Facebook Pixle

Telerau defnyddio Adeiladu Sgiliau

Telerau ac amodau casglu data SkillBuild

Effeithiol o 30 Hydref 2017 (cyf: V1.0 10.17)

1. Casglu data

Cesglir eich gwybodaeth bersonol trwy'r opsiwn i gofrestru ar gyfer cylchlythyrau SkillBuild sydd ar gael ar ein gwefan, neu drwy gais uniongyrchol oddi wrthych chi'ch hunan i aelod o dîm cynnyrch SkillBuild (gweler adran 5 am fanylion cyswllt). Dim ond eich enw a'r cyfeiriad e-bost rydych chi'n ei ddarparu sy'n cael eu casglu, ni chedwir unrhyw wybodaeth adnabod arall, er y bydd CITB yn cadw'r hawl i ddadansoddi gwybodaeth dienw fel sut rydych yn dewis cofrestru (er enghraifft trwy'r wefan, trwy gais uniongyrchol ac ati) at ddibenion ymchwil.

2. Diogelu data

Cedwir eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel gan ddefnyddio nifer o brotocolau diogelwch, gan gynnwys defnyddio gweinyddwyr diogel a dulliau amgryptio. Dim ond y tîm cynnyrch SkillBuild fydd yn gallu cyrchu'ch data (oni nodir fel arall fel y Trydydd Partïon isod). Cedwir eich data am uchafswm o 13 mis calendr oni bai eich bod yn dewis optio i mewn i gael cylchlythyrau pellach gan SkillBuild.

3. Optio allan

Gallwch chi optio allan o gael cylchlythyrau oddi wrth SkillBuild ar unrhyw adeg trwy e-bostio'ch manylion at skillbuild@citb.co.uk. Bydd unrhyw geisiadau am danysgrifio yn cael eu gweithredu o fewn 5 niwrnod gwaith ar ôl eu derbyn a phryd hynny bydd eich data personol yn cael ei ddileu yn barhaol.

4. Sut mae'ch data'n cael ei ddefnyddio

Bydd eich data yn cael ei ddefnyddio i anfon cylchlythyrau yn ymwneud â SkillBuild yn unig. Bydd y cylchlythyrau hyn yn cynnwys gwybodaeth a diweddariadau yn ymwneud â cherrig milltir o fewn cylch y gystadleuaeth, astudiaethau achos newyddion da, canlyniadau diweddaraf y gystadleuaeth a hysbysu cystadlaethau sydd i ddod fel enghraifft (nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr). Ni chaiff eich gwybodaeth ei defnyddio i anfon gwybodaeth ynghylch diweddariadau, cynhyrchion a gwasanaethau eraill gan CITB oni bai eu bod yn uniongyrchol gysylltiedig â SkillBuild.

5. Trydydd partïon

Ni chaiff eich data ei rannu heb eich caniatâd ag unrhyw drydydd parti ac eithrio;

  • Lle mae trosglwyddiad o'r fath yn rhan angenrheidiol o'r gweithgaredd postio a ddosberthir gan ein cyflenwr trydydd parti
  • Lle mae'n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

6. Cwestiynau ac adborth

Croesewir pob adborth a gallwch chi adael eich adborth ynghylch cystadlaethau a rheolaeth SkillBuild ar adran adborth ein gwefan. Fel arall, gallwch gysylltu â thîm cynnyrch SkillBuild yn uniongyrchol â chwestiynau neu adborth:

  • E-bost yn skillbuild@citb.co.uk
  • Ffonio ein llinell ymholiadau cyffredinol ar 0344 944 4400 (8am-6pm dydd Llun i ddydd Gwner ac eithrio gwyliau cyhoeddus yn Lloegr)
  • Post i'r Tîm SkillBuild, Prif Swyddfa CITB, Bircham Newton, King’s Lynn, Norfolk PE31 6RH.
  • Oriau agor ein swyddfa yw 8.45am – 5pm dydd Llun i ddydd Iau a 9am – 4pm dydd Gwener, ac eithrio gwyliau cyhoeddus (yn Lloegr).
Dyluniwyd y wefan gan S8080