Facebook Pixel

Technegydd BIM

Mae technegwyr BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu) yn defnyddio technoleg gyfrifiadurol i ddod â'r holl wybodaeth am brosiect adeiladu ynghyd mewn un dyluniad. Fel technegydd BIM, byddwch yn defnyddio rhaglenni CAD (Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur) i fodelu prosiect yn fanwl gywir mewn sawl dimensiwn. Yn ogystal â manylu ar gynlluniau pensaernïol, cydrannau, deunyddiau a gweithdrefnau adeiladu, byddwch yn cynnwys gwybodaeth am sut y bydd y strwythur yn gweithredu ac yn cael ei gynnal.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

37 - 40

Sut i ddod yn dechnegydd BIM

Mae yna sawl llwybr i ddod yn dechnegydd BIM. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch trwy gwblhau cwrs prifysgol neu brentisiaeth. 

Dylech archwilio'r opsiynau i ddod o hyd i’r un sy’n iawn i chi. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Prifysgol

Gallech astudio i ennill gradd israddedig neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND) mewn pwnc perthnasol megis pensaernïaeth, adeiladu, dylunio cynnyrch neu dechnoleg bensaernïol. 

Yn ystod eich astudiaethau, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd dylunio megis Autodesk Revit, Microstation neu AutoCAD Civil 3D. Ar ôl hynny, efallai y gallwch ymuno â chynllun hyfforddeion graddedig cwmni fel technegydd iau.

Yn gyffredinol, bydd angen 2 - 3 o gymwysterau Safon Uwch (neu gyfwerth) arnoch i astudio am radd.  

Dod o hyd i gwrs prifysgol.

Cyngor ynghylch cyllid

Coleg/darparwr hyfforddiant 

Efallai y bydd eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau ym maes dylunio â chymorth cyfrifiadur a fydd yn eich helpu i ddechrau ar eich llwybr gyrfa fel technegydd BIM.  Gallech astudio am dystysgrif Lefel 2 mewn CAD a Gweithgynhyrchu neu Ddiploma Lefel 3 mewn Dylunio a Drafftio.

Ar gyfer y cyrsiau hyn, yn gyffredinol, bydd arnoch angen 4 - 5 o gymwysterau TGAU â graddau 9 - 4 (A * - C), neu gyfwerth, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a chyfrifiadureg.

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu yn ffordd dda o gychwyn gweithio yn y diwydiant. Mae prentisiaethau yn agored i bawb dros 16 oed. Fel prentis, byddwch yn cael eich cyflogi'n llawn gan eich cwmni a disgwylir i chi weithio isafswm o 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng profiad wrth y gwaith a choleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Gallech gwblhau prentisiaeth ganolradd neu uwch mewn peirianneg, gweithgynhyrchu neu adeiladu, neu unrhyw brentisiaeth sy'n cynnwys dylunio CAD.

Byddwch angen: 

 • Hyd at 5 cymhwyster TGAU â graddau 9 - 4 (A* - C) neu gyfwerth, yn cynnwys Saesneg a mathemateg (prentisiaeth ganolradd).
 • 5 cymhwyster TGAU â graddau 9 - 4 (A* - C) neu gyfwerth, yn cynnwys Saesneg a mathemateg (uwch-brentisiaeth) 

Dod o hyd i brentisiaeth gyfagos  

Canllaw ynghylch prentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych brofiad o CAD neu gymwysterau addas eraill, gallwch anfon cais am swydd yn uniongyrchol at gwmnïau. Bydd llawer o gwmnïau adeiladu yn cynnig hyfforddiant ym maes technoleg Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM).

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn dod o hyd i waith o fewn y diwydiant adeiladu. Gellid bod wedi cael y profiad hwn yn yr ysgol, neu wrth weithio ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau i gwmni neu berthynas sy'n gweithio ym maes adeiladu. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith wedi'i restru ar eich CV. 

Dysgwch ragor am brofiad gwaith


Beth mae technegydd BIM yn ei wneud?

Fel technegydd BIM, gallech wneud y canlynol:

 • Cymryd gwybodaeth o gynlluniau niferus a'u hymgorffori i un model cyfrifiadurol y gellir ei ddefnyddio i adeiladu a chynnal strwythur
 • Cysylltu â thimau dylunio, cleientiaid, penseiri, syrfewyr, peirianwyr a rheolwyr prosiectau 
 • Cynorthwyo peirianwyr ac uwch reolwyr â lluniadau a glasbrintiau
 • Cynhyrchu modelau strwythurol, lluniadau ac amserlenni gan ddefnyddio rhaglenni cyfrifiadurol a BIM
 • Cyflwyno'ch dyluniadau a gwneud newidiadau ar sail adborth neu brofi prototeipiau
 • Dylunio atebion technegol ar gyfer adeiladau a strwythurau eraill
 • Sicrhau fod cynlluniau'n gywir ac yn hawdd eu dehongli
 • Gweithio mewn swyddfa.

Faint allech ei ennill fel technegydd BIM?

 • Gall technegwyr BIM sydd newydd eu hyfforddi ennill £25,000 - £35,000
 • Gall technegwyr BIM wedi'u hyfforddi sydd â rhywfaint o brofiad ennill £32,000 - £45,000
 • Gall technegwyr BIM uwch neu siartredig neu rai sy'n feistr ar eu crefft ennill £45,000 - £50,000.*

Mae oriau a chyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallech ei weithio.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Chwiliwch am y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer technegwyr BIM:

Gwefannau allanol yw'r rhain, felly gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu postio wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chynnydd

Ar ôl ennill profiad, gallech symud ymlaen o fod yn dechnegydd i fod yn gydlynydd BIM, rheolwr BIM, neu reolwr dylunio ac ennill cyflog uwch.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Technegydd BIM Mae Technegydd BIM yn gyfrifol am ddefnyddio technoleg TG i greu portread cywir ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu Modelu Gwybodaeth am Adeiladu (BIM) yw'r broses o ddylunio ac adeiladu adeilad a...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080