Facebook Pixle

Syrfëwr Adeiladau

Gall gwaith syrfëwr adeiladau amrywio'n fawr o un diwrnod i'r llall, ond ei brif rôl yw archwilio adeiladau er mwyn asesu eu cyflwr a'u hadeiledd, a wedyn rhoi cyngor ar waith atgyweirio neu waith adnewyddu neu addasu arfaethedig.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£70000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Syrfëwr Adeiladau

Mae gyrfa fel syrfëwr adeiladau yn agored i raddedigion ymhob pwnc.

Bydd gradd mewn maes cysylltiedig, fel daearyddiaeth, eiddo neu adeiladu, yn enwedig gradd sydd wedi'i hachredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), y Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB) neu Gymdeithas y Peirianwyr Adeiladu (ABE), yn fanteisiol wrth wneud cais am swyddi.

Bydd yn rhaid i bobl sydd â gradd nad yw mewn maes cysylltiedig neu nad yw wedi'i hachredu ddilyn cwrs trosi achrededig er mwyn ychwanegu at eu cymwysterau a meithrin dealltwriaeth sy'n benodol i'r sector.

Bydd y rhan fwyaf o syrfewyr yn dewis parhau â'u datblygiad proffesiynol nes cael statws siartredig gydag un o'r cyrff proffesiynol sy'n pennu'r meini prawf cymhwyso, sef RICS fel arfer. Mae 'syrfëwr siartredig' yn gymhwyster a gydnabyddir yn fyd-eang sy'n arwain at gyfleoedd dramor, a gall arwain at fwy o gyfrifoldeb a chyflogau uwch.


Beth mae Syrfëwr Adeiladau yn ei wneud?

 • Ymgymryd ag arolygon eiddo ar safle
 • Cynhyrchu adroddiadau manwl ac argymhellion
 • Nodi diffygion a chynghori ar waith adfer
 • Cynnig cyngor ar addasiadau, gwelliannau ac estyniadau arfaethedig
 • Paratoi cyllidebau ac amserlenni
 • Cynghori ar faterion amgylcheddol a diogelwch
 • Cwrdd â chleientiaid a chontractwyr i oruchwylio cynnydd
 • Cynnig cyngor mewn cysylltiad â materion cyfreithiol a chynllunio
 • Fel rheol mae wythnos waith arferol yn cynnwys gweithio oriau swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ond efallai y bydd adegau lle bydd angen i chi weithio'n hwyr er mwyn cwrdd â therfynau amser y prosiect.

Cyflog

 • Gall syrfewyr adeiladu sydd newydd eu hyfforddi ennill tuag £19,000 - £25,000
 • Gall syrfewyr adeiladu wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £25,000-£35,000
 • Gall syrfewyr adeiladu uwch, siartredig neu feistr ennill tua £35,000-£70,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa yn gwella â statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Syrfëwr Adeiladau Gall gwaith Syrfëwr Adeiladau amrywio'n fawr o un diwrnod i'r llall, ond ei brif...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Syrfëwr rheoli adeiladu Mae syrfewyr rheoli adeiladu yn gwneud yn siŵr bod rheoliadau'n cael eu dilyn ar...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080