Facebook Pixel

Sgiliau newydd a datblygol

Mae'r diwydiant adeiladu yn fusnes mawr sy'n parhau i dyfu. Dros y pum mlynedd nesaf, rydym yn disgwyl y bydd 232,000 o swyddi'n cael eu creu yn y diwydiant.

Bydd llawer o'r rhain yn defnyddio technegau, technolegau a deunyddiau newydd a chyffrous i greu adeiladau sy'n glyfar, yn gynaliadwy ac yn effeithlon o ran ynni.

Mae technolegau newydd yn cael eu cyflwyno er mwyn arolygu a chynnal strwythurau sydd eisoes yn bodoli hefyd: defnyddio dronau i arolygu a dadansoddi adeiladu; rhith-wirionedd i ddylunio a delweddu strwythurau ac argraffyddion 3D i greu popeth o flociau adeiladu unigol i dŷ cyfan.

Gallech fod yn rhan o'r diwydiant arloesol hwn a darganfod pam mae gyrfa adeiladu yn gwbl unigryw. Darllenwch ragor i gael gwybod mwy am y sgiliau newydd a datblygol hyn.


Ffyrdd newydd o weithio

Mae'r technolegau diweddaraf yn cael eu defnyddio i ddelweddu, dylunio ac adeiladu strwythurau anhygoel. Defnyddir technoleg ddigidol yn gynyddol i godi adeiladau fel modelau 3D cyn iddynt gael eu hadeiladu mewn gwirionedd.

Mae Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM) yn galluogi strwythur i gael ei rith-fodelu drwy gydol y broses, o'r gwaith dylunio cychwynnol i reoli'r adeilad ar ôl ei gwblhau. Defnyddir 'Rhith-wirionedd' a 'Realiti Estynedig' yn eang fel rhan o'r broses ddylunio er mwyn gallu profi a dadansoddi model BIM mewn amgylchedd 3D cyfrifiadurol.

Rydym yn canfod ffyrdd newydd o ddefnyddio deunyddiau fel gwydr, dur a concrid, gan greu adeiladau eiconig fel y Shard yn Llundain, sef un o'r adeiladau talaf yn y byd, yr oedd angen technegau peirianneg eithafol i'w adeiladu, fel adeiladu o'r brig i'r gwaelod, a oedd yn golygu bod modd gweithio ar y lloriau uchaf a'r isloriau ar yr un pryd.

Wyddech chi...

74,000

Mae gan Stadiwm Principality yng Nghaerdydd 74,000 o seddi - poblogaeth tref maint canolig.

Gwneir defnydd cynyddol o dechnegau gweithgynhyrchu soffistigedig yn y diwydiant adeiladu; caiff llawer o adeiladau a rhannau o adeiladau eu paratoi ymlaen llaw mewn ffatrïoedd, yn aml gan ddefnyddio roboteg i sicrhau bod pob rhan o'r strwythur yn cydweddu'n berffaith. Mae'r math hwn o weithgynhyrchu oddi ar y safle yn golygu y gellir gosod gwasanaethau trydanol a gwres mewn adeiladau yn y ffatri, a hyd yn oed anfon yr adeilad i'r safle wedi'i addurno'n barod!

Hefyd, mae angen i adeiladau gael eu codi yn unol â rheolau a rheoliadau'r Llywodraeth, sy'n helpu i sicrhau eu bod yn ecogyfeillgar – hynny yw eu bod yn defnyddio cyn lleied o ynni a dŵr â phosibl er mwyn helpu i leihau allyriadau carbon, lleihau cynhesu byd-eang ac arbed adnoddau naturiol gwerthfawr. Mae llawer o adeiladau eisoes yn defnyddio dŵr glaw wedi'i ailgylchu a thoeau 'byw', sydd â'r bwriad o ddefnyddio llai o adnoddau naturiol a hefyd hybu bywyd gwyllt pwysig. Mae angen bod yn arloesol wrth amddiffyn ein hamgylchedd a sicrhau ein bod yn codi adeiladau a fydd yn lleoedd iach a chyfforddus i fyw a gweithio ynddynt ymhen llawer o flynyddoedd.


Deunyddiau a Thechnegau Arloesol

Mae'r fideo hwn gan Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol yn dangos rhai adeiladau a strwythurau anhygoel sydd wedi cael eu creu yn y DU gan ddefnyddio deunyddiau a thechnegau newydd ac arloesol.

Gyda chaniatâd caredig Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol.

Designing for Champions | 3:56

Sgiliau a Chymwysterau Newydd

Mae'r sgiliau newydd a datblygol yn y diwydiant adeiladu yn gweddnewid y diwydiant a'i ofynion. Fodd bynnag, mae galw mawr am sgiliau traddodiadol o hyd, fel gwaith brics, gwaith saer, gwaith haearn a gwaith dur. Mae tua chwe miliwn o adeiladau sy'n fwy na chan mlwydd oed yn y DU ac mae llawer o'r rhain yn adeiladau treftadaeth rydym yn eu trysori, fel cestyll, plastai, tirnodau a phontydd hanesyddol y bydd angen pobl fedrus i'w cynnal a'u cadw a'u hatgyweirio bob amser.

Mae'r ffaith bod natur y diwydiant adeiladu yn newid yn golygu bod galw cynyddol am set ehangach o sgiliau, gan gynnwys y rhai o ddisgyblaethau gwahanol. Er enghraifft, gall towyr bellach ennill sgiliau a chymwysterau i atgyweirio paneli solar ac mae plymwyr yn dysgu gosod systemau gwresogi ecogyfeillgar sy'n dibynnu ar ffynonellau ynni adnewyddadwy megis biomas a gwres daear.

Wyddech chi...

80,000 metr

Lleolir y warws mwyaf ym Mhrydain (a'r trydydd mwyaf yn y byd) ym Mryste. Gydag arwynebedd llawr o 80,000m, gellid parcio 14,000 o fysiau deulawr yno.

Mae rhai o'r rolau newydd a datblygol, fel peiriannydd roboteg, technegydd cydosod, delweddwr 3D a pheilot dronau yn defnyddio dulliau mwy arloesol o hyfforddi: o setiau pen 'Rhith-wirionedd' sy'n eich galluogi i gyflawni tasgau wedi'u hefelychu mewn amgylcheddau risg isel i gyrsiau sy'n seiliedig ar gemau ac sy'n cynnig ffyrdd mwy diddorol a hyblyg o ddysgu ac ennill sgiliau a chymwysterau perthnasol.

Wrth i bob agwedd ar y broses adeiladu ddefnyddio technegau a thechnolegau newydd, mae angen cynyddol am bobl flaengar a hoffai fod ar flaen y gad yn chwyldro arloesedd y diwydiant adeiladu.

Mae gyrfa adeiladu'n gwbl unigryw.


Effeithlonrwydd ynni

Mae rheolau'r Llywodraeth ar effeithlonrwydd ynni, defnydd carbon a defnydd dŵr yn golygu bod y dechnoleg gysylltiedig bob amser yn newid. Er mwyn cyflawni'r targedau hyn mae cyflogwyr yn ystyried prosesau arbed ynni fel system Passivehaus yr Almaen a bydd angen i gyflogeion gadw i fyny er mwyn aros yn gystadleuol.

Eich sgiliau

Nid oes angen i'r broses o gadw eich sgiliau yn gyfredol fod yn llafurus na hyd yn oed eich tynnu o'ch gwaith mewn rhai achosion. Mae llawer o gyflogwyr yn fwy na pharod i gynnal gweithdai hyfforddi ac mae sefydliadau'n bodoli sy'n ymroddedig i sgiliau newydd.

Siop Lyfrau’r Amgueddfa Brydeinig – Llun gan Gymdeithas Genedlaethol y Dodrefnwyr Siop
Siop Lyfrau’r Amgueddfa Brydeinig – Llun gan Gymdeithas Genedlaethol y Dodrefnwyr Siop

Image 1
Dyluniwyd y wefan gan S8080