Facebook Pixel

Crossrail

Crossrail yw'r prosiect adeiladu mwyaf yn Ewrop ac un o'r buddsoddiadau unigol mwyaf mewn seilwaith ledled y DU. O wella amseroedd teithio ledled Llundain, i leddfu tagfeydd a chynnig gwell cysylltiadau, mae'n debyg o newid y ffordd y mae pobl yn teithio o amgylch y brifddinas.

Mae'r prosiect yn cynnwys cysylltu 40 o orsafoedd Crossrail sydd dan ddaear ac uwchlaw'r ddaear, gan gynnwys 10 gorsaf newydd sbon. Bydd y llwybr newydd yn cwmpasu dros 100km o Reading a Heathrow yn y gorllewin, i dwneli newydd o dan ganol Llundain i Shenfield ac Abbey Wood yn y dwyrain.


Wyddech chi...

CROSSRAIL

London's new underground railway line, Crossrail, is the currently biggest single construction project in Europe.

Cyflogir dros 10,000 o bobl

Dechreuwyd adeiladu Crossrail yn 2009 yn Canary Wharf a bwriedir i'r prif waith adeiladu peirianneg sifil ddod i ben yn 2017. Bydd y gwaith o ddodrefnu gorsafoedd a'u profi yn mynd rhagddo wedi hynny. Yna, disgwylir i wasanaethau Crossrail ddechrau gweithredu yng nghanol Llundain ddiwedd 2018. Ar ôl hyn, dechreuir cyflwyno gwasanaethau ar hyd gweddill llwybr Crossrail dros gyfnod o sawl mis.

Hyd yn hyn, cwblhawyd bron 70 miliwn o oriau gwaith ar raglen Crossrail, gyda'r prosiect yn cyflogi dros 10,000 o bobl ar fwy na 40 o safleoedd gwaith ledled Llundain a De-ddwyrain Lloegr. Daw canran uchel o'r unigolion hyn o'r diwydiant adeiladu, gan gynnwys prentisiaid a newydd-ddyfodiaid eraill. Mae eu gwybodaeth a'u sgiliau yn hanfodol i lwyddiant rhaglen Crossrail a datblygiadau adeiladu pellach.


Gwaddol sgiliau

Yn wir, mae Crossrail wedi'i nodi'n brosiect sydd nid yn unig yn ymwneud â darparu rheilffordd newydd o'r radd flaenaf; mae hefyd yn ymwneud â gwaddol sgiliau parhaol ar gyfer y diwydiannau adeiladu a pheirianneg. Hyd yn hyn, mae'r ffocws hwn wedi arwain at greu 450 o brentisiaethau wrth adeiladu Crossrail, gan ragori ar darged gwreiddiol o 400.

Hefyd, sefydlwyd Academi Twnelu ac Adeiladu Tanddaearol (TUCA) ger Ilford. Fel rhan o hyn, gweithiodd Crossrail Ltd gyda'r diwydiant, cyrff proffesiynol a sefydliadau eraill er mwyn sicrhau bod cyfleusterau a hyfforddiant TUCA yn cynhyrchu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer Crossrail a phrosiectau twnelu eraill yn y dyfodol. Amcangyfrifir y bydd o leiaf 3,500 o bobl wedi cael eu hyfforddi ym maes adeiladu tanddaearol yn TUCA tra bod prosiect Crossrail yn mynd rhagddo.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Crossrail

Wyddech chi...

13

There are 13 abandoned, derelict stations beneath London on the underground rail network


Dyluniwyd y wefan gan S8080