Facebook Pixle

Ailymuno â'r diwydiant adeiladu

Gall ailymuno â'r diwydiant adeiladu ar ôl seibiant ymddangos yn anodd, ond gyda'ch cryfderau a'ch sgiliau, yn ogystal â phrofiad yn y diwydiant a chymwysterau, bydd gennych lawer i'w gynnig i unrhyw ddarpar gyflogwr.

Ble y dylwn ddechrau?

Penderfynwch beth yr hoffech ei wneud

Cyn i chi ddechrau chwilio am swydd, cymerwch ychydig o amser i feddwl am y math o rôl rydych wir am ei chael. Mae'r diwydiant adeiladu yn rhoi cyfle i chi brofi gwahanol rolau yn y diwydiant, a'r potensial i ddatblygu eich gyrfa i wahanol gyfeiriadau.

Felly, yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn rydych wedi cymhwyso i'w wneud, treuliwch ychydig o amser yn ystyried beth rydych yn mwynhau ei wneud hefyd.

Meddyliwch am yr agweddau ar eich cyflogaeth flaenorol y gwnaethoch eu mwynhau fwyaf. Bydd hyn yn eich helpu i ganolbwyntio ar y math o rôl sy'n addas i chi. Os gwnaethoch fwynhau cefnogi prif weithgarwch busnes, yna gallai rôl mewn gwasanaeth cymorth, fel gwaith gweinyddol, fod yn addas i chi.

Ymchwiliwch i'r hyn sydd ar gael

Mae'n werth treulio amser yn ymchwilio i'r holl yrfaoedd adeiladu sydd ar gael yn y diwydiant.

Gydag ystod mor eang o brosiectau adeiladu ar waith drwy'r amser, mae angen set eang ac amrywiol o sgiliau ar y diwydiant i gwblhau'r gwaith.

O wasanaethau cymorth i sgiliau crefft, mae angen ystod eang o rolau i gyflawni prosiect adeiladu.

Mae technoleg yn newid yn barhaus ac mae arferion gweithio'n datblygu'n aml felly mae'n bwysig sicrhau eich bod yn cael y newyddion diweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn y sector adeiladu.

Best piece of advice you've been given | 02:13

Ffyrdd newydd o weithio

Mae'r ffyrdd newydd hyn o weithio wedi dod yn fwy cyffredin yn y diwydiant dros y blynyddoedd diwethaf, felly mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r rhain.


Amser gwneud cais

Rydych bellach yn gwybod pa fath o rôl yr hoffech ei chael, felly mae'n bwysig sicrhau bod eich cais yn iawn. Mae gwneud cais am swyddi neu gyfleoedd hyfforddi yn gallu teimlo fel gwaith llawn amser, ond mae'n bwysig rhoi o'ch amser i gyflwyno eich hun yn y ffordd orau bosibl.


A fydd fy sgiliau yn ddigon?

Mae ailymuno â'r diwydiant adeiladu yn gallu bod yn gam mawr i'w gymryd a gall llawer o bobl deimlo'n ansicr ynglŷn â'u set sgiliau bresennol. Fodd bynnag, gall y ffaith eich bod wedi cymryd amser i ffwrdd o'r diwydiant olygu bod gennych fwy o brofiad perthnasol i'w gynnig i gyflogwr nag a feddyliech. Wrth i'r galw am weithwyr dyfu, mae mwy o gyfleoedd nag erioed i ailymuno â'r diwydiant adeiladu.

Sgiliau trosglwyddadwy

Wrth wneud cais am swydd adeiladu neu le ar gwrs, gall sgiliau pob dydd wneud argraff ar gyflogwr. Gall mireinio eich sgiliau cyflogadwyedd eich helpu i sefyll allan, a gallai fod yn un o'r ffactorau sy'n sicrhau eich bod yn cael y swydd yr hoffech ei chael. O sgiliau cyfathrebu i'r gallu i ddatrys problemau, nid yn unig y mae sgiliau pob dydd yn hanfodol ym myd gwaith, ond mae galw mawr amdanynt hefyd.

Diweddaru eich set sgiliau

Mae dychwelyd i weithio yn y diwydiant adeiladu yn rhoi cyfle delfrydol i chi ddiweddaru'r sgiliau sydd gennych yn barod. Gallwch ddangos eich sgiliau mewn galwedigaeth adeiladu benodol drwy gofrestru â chynllun cardiau ardystio sgiliau yn y diwydiant. Mae cerdyn gan y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) yn dystiolaeth bod gennych y sgiliau a'r hyfforddiant cywir i gamu'n ôl i waith adeiladu.


Beth y dylwn ei wneud os oes angen sgiliau newydd arnaf?

Mae sawl ffordd o feithrin sgiliau newydd. Bydd sut y gwnewch hyn yn dibynnu ar yr hyn rydych am ei gyflawni. Mae llawer o rolau yn y diwydiant adeiladu yn cael eu cynrychioli gan sefydliadau siartredig. Maent yn canolbwyntio ar wella sgiliau eu haelodau a chynnal safonau uchel, gan gynnig cyrsiau byr a gweithdai yn aml.

Hyfforddi ar gyfer rôl newydd

Os ydych am hyfforddi mewn crefft newydd neu ddychwelyd i rôl sy'n gysylltiedig â chrefft, gall gwneud cais am brentisiaeth fod yn ddewis da. Bydd darpar gyflogwr yn chwilio am brofiad blaenorol a gall cyrsiau gloywi eich helpu i ailymuno â'r diwydiant yn ddidrafferth.

Mae'r cyllid posibl yn wahanol ar gyfer grwpiau oedran penodol, ond gallwch ddechrau prentisiaeth ar unrhyw oedran. Nid oes stigma yn gysylltiedig â bod yn brentis hŷn a doethach, fwy na thebyg.

Nid yw seibiant gyrfa i ffwrdd o'r diwydiant adeiladu yn beth gwael. Bydd sgiliau a phrofiad amhrisiadwy yn y diwydiant gennych o hyd. Gyda thwf parhaus yn dychwelyd i'r sector, mae nawr yn amser gwell nag erioed i ailymuno â'r diwydiant adeiladu.

Dyluniwyd y wefan gan S8080