Facebook Pixel

Tiwtor AB

Darlithydd Addysg Bellach, hyfforddwr Addysg Bellach

Mae tiwtoriaid Addysg Bellach yn dysgu myfyrwyr a phrentisiaid sydd dros 16 oed. Maent yn datblygu dealltwriaeth ymarferol a damcaniaethol ar draws amrywiaeth eang o gyrsiau a’u hyfforddi ar gyfer gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu neu beirianneg.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

35 - 37

Sut i ddod yn diwtor Addysg Bellach

I ddod yn diwtor addysg bellach, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y brifysgol neu'r coleg, gwneud prentisiaeth neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

I ddysgu cymwysterau academaidd megis Lefelau A (neu gymwysterau cyfagos), efallai y bydd angen gradd mewn pwnc perthnasol arnoch. 

Gallech ennill cymwysterau i ddod yn diwtor Addysg Bellach drwy astudio mewn prifysgol. Gallech gwblhau Tystysgrif mewn Addysg, neu ddiploma ôl-raddedig neu Dystysgrif mewn Addysg neu ddysgu hir oes.  

Yn ychwanegol i gymhwyster dysgu, byddwch angen profiad a chymwysterau technegol i ddod yn diwtor ar gwrs sy’n gysylltiedig â gwaith neu gynllun prentisiaeth.  

Fel arfer, bydd angen: 

 • TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (Tystysgrif mewn Addysg) 
 • TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) a Lefelau A, neu gymwysterau cyfatebol (gradd israddedig) 
 • Gradd mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig). 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

I ddod yn diwtor addysg bellach a dysgu pynciau galwedigaethol a phynciau sy’n gysylltiedig ag adeiladu, byddwch angen profiad gwaith blaenorol yn y diwydiant adeiladu. Pan fydd gennych brofiad ymarferol, gallech wneud cais i goleg neu ddarparwr hyfforddiant i ddod yn diwtor addysg bellach. Bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi gwblhau Tystysgrif mewn Addysg (neu gymhwyster cyfatebol) yn y swydd, o fewn amser penodol ar ôl i chi ddechrau dysgu. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Gallech gwblhau prentisiaeth uwch gyda choleg neu ddarparwr hyfforddiant i ddod yn diwtor addysg bellach. Byddwch angen profiad diweddar o weithio yn y diwydiant adeiladu a hyfforddiant neu gymwysterau blaenorol yn y pynciau yr ydych am eu dysgu. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych sawl blwyddyn o brofiad a chymwysterau mewn maes adeiladu, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr, neu gwblhau tystysgrif dysgu wrth weithio. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu a mynd ymlaen i ddod yn diwtor addysg bellach. Gallech gael profiad gwaith drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio yn y diwydiant. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel tiwtor addysg bellach yn cynnwys:  

 • Profiad blaenorol mewn maes adeiladu e.e. Saernïaeth, plymio neu osodiadau trydanol 
 • Sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar 
 • Gwybodaeth am ddysgu 
 • Sensitifrwydd a dealltwriaeth 
 • Gweithio’n dda gyda eraill. 

Beth mae tiwtor Addysg Bellach yn ei wneud?

Fel tiwtor addysg bellach, byddwch yn gyfrifol am ddysgu myfyrwyr a phrentisiaid, ac yn datblygu eu dealltwriaeth o bwnc penodol. Gall hyn gynnwys cyfuniad o sgiliau damcaniaethol ac ymarferol. 

Mae dyletswyddau tiwtor addysg bellach fel a ganlyn:  

 • Cynllunio a pharatoi gwersi, darlithoedd a seminarau 
 • Tasgau gweinyddol megis monitro ac asesu myfyrwyr 
 • Gosod a marcio asesiadau 
 • Datblygu cyrsiau newydd a deunyddiau marcio 
 • Mynd i gyfarfodydd, cyrsiau datblygu proffesiynol a gweithdai 
 • Cyfweld â darpar-myfyrwyr 
 • Bod yn diwtor personol i gefnogi myfyrwyr 
 • Goruchwylio aelodau staff iau 
 • Bod yn rhan o arolygiadau rheoli ac asesiadau allanol 
 • Dysgu’n llawn-amser, rhan-amser (dydd neu nos) neu ar gyrsiau ddiwrnodau rhyddhau 
 • Gweithio tu mewn neu yn yr awyr agored mewn coleg neu ganolfan hyfforddi. 


Faint y gallech ei ennill fel tiwtor Addysg Bellach?

Mae'r cyflog disgwyliedig yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall tiwtoriaid Addysg Bellach sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £19,000 a £25,000 y flwyddyn 
 • Gall tiwtoriaid Addysg Bellach â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £30,000 y flwyddyn 
 • Gall diwtoriaid Addysg Bellach Uwch ennill rhwng £30,000 a £50,000* y flwyddyn.     

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Tiwtor Addysg Bellach sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel tiwtor Addysg Bellach, gallech weithio mewn addysg bellach neu golegau chweched dosbarth, addysg i oedolion neu ganolfannau hyfforddi annibynnol. 

Gyda phrofiad fel hyfforddwr, gallech ddatblygu i ddod yn uwch-ddarlithydd, pennaeth adran neu symud i rôl uwch reolwr. 

Gallech ddod yn aseswr neu’n arholwr, neu ddatblygu gwerslyfrau a ffynonellau addysgol ar-lein. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Hyfforddwr / aseswr / tiwtor Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Tiwtor Addysg Bellach Mae tiwtor addysg bellach (AB) yn addysgu pobl ifanc dros 16 oed. Mae'n addysgu ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Darlithydd addysg uwch (AU) Mae darlithwyr addysg uwch (AU) yn addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr adeila...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080