Facebook Pixel

Twnnel Llwybr Llanw Afon Tafwys

Mae Twnnel Llwybr Llanw Afon Tafwys yn garthffos newydd mawr a fydd yn helpu i fynd i'r afael â'r broblem o orlifo ac yn diogelu Afon Tafwys rhag llygredd cynyddol am o leiaf ganrif.

Disgwylir i'r gwaith o adeiladu'r twnnel, sy'n werth £4.2 biliwn, ddechrau yn 2016 a bydd yn cymryd saith mlynedd. Bydd ganddo ddiamedr o 7.2 metr, gan ddilyn Afon Tafwys yn fras am 25km, a bydd hyd at 70 metr islaw'r ddaear. Mae hyn yn golygu mai hwn fydd y twnnel dyfnaf a hiraf a adeiladwyd yn Llundain erioed.


A wide range of skills are needed

For the tunnel to be completed on time, construction work is set to take place at 24 preferred sites across the capital. This is expected to generate approximately 9,350 jobs at the peak of the work. This number includes 4,250 direct construction workers and a further 5,100 indirect jobs.

At the construction sites there will be a demand for a wide variety of skills, but in particular skilled construction workers and tunnel specialists. The type of companies, products and services that are likely to be most in demand include concrete, cement and aggregate suppliers, major plant suppliers, tunnelling equipment, penstock and flap valves, marine civils, steel structures, water and power supply, marine spoil logistics, construction design and management, and skilled labour.

Because of other major projects taking place at the same time, such as Crossrail, the Northern Line extension, High Speed Two rail route and National Grid upgrades, the demand for some occupations may outweigh supply. This includes skilled construction workers, miners/underground workers, steel fixers, construction project managers and construction designers. 

Wyddech chi...

Tidal Lagoon

If it is approved, the planned tidal lagoon on the Severn Estuary in Wales will become the world's largest dam, beating previous record holder - the Three Gorges Dam in China


Recriwtio gwaed newydd ar gyfer rolau hanfodol

Er mwyn helpu i ymdopi â'r prinder posibl hwn a rhoi hwb i'r nifer gyffredinol o weithwyr medrus sy'n ymuno â'r diwydiant adeiladu, cynigiwyd cyfres o fentrau. Er enghraifft, bydd angen i holl gontractwyr Twnnel Llwybr Llanw Afon Tafwys gyflogi o leiaf un prentis am bob 50 o'u cyflogeion safle drwy gydol eu contractau. 

Hefyd, bydd Thames Tideway Tunnel Ltd, prif gontractwyr, sefydliadau addysg bellach, trefnwyr hyfforddiant ac asiantaethau codi arian fel Construction Skills yn cydweithio fel Grŵp Cynllunio Sgiliau. Y pwyllgor hwn fydd yn pennu anghenion hyfforddi prentisiaid a newydd-ddyfodiaid eraill sy'n rhan o'r diwydiant adeiladu yn y dyfodol. Ef hefyd fydd yn nodi sut y gall cyflogwyr gydweithio â'r bobl hyn fel eu bod yn datblygu'r sgiliau a'r profiad cywir.

 


Dyluniwyd y wefan gan S8080