Facebook Pixel

Syrfëwr adeiladau

Mae syrfewyr adeiladu’n gyfrifol am roi cyngor i gleientiaid ar sut i ddylunio, adeiladu, cynnal a chadw ac atgyweirio adeiladau. Maent yn syrfeo adeiladau, yn rhoi gwybod am eu canfyddiadau ac yn gwneud argymhellion.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£70000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn syrfëwr adeiladau

I ddod yn syrfëwr adeiladu, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud gradd yn y brifysgol, prentisiaeth neu hyfforddiant yn y gwaith. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

Gallech wneud gradd mewn pwnc perthnasol sydd wedi’i chymeradwyo gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, megis:  

 • Syrfeo 
 • Adeiladu 
 • Peirianneg sifil 
 • Peirianneg Adeiladu  

I wneud gradd, bydd angen 2 i 3 Safon Uwch neu gymwysterau cyfatebol arnoch fel arfer. 

Os yw eich gradd mewn pwnc megis Economeg, y Gyfraith neu Fathemateg, gallech astudio ar gyfer cymhwyster achrededig i raddedigion mewn Syrfeo er mwyn dod yn syrfëwr adeiladu. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Cynllun hyfforddi graddedigion 

I ddod yn syrfëwr adeiladu, gallech astudio ar gyfer cymhwyster i raddedigion drwy ymuno â chynllun hyfforddi graddedigion cwmni adeiladu neu wneud un o gyrsiau dysgu o bell Coleg y Brifysgol Rheoli Ystadau

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Gallech astudio ar gyfer cymhwyster sy’n ymwneud ag adeiladu, megis Diploma Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig neu Lefel T mewn Adeiladu: Dylunio, Syrfeo a Chynllunio, i’ch helpu ar eich taith i ddod yn syrfëwr adeiladu. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 3 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg, gyda graddau 4 neu uwch neu gymwysterau cyfatebol (ar gyfer cwrs Lefel 3) 
 • O leiaf 5 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg, gyda graddau 4 neu uwch neu gymwysterau cyfatebol (ar gyfer Lefel T)  

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant. Gallech wneud prentisiaeth syrfeo siartredig i ddod yn syrfëwr adeiladu. 

I wneud prentisiaeth, bydd angen hyd at 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych gymwysterau neu brofiad blaenorol, ac os gallwch ddod o hyd i waith fel technegydd syrfeo, efallai y byddwch yn gallu astudio ar gyfer cymwysterau pellach yn y gwaith i ddod yn syrfëwr adeiladu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel syrfëwr adeiladu. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel syrfëwr adeiladu’n cynnwys:  

 • Gwybodaeth am adeiladu a’r diwydiant adeiladu 
 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid da 
 • Gallu cymryd y cam cyntaf 
 • Sgiliau meddwl dadansoddol 
 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd anodd 

Beth mae syrfëwr adeiladau yn ei wneud?

Fel syrfëwr adeiladu, byddwch yn gyfrifol am syrfeo eiddo ac adeiladau a rhoi gwybod i gleientiaid pa waith dylunio, adeiladu, cynnal a chadw ac atgyweirio a all fod yn angenrheidiol. 

Mae dyletswyddau syrfëwr adeiladu fel a ganlyn:  

 • Syrfeo eiddo ar y safle 
 • Llunio adroddiadau manwl a gwneud argymhellion 
 • Nodi diffygion ac argymell gwaith adfer 
 • Rhoi cyngor ar newidiadau, gwelliannau ac estyniadau arfaethedig 
 • Paratoi cyllidebau ac amserlenni 
 • Rhoi cyngor ar faterion sy’n ymwneud â’r amgylchedd a diogelwch 
 • Cwrdd â chleientiaid a chontractwyr i oruchwylio’r cynnydd sy’n cael ei wneud 
 • Rhoi cyngor ar faterion cyfreithiol a materion sy’n ymwneud â chynllunio 
 • Gweithio ar safle adeiladu ac mewn swyddfa 

Faint y gallech ei ennill fel syrfëwr adeiladu?

Mae’r cyflog disgwyliedig yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall syrfewyr adeiladu sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £19,000 a £25,000 y flwyddyn 
 • Gall syrfewyr adeiladu hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £35,000 y flwyddyn 
 • Gall uwch-syrfewyr adeiladu ennill rhwng £35,000 a £70,000* y flwyddyn. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Syrfëwr Adeiladu sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel syrfëwr adeiladu, gallech gamu ymlaen i rôl uwch-reolwr.  

Gallech hefyd ddod yn ymgynghorydd hunangyflogedig neu symud ymlaen i faes cysylltiedig, megis rheoli adeiladau. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Syrfëwr Adeiladau Gall gwaith Syrfëwr Adeiladau amrywio'n fawr o un diwrnod i'r llall, ond ei brif...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Syrfëwr rheoli adeiladu Mae syrfewyr rheoli adeiladu yn gwneud yn siŵr bod rheoliadau'n cael eu dilyn ar...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080