Facebook Pixle

Telerau defnyddio

Drwy ddefnyddio www.amadeiladu.org rydych yn derbyn ein telerau. Os byddwch yn eu torri, gallwn dynnu eich hawliau mynediad yn ôl. Felly chwarae teg piau hi.

Gwybodaeth amdanom

Mae Am Adeiladu yn fenter ar gyfer y diwydiant cyfan sy'n anelu at ddenu, hysbysu a chadw gweithlu talentog ar gyfer y sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig. Ariennir gwefan Am Adeiladu gan lefi CITB ac fe'i gweithredu gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu a leolir yn Bircham Newton, King’s Lynn, Norfolk, PE31 6RH, sy'n elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (Rhif Cof 264289) ac yn yr Alban (Rhif Cof SC044875).

Hawliau eiddo deallusol

Ni yw perchennog neu drwyddedai'r holl hawliau eiddo deallusol ar ein safle ac yn y deunydd a gyhoeddir arno. Diogelir gwaith gan gyfreithiau a chytundebau hawlfraint.

Cewch addasu copïau caled neu ddigidol o ddeunyddiau a argraffwyd neu a lawrlwythwyd gennych yn unol â'r canllawiau. Gellir diweddaru cynnwys felly mae'r drwydded ar gyfer defnydd untro a roddir ar gyfer deunyddiau sydd ar gael ar adeg mewngofnodi a thelerau cyfredol.

Dylid ein cydnabod ni (neu unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awdur y cynnwys.

Os byddwch yn torri telerau'r drwydded, gallwn ei thynnu'n ôl, neu gymryd camau cyfreithiol i adennill iawndal neu eich atal rhag defnyddio deunyddiau. Gallai fod angen i chi dalu costau cyfreithiol.

Defnydd derbyniol

Ni chewch:

  • ddefnyddio'r safle / deunyddiau mewn unrhyw ffordd sy'n niweidio'r safle/deunyddiau neu'n amharu ar berfformiad, argaeledd neu hygyrchedd y safle/deunyddiau;
  • defnyddio'r safle/deunyddiau mewn ffordd anghyfreithlon, twyllodrus, niweidiol, aflan, sarhaus, difrïol, sy'n niweidio brand a/neu ei hawliau neu'n dwyn anfri ar CITB, Am Adeiladu, ei thrwyddedwyr neu'r diwydiant adeiladu; neu
  • ddefnyddio ein safle neu ddeunyddiau fel cyfrwng maleiswedd, hacio i mewn i'n safle, ei weinydd neu gyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'n safle neu ddargludo neu gamddefnyddio data.

Os byddwch yn torri'r polisi defnydd derbyniol hwn, gallwn eich atal rhag defnyddio ein safle.

Dim dibyniaeth ar wybodaeth

Darperir cynnwys er gwybodaeth gyffredinol yn unig ac nid yw'n gyfystyr â chyngor. Dylech geisio cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn gweithredu ar sail cynnwys ar ein safle.

Ceisiwn ddiweddaru'r wybodaeth ar ein safle ond ni wnawn unrhyw ddatganiadau na rhoi unrhyw warantau bod cynnwys yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol.

Atebolrwydd cyfyngedig

Nid ydym yn hepgor nac yn cyfyngu ar atebolrwydd am farwolaeth/anaf personol sy'n deillio o esgeulustod, ein twyll neu gamgynrychiolaeth dwyllodrus, neu unrhyw beth arall na wnawn ei hepgor efallai.

Ni fyddwn yn atebol i unrhyw ddefnyddiwr am golled neu ddifrod, mewn contract, camwedd (yn cynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oes os gellid ei ragweld.

Lanlwytho cynnwys i'n safle

Pan fyddwch yn lanlwytho cynnwys i'n safle, neu'n cysylltu ag eraill sy'n defnyddio ein safle, rhaid i chi ymddwyn yn broffesiynol. Os na wnewch hynny, efallai y gwnawn dynnu eich trwydded yn ôl.

Rydych yn gwarantu bod unrhyw gyfraniad yn cydymffurfio â safonau defnydd derbyniol ac rydych yn atebol i ni am unrhyw golled a ddioddefwn oherwydd eich bod wedi torri eich gwarant.

Pan lanwythwch gynnwys, cadwch unrhyw hawliau perchenogaeth yn y cynnwys a rhowch i ni a defnyddwyr ein safle drwydded i ddefnyddio, storio a chopïo cynnwys a'i ddosbarthu i drydydd partïon. Hefyd rhowch yr hawl i ni gyfieithu dogfennau i'r Gymraeg er mwyn cyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol (a chewch gopi gennym).

Gallwn ddatgelu pwy ydych i unrhyw un sy'n honni bod cynnwys a roddwyd ar y safle neu a lanlwythwyd iddo gennych yn torri eu hawliau eiddo deallusol, neu eu hawl i breifatrwydd.

Ni fyddwn yn gyfrifol, nac yn atebol i unrhyw drydydd parti, am gynnwys na chywirdeb unrhyw gynnwys a roddir gennych chi neu unrhyw un arall sy'n defnyddio ein safle.

Mae gennym yr hawl i ddileu unrhyw beth a roddir gennych ar ein safle os, yn ein barn ni, nad yw'n cydymffurfio â safonau cynnwys derbyniol.

Nid yw safbwyntiau defnyddwyr eraill ein safle yn cynrychioli ein safbwyntiau na'n gwerthoedd ni.

Dolenni ac adnoddau trydydd parti ar ein safle

Lle bydd ein safle yn cynnwys dolenni ac adnoddau gan drydydd partïon, nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y safleoedd na'r adnoddau hynny.

Y gyfraith sy'n gymwys

Mae'r telerau'n rhwym wrth gyfraith Cymru a Lloegr a llysoedd Lloegr, oni fyddwch yn byw yng Ngogledd Iwerddon/yr Alban lle cewch ddwyn achos gartref.

Nodau masnach

Mae logo Am Adeiladu yn nod masnach cofrestredig Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, rhif cofrestru 3111717.

Mae CITB yn gwerthfawrogi eich barn am y safle a gall gysylltu â chi at ddibenion ymchwil a gwerthuso fel y gallwn ddefnyddio eich adborth i wella eich profiad chi a phrofiadau defnyddwyr eraill. Mae CITB hefyd yn gwerthfawrogi eich barn a'ch dealltwriaeth o ddelwedd a diwylliant y sector, recriwtio pobl, sgiliau a hyfforddiant a gall hefyd gysylltu â chi yn y meysydd hyn. Bydd hyn yn cefnogi gwelliannau pellach wrth ddenu a chefnogi datblygiad pobl yn y sector adeiladu.

Adeiladu Sgiliau

Pan fyddwch chi'n cofrestru i dderbyn y cylchlythyr SkillBuild trwy e-bost, byddwch chi'n cytuno â'r telerau a'r amodau hyn.

Cysylltu â ni

I gysylltu â ni, ewch i Cysylltu â Ni.

Dyluniwyd y wefan gan S8080