Facebook Pixel

Syrfëwr hydrograffig

Mae syrfëwr hydrograffig yn mesur ac yn mapio arwynebeddau tanddwr y byd ac yn astudio adeiledd gwely'r môr.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 45

Sut i ddod yn Syrfëwr hydrograffig

Mae'r mwyafrif o bobl yn cwblhau gradd mewn tirfesur wedi'i hachredu gan y Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) neu'r Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB). Wrth ystyried pa radd i'w dewis, gall pynciau megis tirfesur hydrograffig, gwyddorau morol, peirianneg sifil a thirfesur tir fod yn ddefnyddiol.

I fynd ar gwrs gradd, fel rheol mae arnoch angen pedair TGAU o leiaf (graddau A i C) neu gyfwerth, a dwy lefel A (neu gyfwerth megis Scottish Highers neu Fagloriaeth Cymru). Mae sgiliau mathemateg a TG yn hanfodol. Os oes gennych radd mewn pwnc arall megis daearyddiaeth, gallech wneud cwrs ôl-radd mewn tirfesur hydrograffig neu geomateg.

Hefyd mae rhai pobl yn cael mynediad i'r proffesiwn trwy yrfa filwrol, yn arbennig trwy'r Llynges Frenhinol.

Os ydych chi eisiau dod yn siartredig, mae angen i chi gwblhau'r Asesiad RICS o Gymhwysedd Proffesiynol, sy'n gofyn am ddwy flynedd o hyfforddiant yn y swydd. Hefyd mae NVQ Lefel 4 mewn Rheoli Data Gofodol sydd ar gael.

I weithio ar y môr rhaid i chi basio archwiliad meddygol bob 2 flynedd. Hefyd rhaid i chi basio cwrs goroesi ar y môr megis y Dystysgrif Ymsefydlu a Hyfforddiant Argyfwng ar gyfer Diogelwch Sylfaenol ar y Môr (BOSIET).


Beth mae Syrfëwr hydrograffig yn ei wneud?

 • Gweithio gyda chynllunwyr, ecolegwyr a pheirianwyr sifil i fonitro a diogelu'r amgylchedd
 • Fel rheol, byddwch yn gweithio i sefydliadau'r llywodraeth, cwmnïau olew, grwpiau ymchwil preifat a chwmnïau llongau.
 • Mae syrfewyr morol graddedig  yn archwilio a defnyddio adnoddau morol mewn ffordd foesegol a chynaliadwy
 • Mae gwaith Syrfewyr Hydrograffig yn golygu astudio dyfroedd ar y tir ac afonydd, neu borthladdoedd a chefnforoedd 
 • Defnyddio cyfarpar technegol arbenigol i gasglu data ar gyfer siartiau a mapiau morwrol
 • Darparu adroddiadau/ Rheoli data/ Ateb ymholiadau technegol
 • Cynhyrchu gwybodaeth gywir a dibynadwy i'w darparu i ddiwydiannau megis Archwilio olew, nwy a mwynau, Carthu, Gwaith arfordirol, Ceblau ffôn ar waelod y môr, Piblinellau, Gwaith monitro amgylcheddol, Dyframaethu (ffermio o dan y dŵr) ac Ymchwil cefnforograffig (daearyddiaeth y môr).
 • Casglu gwybodaeth am y math o waelod y môr ynghyd â symudiadau dŵr a thonnau
 • Yn aml mae'r oriau gwaith yn cael eu rheoli gan lanwau, golau dydd a'r tywydd. Yn y DU, mae gwaith ar y môr yn dueddol o fod rhwng Ebrill a Hydref, â'r gaeaf yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddi a chymryd y gwyliau a enillwyd yn ystod y misoedd prysuraf

Cyflog

 • Gall syrfewyr hydrograffig sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 - £25,000
 • Gall syrfewyr hydrograffig hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £45,000
 • Gall uwch syrfewyr hydrograffig, syrfewyr hydrograffig siartredig neu feistr syrfewyr hydrograffig ennill rhwng £45,000 a £60,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb, a bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Syrfëwr hydrograffig Mae syrfëwr hydrograffig yn mesur ac yn mapio arwynebeddau tanddwr y byd ac yn a...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd sifil Mae peirianwyr sifil yn chwarae'r rhan bwysig o gynllunio, dylunio a rheoli pros...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080