Facebook Pixle

Prentisiaethau

Beth yw prentisiaeth?

Swydd sy'n cynnwys hyfforddiant yw prentisiaeth. Cewch eich cyflogi a chewch gyflog is i ddechrau am gyflawni rôl benodol, gan ddeall y cewch eich hyfforddi drwy brofiad a chymwysterau i gyflawni'r rôl i safon benodol. Bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi gyflawni tasgau, a bydd y darparwr hyfforddiant yn rhoi'r sgiliau i chi gyflawni'r tasgau hynny.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn A Learners Guide to Apprenticeships (Saesneg yn unig).Pa swyddi sydd o'r diddordeb mwyaf i chi?

Os ydych yn chwilio am brentisiaeth, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw penderfynu pa yrfa y mae gennych ddiddordeb ynddi. Ceir dros 100 o wahanol brentisiaethau ym maes adeiladu yn amrywio o bethau ymarferol fel gosod brics, plastro neu osod lloriau i rolau mwy technegol, cynllunio neu oruchwylio. Os ydych yn barod i gymryd y camau hynny nawr, defnyddiwch Borwr Gyrfaoedd Am Adeiladu  i ddod o hyd i rolau a allai fod yn addas i chi.

Os hoffech wybod mwy cyn dechrau ar eich taith, mae gennym amrywiaeth o fideos proffiliau gyrfa sy'n cynnwys pobl yn gwneud swyddi go iawn lle rhoddir gwybodaeth glir am y rôl a'r hyn y maent yn ei fwynhau.

Dod o hyd i’r rôl i chi

Canfyddwch y rolau sydd fwyaf addas i chi, yn seiliedig ar eich diddordebau, eich sgiliau a'ch cymwysterau.

Dechrau arni

MAE KATIE YN NEWID WYNEB ADEILADU!

Katie Kelleher

Gweithredwr Craen

Dechreuodd Katie Kelleher ym maes gwerthu yn y brifysgol a pharhaodd yn y maes hwn am y 10 mlynedd nesaf. Yn 2014 cafodd newid gyrfa anferth a dechreuodd fel y fenyw gyntaf ar y brentisiaeth Technegydd Codi â Select / Laing O’Rourke. Galluogodd y brentisiaeth hon iddi weithredu craeniau tŵr, Craeniau Symudol, Craeniau Cropian, Craeniau Cerddwr, wneud Slingio/Signalu, Trefnu Traffig a MEWPS!

Mae Katie yn angerddol am fenywod yn y diwydiant adeiladu a phrentisiaethau, yn aml yn siarad am ei hanawsterau a'i phrofiadau wrth weithio fel menywod yn y diwydiant adeiladu. Mae'n eiriolwraig dros hyrwyddo prentisiaethau i bawb!

Fel Llysgennad STEM, mae hi wedi siarad mewn digwyddiadau ysgolion a cholegau i ysbrydoli pobl i ddod i mewn i'r diwydiant adeiladu, wedi cymryd rhan mewn pwyllgorau seneddol ar brentisiaethau, ac mae wedi ymddangos ar London Live, BBC Breakfast, tymor BBC 100 Women, y Metro a'r cylchgrawn Stylist!

Mae Katie yn gweithio'n galed i geisio newid wyneb y diwydiant adeiladu trwy annog mwy o brentisiaid a mwy o fenywod i ddod i mewn i'r diwydiant trwy ei defnyddio hi ei hun fel model rôl.

Mae Katie yn rhannu ei phrofiadau fel y gallwch ddarganfod manteision gweithio o fewn y diwydiant adeiladu!

Katie Kelleher
Byddwch y newid rydych chi am ei weld

Sut i ddod o hyd i gyflogwr

Mae dechrau prentisiaeth hyd yn oed yn haws os oes gennych gyflogwr sydd am eich cyflogi. Gallai fod yn fusnes bach neu fawr, cwmni lleol, aelod o'r teulu neu unigolyn hunangyflogedig.

Os nad oes gennych gyflogwr eto, peidiwch â phoeni. Mae llawer o ffyrdd o ddod o hyd i rywun sydd am eich cyflogi fel prentis:

  • Chwiliwch ar-lein am swyddi gwag yn eich ardal
  • Ewch i'ch coleg lleol, darparwr arbenigol neu asiantaeth rheoli prentisiaethau er mwyn cofrestru eich diddordeb. Efallai y byddant yn gallu eich helpu i ddod o hyd i gyflogwr
  • Chwiliwch am gwmnïau adeiladu lleol ar-lein ac anfonwch CV a llythyr eglurhaol atynt yn gofyn am brentisiaeth
  • Holwch o gwmpas - efallai y bydd gan un o'ch ffrindiau, aelod o'r teulu neu gymydog gyfle i'w gynnig. Gallech hyd yn oed roi nodyn drwy ddrws pobl ar eich stryd
  • Cadwch lygad allan am safleoedd neu faniau adeiladu lleol a gwnewch nodyn o fanylion y cwmni. Yna, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol atynt yn gofyn am brentisiaeth
  • Darllenwch y tudalennau swyddi lleol am gyfleoedd gyda chyflogwyr lleol

Wrth siarad â chyflogwyr, rhowch wybod iddynt, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, y gallent gael hyd at £12,000 mewn grantiau gan y llywodraeth neu Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) am eich cyflogi. Bydd hyn yn eu helpu i dalu costau eich cyflogi.


Sut i gael y swydd - cyfweliadau

Paratowch! Gwnewch beth ymchwil i'r cwmni a'r rôl er mwyn dangos eich cymhelliant neu'ch diddordeb ynddynt.

Anelwch at gyrraedd y cyfweliad 15 munud yn gynnar - bydd hyn yn eich atal rhag bod yn hwyr os oes traffig neu unrhyw drafferthion ar y ffordd ac mae'n dangos eich bod yn cymryd y cyfweliad o ddifrif. Hefyd, os byddwch yn cyrraedd 15 munud yn gynnar cewch amser i hel eich meddyliau at ei gilydd. Cynhaliwch ffug-gyfweliad gyda ffrind neu aelod o'r teulu fel eich bod yn dod yn gyfarwydd ag ateb cwestiynau cyfweliad a'ch bod wedi paratoi atebion da.

Gwisgwch yn drwsiadus - dim hwdis, capiau nac esgidiau ymarfer, hyd yn oed os ydynt yn newydd sbon. Byddwch yn gwrtais - gofynnwch am gael eistedd, dywedwch 'os gwelwch yn dda' a 'diolch' a chofiwch ysgwyd llaw yn hyderus ac yn gadarn. I gael rhagor o wybodaeth am sut i berfformio'n dda mewn cyfweliad ewch i'r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol, neu Gyrfa Cymru os ydych yng Nghymru.


Sut i ymdopi ar y diwrnod cyntaf

Ar eich diwrnod cyntaf gyda'r cwmni, byddwch yn brydlon, yn frwdfrydig, a pheidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau. Dylech ond defnyddio eich ffôn yn ystod eich awr ginio ac egwyliau wedi'u trefnu. Bydd eich cyflogwr yn rhoi sesiwn sefydlu i chi ac yn cwmpasu popeth sydd angen i chi ei wybod am Iechyd a Diogelwch, amser cinio ac egwyliau, y toiledau, Cyfarpar Diogelu Personol, rheolau a rheoliadau'r cwmni a beth i'w wneud os na allwch ddod i'r gwaith am ba bynnag reswm.

Cytunir ar eich cyflog a'r dull o dalu yn uniongyrchol gyda'ch cyflogwr cyn i chi ddechrau eich prentisiaeth. Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cyflog priodol, gweler yr ystodau cyflog a bennwyd gan y Llywodraeth.

Gallwch gael rhagor o ganllawiau ar Brentisiaethau yn:Mythbusters - The Wow Show | 3.01
Skills check - The Wow Show | 1.09
Dyluniwyd y wefan gan S8080