Facebook Pixel

Am Genhadon Adeiladu

Alla' i fod yn lysgennad?

Gall unrhyw un fod yn Lysgennad Adeiladu: dim ond i chi fod yn frwdfrydig am y diwydiant adeiladu ac yn barod i rannu eich profiadau gyrfaol ag eraill. Yr hyn sy'n bwysig yw y gallwch helpu newydd-ddyfodiaid i weld y cyfleoedd gwych sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu.

Mae'n gyfle gwych i wneud y canlynol:

  • Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc i ddilyn gyrfa yn y Diwydiant Adeiladu
  • Trosglwyddo eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch brwdfrydedd i ddarpar newydd-ddyfodiaid fel y gallwn ni, gyda'n gilydd, gau'r bwlch sgiliau rydym yn ei wynebu yn y Diwydiant
  • Hybu eich datblygiad personol eich hun yn y Diwydiant a rhoi rhywbeth yn ôl i'r rhai sy'n dechrau ynddo

Y manteision i'ch cwmni 

Mae llawer o fanteision yn deillio o gael Llysgenhadon Adeiladu i gynrychioli eich cwmni. Mae cysylltu â newydd-ddyfodiaid a'u helpu i ddeall yr opsiynau gyrfa a gynigir gan y sector adeiladu yn fuddiol i'r diwydiant cyfan.

Gall manteision eraill gynnwys:

  • Codi proffil eich cwmni yn yr ardal leol
  • Ymgysylltu ag addysg.
  • Rhoi sylw i dargedau budd cymunedol eich cwmni neu eu gwella
Buddion cwmni

Hyfforddiant

Er mwyn eich helpu i fod yn Lysgennad Adeiladu effeithiol, cewch eich gwahodd i ddod i gwrs sefydlu undydd. Fel arfer mae'r hyfforddiant yn dechrau am 9:30am ac yn gorffen am 4:30pm. Cewch neges e-bost gan dîm Am Adeiladu a fydd yn rhoi rhagor o fanylion am y diwrnod hyfforddi.

Ble y cynhelir yr hyfforddiant hwn?

Os ydych yn unigolyn neu'n grŵp bach sy'n awyddus i gael hyfforddiant bydd angen i chi gofrestru ar wefan Am Adeiladu. Ar ôl i chi gofrestru byddwn yn cysylltu â chi i'ch hysbysu am ddyddiadau'r digwyddiad(au) hyfforddi nesaf a gynhelir yn eich ardal.

Fel arall, mae'n bosibl bod eich cyflogwr am gynnal digwyddiad hyfforddi mewnol a bydd yn eich hysbysu'n uniongyrchol am y lleoliad a'r dyddiadau a ddewiswyd.

Beth fydd ei angen arna' i?

Chi a'ch gwybodaeth/brwdfrydedd yw'r unig bethau hanfodol. Fodd bynnag, efallai y bydd y canlynol yn ddefnyddiol: Gliniadur

  • Lluniau neu wybodaeth am brosiectau adeiladu rydych wedi gweithio arnynt

Os bydd eich cwrs yn cael ei gynnal yn yr Alban, bydd angen y canlynol arnoch:

  • Prawf adnabod ffotograffig
  • Prawf o'ch cyfeiriad
  • Gwiriad datgelu PVG

Y Camau Nesaf

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Llenwch y ffurflen gais ar-lein i fod yn Lysgennad Adeiladu.

Eich gwybodaeth – byddwn yn cadw gwybodaeth sylfaenol amdanoch ar ein cronfa ddata. Mae hyn yn ein helpu i gyflwyno adroddiadau i'ch cwmni, gan gynnwys dyddiadau cyrsiau a digwyddiadau rydych wedi'u mynychu.

Alla i roi adborth?

Yn bendant! Mae adborth yn agwedd bwysig iawn ar broses gyfan y Llysgenhadon Adeiladu ac mae'n bwysig rhoi adborth i chi yn ystod y cwrs hyfforddi ac ar ôl i chi fod mewn digwyddiad. Cewch ffurflen adborth i'w chwblhau ar y diwrnod neu, fel arall, gallwch gysylltu â ni ar ôl y digwyddiad drwy'r wefan.

Gwnewch gais i fod yn Lysgennad Adeiladu
Dyluniwyd y wefan gan S8080