Facebook Pixel

Dod o hyd i'r cwrs cywir

Gall dod o hyd i'r cwrs cywir fod yn anodd! Yn ffodus, yma yn Go Construct, mae gennym yr holl gyngor sydd arnoch ei angen i gychwyn eich ffordd i yrfa yn y diwydiant adeiladu.


Weithiau nid yw'n ymwneud â dod o hyd i'r cwrs cywir yn unig, ond hefyd penderfynu beth rydych chi am ei wneud. Wrth ystyried pa gwrs i'w ddewis, ystyriwch:

Ble mae'r cwrs - a ydych chi eisiau cael eich lleoli gartref, dysgu o bell, neu symud i ffwrdd ar gyfer eich cwrs?

Beth yw'r dull gorau ichi astudio - a ydych chi'n well â chyrsiau wedi'u seilio'n fwy ar waith cwrs, neu'n well ag arholiadau? Ydych chi eisiau dysgu amser llawn neu ran-amser, neu gyfuno gweithio a dysgu?

Beth fyddwch chi'n ei astudio - a yw'n bwnc cyffredinol y bydd angen i chi ei astudio neu rywbeth mwy penodol ar gyfer eich dewis gyrfa?


Cadwch eich opsiynau ar agor

 • Gallwch gadw'ch opsiynau ar agor a datblygu nifer o sgiliau trwy ddewis pynciau o wahanol feysydd.
 • Er enghraifft, mae Dylunio a Thechnoleg yn cynnig y cyfle i ymarfer gweithio gyda'ch dwylo, tra gall pynciau'r dyniaethau megis Astudiaethau Busnes roi cipolwg i chi ar sut mae cwmnïau'n cael eu rhedeg.
 • Yn y cyfamser, mae Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn orfodol, a gallent fod yn arbennig o bwysig gan eu bod yn aml yn ffurfio rhan o'r prif ofynion mynediad ar gyfer y rhan fwyaf o yrfaoedd a phrentisiaethau yn y diwydiant adeiladu.

Gwnewch eich ymchwil

Ymchwiliwch i'r holl bynciau rydych chi'n ystyried eu cymryd trwy:

 • Siarad â phobl sydd eisoes yn gweithio mewn swyddi adeiladu
 • Siarad ag athrawon
 • Edrych ar-lein i gael gwybodaeth am yr hyn mae cyflogwyr ei eisiau

 • TGAU - mae'r cymhwyster hwn mewn pwnc penodol ac mae'n cael ei astudio gan fyfyrwyr rhwng 14 ac 16 oed fel arfer, cyn iddynt ddilyn cyrsiau Safon Uwch. Y cymhwyster cyfatebol yn yr Alban yw Gradd Safonol.
 • Safon Uwch - fel arfer, caiff y cymhwyster hwn ei astudio mewn pwnc penodol gan fyfyrwyr rhwng 16 a 18 oed, ar ôl iddynt gwblhau cyrsiau TGAU. Y cymhwyster cyfatebol yn yr Alban yw'r Cymhwyster Uwch. 
 • BTEC - cymhwyster galwedigaethol yw hwn sy'n gallu cael ei astudio yng Nghymru a Lloegr gan unrhyw un dros 14 oed.
 • HND - ystyr HND yw Diploma Cenedlaethol Uwch (Higher National Diploma) ac mae'n gwrs sy'n gysylltiedig â gwaith y byddech yn ei ddilyn mewn colegau addysg uwch neu addysg bellach. Mae'r cwrs hwn fel arfer yn cyfateb i ddwy flynedd yn y brifysgol. 
 • HNC - ystyr HNC yw Tystysgrif Genedlaethol Uwch (Higher National Certificate) ac mae ar y lefel islaw HND. Cymhwyster sy'n gysylltiedig â gwaith yw HNC, ac mae'n cyfateb i flwyddyn gyntaf cwrs prifysgol.
 • NVQ - ystyr NVQ yw Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (National Vocational Qualification), sy'n dangos bod gan y sawl sy'n meddu arno y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pwnc penodol. Mae'n gymhwyster seiliedig ar waith sy'n cyfuno dysgu a gwaith ymarferol.
 • Prentisiaeth - mae'r cymhwyster hwn yn golygu eich bod yn dilyn esiampl rhywun sy'n hyfforddedig yn ei rôl, ac yn dysgu'r holl sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer y rôl benodol honno.
 • Cwrs ar lefel gradd - byddech fel arfer yn cwblhau'r cwrs hwn yn y brifysgol dros gyfnod o dair neu bedair blynedd. Yn dibynnu ar y pwnc, mae'r cyrsiau hyn yn cyfuno gwaith cwrs, arholiadau a dysgu ymarferol hefyd.

Cost cyrsiau

Fel arfer mae rhai costau ar gyfer y cwrs rydych am ei astudio, gan gynnwys ffioedd cwrs, costau teithio, cyfarpar, offer a thrwyddedau.

Mae sawl ffordd o gael cymorth ariannol ar gyfer eich astudiaethau:

 • Efallai y bydd rhai sefydliadau fel Ymddiriedolaeth y Tywysog yn gallu helpu pobl ifanc â chostau rhai cymwysterau.
 • Hefyd mae cynlluniau bwrsariaeth yn bodoli, megis Sefydliad Siartredig Perianwyr Gwasanaethau Adeiladu a Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr.
 • Hefyd mae gan GOV.uk a'r wefan Myfyriwr Adeiladu wybodaeth ar gymorth ariannol.

Yn yr achos hwn, gallai fod cyllid ar gael i chi a'ch cyflogwr.

Cael lle ar y cwrs

Mae'n bwysig edrych yn ofalus ar y gofynion mynediad ar gyfer eich cwrs. Bydd y rhain wedi'u rhestru fel rhan o fanylion y cwrs.

Os ydych yn ansicr, cysylltwch â thiwtor y cwrs a fydd yn gallu eich helpu a rhoi cyngor i chi.


Dolenni defnyddiol

Dyma rai dolenni a all fod o ddefnydd i chi er mwyn gweld ble y gallwch ddilyn gwahanol gyrsiau:

UCAS
Find courses
Hot courses
Cyfleuster dod o hyd i gwrs y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol
Cyfleuster dod o hyd i gwrs Whatuni
Dewiswr cyrsiau NVQ

Clare - Graduate Bid Writer | 01:15
Dyluniwyd y wefan gan S8080