Facebook Pixel

Technolegydd pensaernïol

Mae technolegydd pensaernïol yn troi syniadau pensaer yn adeilad go iawn lle mae popeth yn gweithio'n gywir ac yn ddiogel.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£25000

Sut i ddod yn Technolegydd Pensaernïol

Yn ogystal â’ch pynciau craidd, sef Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth, ymhlith y pynciau perthnasol mae Celf, Dylunio Graffig, Deunyddiau Gwrthiannol, Technoleg Gwybodaeth a Thechnoleg Dylunio.


Beth mae Technolegydd Pensaernïol yn ei wneud?

Mae gyrfa ym maes Technoleg Bensaernïol yn un greadigol ac arloesol, ac mae’n rhan hanfodol o’r broses o ddylunio adeiladau a strwythurau.

Beth maent yn ei wneud

Gall Technolegwyr Pensaernïol Siartredig arwain prosiect neu fod yn rhan o’r tîm. Gallwch sefydlu eich practis eich hun, darparu gwasanaeth dylunio pensaernïol llawn ac arwain prosiectau o bob math a maint o'r dechrau i'r diwedd, o gartrefi a gwestai newydd i ganolfannau siopa a stadia pêl-droed.

Byddwch yn chwarae rhan annatod yn y broses adeiladu ac yn ategu disgyblaethau Siartredig eraill yn y sector amgylchedd adeiledig.

Dechrau prosiect

Cydnabyddir bod Technolegwyr Pensaernïol Siartredig yn gymwysedig i gyd-drafod a rheoli'r gwaith o ddatblygu prosiect adeiladu.

 • Asesu anghenion cleientiaid a defnyddwyr, a chytuno ar y brîff prosiect
 • Cydnabod pwysigrwydd y cam dylunio a’r ffordd y mae’n rhoi sail i’r prosiect adeiladu
 • Gwerthuso gofynion cyfreithiol amgylcheddol a rheoliadol sy’n effeithio ar y prosiect, rhoi cyngor arnynt a chael caniatâd cychwynnol
 • Llunio a gwerthuso astudiaethau dichonoldeb
 • Gwerthuso adnoddau ac asesu’r effaith ar yr amgylchedd
 • Asesu a rheoli gofynion arolygon a llunio arolygon

Cynllunio prosiect

 • Llunio briffiau prosiect a rhaglenni dylunio
 • Cynghori cleientiaid ar ddulliau caffael prosiectau a mathau o gontract
 • Rheoli iechyd a diogelwch
 • Cydweithio ag awdurdodau cymeradwyo statudol a chyflwyno dogfennaeth iddynt

Y broses ddylunio

Mae Technolegwyr Pensaernïol Siartredig yn arbenigo mewn cymhwyso gwyddoniaeth a thechnoleg adeiladu at brosiectau pensaernïol ac adeiladu. Cydnabyddir bod ganddynt sgiliau arbenigol sy’n eu galluogi i reoli’r broses ddylunio a defnyddio eu gwybodaeth dechnegol a’u harbenigedd i lunio datrysiadau arloesol.

 • Paratoi a chyflwyno cynigion dylunio gan ddefnyddio technegau CAD a dulliau traddodiadol
 • Arwain y broses ddylunio fanwl a chydgysylltu gwybodaeth ddylunio fanwl
 • Rheoli a chydgysylltu’r tîm dylunio ac ymgynghorwyr proffesiynol cysylltiedig
 • Datblygu dyluniad y prosiect, ymchwilio i broblemau a llunio datrysiadau arloesol, eu datblygu a rhoi cyngor arnynt
 • Dewis deunyddiau a llunio manylebau a datrysiadau dylunio manwl mewn perthynas â meini prawf perfformiad a chynhyrchu, dadansoddi’r prosesau hynny a rhoi cyngor arnynt
 • Cydweithio ag awdurdodau cymeradwyo statudol a chyflwyno dogfennau iddynt
 • Llunio, rheoli ac integreiddio gwybodaeth am y prosesau dylunio a chynhyrchu
 • Cynnal asesiadau risg ar gyfer y cam dylunio

Rheoli contract

Cydnabyddir bod Technolegwyr Pensaernïol Siartredig yn gymwysedig i gyd-drafod a rheoli pob agwedd ar gontractau pensaernïol ac adeiladu, boed hynny drwy ddefnyddio dulliau caffael traddodiadol, dulliau caffael drwy bartneriaeth neu ddulliau caffael eraill. Mae Technolegwyr Pensaernïol Siartredig yn cydnabod pwysigrwydd yr agweddau ar y prosiect sy’n dilyn y gwaith adeiladu.

 • Rheoli neu gydgysylltu gweithwyr proffesiynol cyswllt
 • Cael a gwerthuso tendrau a chytuno ar gontractau
 • Sicrhau cydymffurfiaeth barhaus â gofynion dylunio, cyfreithiol, statudol a phroffesiynol
 • Rhaglennu amserlenni a chynnal arolygiadau o gamau
 • Gweinyddu contractau ac ardystiadau prosiect
 • Rheoli’r broses o drosglwyddo prosiect
 • Trafod â chleientiaid a defnyddwyr a chael adborth ganddynt
 • Gwerthuso perfformiad adeilad wrth iddo gael ei ddefnyddio a llunio, datblygu a chynnal systemau gwybodaeth rheoli a chynnal a chadw
 • Gwerthuso’r gwaith o ailwampio, atgyweirio, ailddefnyddio, ailgylchu a dadadeiladu adeiladau, a rhoi cyngor arno

Arfer proffesiynol

Mae Technolegwyr Pensaernïol Siartredig, MCIAT, yn weithwyr pensaernïol proffesiynol a all weithio ar eu liwt eu hunain fel partner neu gyfarwyddwr, a rhaid iddynt gydymffurfio â Chod Ymddygiad.

 • Rhoi arweiniad proffesiynol i gleientiaid, defnyddwyr a thimau dylunio/adeiladu a gwneud penderfyniadau proffesiynol ar eu cyfer
 • Pwyso a mesur materion a llunio barn gytbwys
 • Wrth ddarparu gwasanaethau yn uniongyrchol i gleient, cael a chynnal Yswiriant Indemniad Proffesiynol (PII) gorfodol priodol
 • Ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) strwythuredig

Er mwyn dod yn Dechnolegydd Pensaernïol Siartredig, dylech gofrestru ar gwrs gradd Anrhydedd Achrededig CIAT neu gwrs cyfatebol mewn Technoleg Bensaernïol. Fell arall, gallwch ymuno â’r proffesiwn gyda gradd Anrhydedd gyfatebol neu HNC/D mewn pwnc sy’n ymwneud â’r amgylchedd adeiledig.Cyflog

 • Gall technolegwyr pensaernïol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £25,000
 • Gall technolegwyr pensaernïol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £35,000
 • Gall uwch dechnolegwyr pensaernïol neu dechnolegwyr pensaernïol siartredig ennill rhwng £35,000 a £50,000, gyda rhai yn ennill hyd at £80,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

 

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080