, mae Swyddogion Technegol Traffig yn gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel arfer rhwng 9am a 6pm.
 • Efallai y bydd angen rhywfaint o deithio a rhai arosiadau dros nos gan ddibynnu ar y prosiect.

Faint y gallech ei ennill fel swyddog trafnidiaeth dechnegol?

Mae cyflog disgwyliedig swyddog trafnidiaeth dechnegol yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall swyddog trafnidiaeth technegol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £25,000 y flwyddyn. 
 • Gall swyddogion trafnidiaeth dechnegol hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £30,000 y flwyddyn. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi swyddog trafnidiaeth dechnegol sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel swyddog trafnidiaeth dechnegol, gallech ddatblygu yn eich gyrfa i ddod yn swyddog trafnidiaeth  diogelwch a rheolaeth, neu beiriannydd priffordd. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Swyddog Trafnidiaeth dechnegol Mae swyddogion technegol traffig yn arwain prosesau rheoli traffig a gwelliannau...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Swyddog Diogelwch a Rheoli Traffig Mae swyddogion diogelwch a rheoli traffig yn gwneud penderfyniadau pwysig ynglŷn...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080