Facebook Pixel

Sgiliau cyflogadwyedd

Sefyll allan: sut y gall eich sgiliau bob dydd wneud argraff ar gyflogwyr

Pan fyddwch yn gwneud cais am swydd yn y diwydiant adeiladu neu le ar gwrs, mae'n helpu i sefyll allan. Mae cymwysterau fel NVQs/SVQs a phrofiad gwaith yn bwysig ond gall sgiliau cyffredinol a gaiff eu meithrin gennych yn eich amser eich hun roi mantais i chi o ran ceisiadau a chyfweliadau. Gelwir y rhain yn sgiliau cyflogadwyedd.


Enghreifftiau o sgiliau cyflogadwyedd

Nid oes rhestr benodol o sgiliau cyflogadwyedd ond os ystyriwch y peth, efallai y sylweddolwch fod gennych rai ohonynt yn barod. Gallant gynnwys y canlynol:

  • Cyfathrebu'n dda
  • Datrys problemau
  • Defnyddio cyfrifiaduron
  • Gwneud pethau'n brydlon
  • Gweithio mewn timau
  • Arwain eraill
  • Deall cyfarwyddiadau
  • Bod yn brydlon
  • Gwneud penderfyniadau
  • Dod ymlaen gyda phobl

Nid yw'r rhain fel rheol yn bethau y gallwch eu dysgu yn y dosbarth neu drwy gymwysterau er, yng Nghymru, mae Bagloriaeth Cymru yn cwmpasu ystod eang ohonynt. Efallai y bydd gennych y sgiliau hyn yn reddfol ond mae'n well cael enghreifftiau o'r ffordd rydych wedi eu meithrin a sut rydych yn eu defnyddio bob dydd.

Wyddech chi...

3 metr

Mae'r tŷ lleiaf ym Mhrydain Fawr yng Nghonwy. Mae'n 3 metr o uchder a dim ond arwynebedd llawr o 1.8 metr sgwâr sydd ganddo.

Efallai eich bod yn rhan o dîm chwaraeon neu glwb neu'n helpu i redeg busnes y teulu. Gallwch gysylltu gweithgareddau fel hyn â llawer o'r sgiliau uchod. Er enghraifft:


Meithrin sgiliau

Hyd yn oed os nad ydych yn ymwneud ag unrhyw un o'r gweithgareddau uchod, gallwch ddechrau meithrin sgiliau cyflogadwyedd ar unrhyw adeg. Os oes elusen sydd o ddiddordeb i chi, gofynnwch a oes angen help arni. Gall hyn fod mor hawdd â galw i mewn i siop elusen ar y stryd fawr.

Wyddech chi...

11,500 flynyddoedd

Gwelir y dystiolaeth gynharaf o waith coed yn Ewrop yng Ngogledd Swydd Efrog - llawr wedi'i wneud o fyrddau pren wedi'i gloddio yn dyddio'n ôl 11,500 o flynyddoedd.


Cyfleoedd gwirfoddoli

Dyluniwyd y wefan gan S8080