Facebook Pixel

Hyfforddiaethau

Mae'r diwydiant adeiladu yn llawn cyfleoedd ar gyfer pobl sy'n dechrau ar eu gyrfaoedd, ond gall cymryd y camau cyntaf hynny i fyd gwaith fod yn anodd heb y profiad cywir. Mae hyfforddiaethau yn galluogi pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed i feithrin y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddechrau mewn swydd neu brentisiaeth.


Beth sy'n digwydd ar hyfforddeiaeth?

Mae hyfforddiaethau yn cyfuno profiad gwaith ymarferol gyda chymorth gyda Saesneg a mathemateg os byddwch yn dymuno ei gael. Gallant bara rhwng cwpwl o wythnosau a chwe mis, ond dylent helpu hyfforddai i feithrin ei sgiliau a pharatoi am brentisiaeth neu swydd yn y diwydiant adeiladu bob amser.

Luke - Trainee Site Manager | 1:06

Hyfforddiaethau ar gyfer pobl ifanc

Mae hyfforddiaethau yn ffordd wych o ymuno â'r diwydiant adeiladu. Maent yn rhoi profiad gwaith i chi ac yn eich helpu gyda'ch sgiliau academaidd. Gallwch wneud cais os byddwch yn bodolni'r meini prawf canlynol:

  • Rhwng 16 a 24 oed
  • Â chymwysterau islaw Lefel 3
  • Yn ddi-waith heb lawer o brofiad gwaith

Wyddech chi...

6,000

Yr adeilad hynaf sydd dal yn gyfan yn y DU yw Cnwc Howar yn Orknay. Mae bron yn 6,000 mlwydd oed.


Oes gennych chi brofiad gwaith eisoes?

Os ydych yn teimlo fod gennych ddigon o brofiad eisoes, efallai eich bod yn barod i ddechrau ar brentisiaeth yn syth. Gallwch chwilio am brentisiaethau yn eich ardal ar dudalen 'Find an apprenticeship' GOV.uk.

Traineeship

Canfod hyfforddeiiaeth

Gallwch ganfod hyfforddeiiaeth mewn llawer o leoedd ac mae'n werth edrych ar wefannau cwmnïau rydych yn awyddus i weithio iddynt. Efallai y bydd gofyn i chi ddangos gwybodaeth benodol pan fyddwch yn gwneud cais, fel tystiolaeth eich bod yn derbyn Lwfans Ceisio Gwaith.

Defnyddiwch yr adnoddau hyn i ddechrau chwilio:

  • Tudalen 'Find a traineeship'  GOV.UK. Chwiliwch yn ôl eich cod post neu ffoniwch nhw am ddim ar 0800 015 0400 i gael rhagor o fanylion.
  • Mae gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ragor o wybodaeth am hyfforddiaethau gan gynnwys cyngor ar leoedd i chwilio amdanynt.
  • Mae Free2learn weithiau yn cynnig hyfforddiaethau adeiladu a chymorth gyda chymwysterau os byddwch yn bodloni eu gofynion.
  • Gall Hotcourses eich helpu i ganfod cyrsiau ledled y DU. Chwiliwch am 'traineeships' ar eu gwefan i ddechrau arni.

Hyfforddiaethau i gyflogwyr

Yn debyg i brentisiaethau, mae hyfforddiaethau yn rhoi cyfle i gyflogwyr feithrin cydberthnasau yn y gymuned a rhoi hyfforddiant i weithwyr ar y sgiliau sydd eu hangen arnynt. Maent wedi'u dylunio er mwyn paratoi person ifanc ar gyfer prentisiaeth, gan helpu i sicrhau bod y prentisiaid rydych yn eu cyflogi yn barod i weithio.

Maent wedi'u dylunio er mwyn diwallu anghenion y cyflogwr yn ogystal â'r hyfforddai, felly byddant yn cyfrannu'n sylweddol at y cwmni. Bydd derbyn hyfforddai hefyd yn rhoi cyfle i'ch staff feithrin sgiliau arwain.

 


Beth yw'r costau?

Y newyddion da yw y bydd y Llywodraeth yn talu'r holl gostau hyfforddiant. Os bydd yr hyfforddai yn mynd ymlaen i brentisiaeth gyda'ch cwmni, efallai y gallech gael grant o hyd at £1,500. Dysgwch fwy am hyfforddiaethau.

Wyddech chi...

Shaw

Yr ardal adeiledig fwyaf gogleddol yn y DU yw Shaw yn Ynysoedd Shetland. Mae'n fwy agos at Norwy nag at Gaeredin.


Eich cyfrifoldebau

Mae'n rhaid i gwmni ymrwymo i rai pethau pan fydd yn derbyn hyfforddai. Mae'n rhaid i'r profiad gwaith fod o safon uchel a phara o leiaf 100 o oriau dros gyfnod o chwe mis. Mae angen iddo gynnwys y canlynol hefyd:

  • Rhestr glir o nodau y cytunwyd arnynt gan eich cwmni, y sefydliad hyfforddi a'r hyfforddai.
  • Profiad sy'n gysylltiedig â diddordebau'r hyfforddai.
  • Arweiniad gan fentor gydag adborth rheolaidd.

Caiff cwmnïau eu hannog hefyd i helpu gyda chostau teithio a chostau prydau bwyd yr hyfforddai. Pan ddaw'r hyfforddeiiaeth i ben dylech drefnu cyfweliad am swydd yn y busnes neu roi adborth ysgrifenedig defnyddiol er mwyn ei helpu i ddod o hyd i waith neu brentisiaeth yn y dyfodol os nad oes swydd ar gael.


Dyluniwyd y wefan gan S8080