Facebook Pixel

Gwobrau a buddiannau

Gan fod y diwydiant adeiladu'n ymddangos yn iachach nag erioed, mae bellach yn amser da i weld sut y gallwch chi elwa ohono.


Trwy'r amser yn datblygu

Dychmygwch ymuno â diwydiant lle mae pob prosiect yn unigryw a'ch bod drwy'r amser yn defnyddio'r dulliau gweithio diweddaraf. Nid yw'r diwydiant adeiladu byth yn sefyll yn stond ac ni fydd eich gyrfa ychwaith.

Nid oes prinder swyddi adeiladu newydd yn y DU ychwaith, â'r diwydiant yn disgwyl eisiau mwy a mwy o bobl fedrus yn y dyfodol.


Josh - Head of Business Development | 01:48

Mwy o swyddi

Ni waeth pa sgiliau sydd gennych, mae lle ar eich cyfer ym maes adeiladu. Os ydych yn dechrau arni, gall prentisiaethau roi hyfforddiant cadarn i chi mewn crefft neu rôl dechnegol wrth i chi ennill. Os ydych yn newid gyrfa, mae'r diwydiant adeiladu yn llawn heriau newydd a bydd cyflogwyr yn gwerthfawrogi eich sgiliau trosglwyddadwy.

Mae Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn rhagweld y bydd angen i'r diwydiant adeiladu gyflogi bron chwarter miliwn o weithwyr ychwanegol rhwng nawr a 2019, sy'n cyfateb i tua 45,000 o swyddi ychwanegol bob blwyddyn, ledled y DU. Mae hyn yn golygu y bydd gan gwmnïau adeiladu brinder staff a bydd mwy o gyfleoedd i bobl â phob math o sgiliau safle a swyddfa. Mae rhagor o wybodaeth fanwl ar gael ar dudalen Ymchwil y Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu.

Myth
Realiti

Mae'r diwydiant adeiladu ond o fudd i'r sawl sy'n gweithio neu'n buddsoddi ynddo.

Rydym i gyd yn cael budd o'r diwydiant adeiladu. Mae'r adeiladau rydym yn eu defnyddio bob dydd wedi bod yn rhan o brosiect adeiladu ar ryw adeg. Mae'r seilwaith a ddarperir gan y diwydiant adeiladu yn helpu i gynnal dŵr glân, rheoli gwastraff yn effeithiol ac atal llifogydd.

More Mythbusters

Adeiladu eich gyrfa

Mae tua thair miliwn o bobl yn gweithio yn y diwydiant adeiladu, sy'n golygu mai dyma un o brif gyflogwyr y DU. Fel unrhyw ddiwydiant, mae'n gwobrwyo gwaith caled ac mae bob amser gyfle i ddatblygu. Mae'n newid yn gyson hefyd, ac mae rheolau newydd ar bethau fel allyriadau carbon yn golygu y byddwch yn gwella eich sgiliau'n rheolaidd.

Yn fwy nag unrhyw ddiwydiant arall, mae'n rhoi gwerth ar hyfforddiant mewn swydd ac mae cyflogwyr yn buddsoddi llawer yn eu staff. Mae'r diwydiant adeiladu hefyd yn gartref i lawer o bobl hunangyflogedig a bydd digon o gyfleoedd i rwydweithio a dechrau eich busnes eich hun os dymunwch wneud hynnny. Ynghyd â chyfleoedd i deithio yn y DU a thramor, gall adeiladu gynnig rhywbeth at ddant pawb.


Cyflog cystadleuol

Mae'r diwydiant adeiladu yn un cystadleuol sydd â gwobrau cyfatebol. Mae cyflogau ar gynnydd ar hyn o bryd ac mae mwy o gyfleoedd prentisiaeth yn rhoi'r cyfle i chi ennill wrth ddysgu pan fyddwch yn dechrau arni.

Bydd isafswm cyflog prentis yn newid y rhan fwyaf o flynyddoedd - ar hyn o bryd mae oddeutu £105 yr wythnos, ond fel arfer mae'n llawer uwch. Gallai crefftwyr profiadol ennill tua £27,000 y flwyddyn, tra gall graddedigion profiadol ennill hyd at £60,000 neu fwy.

Bydd y swm a enillwch yn dibynnu ar sawl peth, gan gynnwys eich sgiliau, ers faint rydych wedi bod yn gweithio a'ch lleoliad gwaith. Gallech hefyd gael bonysau am orffen prosiectau ar amser neu ddefnyddio ceir cwmni, faniau cwmni a chyfarpar arall.

Edrychwch yn fanylach ar yr ystod lawn o gyflogau yn y diwydiant adeiladu ar y Porwr Gyrfaoedd.

DID YOU KNOW...

15,000

Circular discs are on the Selfridges in Birmingham - all cleaned once a year - by hand!

Dyluniwyd y wefan gan S8080