Facebook Pixel

Cyflogwyr yn ymgysylltu ag addysg

Mae hyn yn golygu mwy nag ysgolion yn unig – gyda digwyddiadau arbennig, gwobrau a llysgenhadon – mae mwy o ffyrdd nag erioed i gyflogwyr gyrraedd gweithlu'r dyfodol.

Bydd angen i'r diwydiant adeiladu gyrraedd pobl ifanc os yw am barhau i dyfu a chyrraedd safonau uwch yn y dyfodol. Mewn marchnad swyddi gystadleuol, bydd angen i chi hefyd ennyn eu diddordeb mewn gyrfaoedd adeiladu yn gynharach. Rhai o'r ffyrdd gorau o wneud hyn yw drwy gyfrannu at ddigwyddiadau addysgol a gweithio gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Pam cymryd rhan?

Mae cysylltu â'r genhedlaeth nesaf yn gam doeth i ddyfodol unrhyw fusnes. Yn ogystal ag annog pobl ifanc i ymuno â'r diwydiant adeiladu, byddwch hefyd ar ben ffordd i sicrhau'r cyflogeion gorau ar gyfer y dyfodol.

Mae hefyd yn gyfle gwych i feithrin ewyllys da yn y gymuned a gwneud pobl yn ymwybodol o'ch prosiectau. Gall hyn helpu i ennill mwy o gontractau a bodloni gofynion o ran ymgysylltu â chymunedau.

ASTUDIAETH ACHOS YMGYSYLLTU Â'R GYMUNED

Ysgol Haf BAM

St Albans

Cymerodd 10 myfyriwr o ysgolion ger swyddfa BAM Construction yn St Albans ran yn rhaglen ysgol haf BAM. Cafodd cyfranogwyr y cyfle i fagu profiad "ymarferol" o weithio yn y diwydiant adeiladu a gwnaethant ennill Gwobr CREST Efydd mewn Cymunedau Cynaliadwy. Roedd y wobr hon yn canolbwyntio ar gynllunio, dylunio, creu a marchnata datblygu cynaliadwy.

Dywedodd 90% o'r cyfranogwyr fod yr Ysgol Haf wedi ennyn eu diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant adeiladu a dywedodd pawb eu bod wedi mwynhau'r profiad. Mae BAM wedi mynegi diddordeb mewn rhedeg y rhaglen mewn blynyddoedd i ddod, ac mae'n gobeithio y gwnaiff ysbrydoli myfyrwyr i ddilyn gyrfa mewn adeiladu cynaliadwy.

Ysgol Haf BAM

Sut i ddechrau arni

Mae digonedd o ffyrdd o ymwneud â byd addysg. Rydym wedi rhestru rhai o'r ffyrdd mwyaf uniongyrchol yma.

Ysgolion, colegau a phrifysgolion

Gallwch bellach greu eich cysylltiadau eich hun o fewn cymunedau drwy gysylltu ag ysgolion, colegau neu brifysgolion yn uniongyrchol. Gallant helpu i'ch rhoi mewn cysylltiad â darpar hyfforddeion a phrentisiaid - bydd llawer hefyd yn gwerthfawrogi eich cymorth o ran profiad gwaith.

Cofiwch eu bod yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol iawn i'r diwydiant adeiladu ac efallai y byddwch yn ei chael yn anodd cyrraedd y bobl iawn pan fo angen. Mae Skills Development Scotlandy Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol a Gyrfa Cymru yn cynnal rhwydwaith o gynghorwyr a all eich helpu gyda hyn.

Prentisiaethau, hyfforddeiaethau a phrofiad gwaith

Dyma'r ffyrdd mwy traddodiadol i gwmnïau ymwneud ag addysg ond a ydych yn cael popeth sydd ei angen arnoch ganddynt? Mae'n werth ymweld â'n tudalen Profiad Gwaith i Gyflogwyr i gael rhagor o wybodaeth am y daith o brofiad gwaith i brentisiaeth.Construction Youth Trust

Mae'r elusen hon yn ymwneud â phopeth o fentora darpar adeiladwyr i drefnu ymweliadau â safleoedd a rhaglenni hyfforddi. Gwnaiff hyn oll mewn partneriaeth â chwmnïau fel eich un chi ac mae angen mwy o gefnogwyr arni o hyd. Dysgwch fwy amdani yma.

Y Sioe Sgiliau

Mae digwyddiadau fel Y Sioe Sgiliau yn rhoi cyfle prin i'ch cwmni siarad yn uniongyrchol â phobl ifanc am yr hyn a wnewch. Gallai rhywun o'ch cwmni hefyd gymryd rhan yn ei brofiad Have A Go lle caiff myfyrwyr brofiadau ymarferol o osod brics i weithredu peirianwaith.

Gwobrau CREST

Mae Gwobrau CREST yn rhoi'r cyfle i blant a phobl ifanc rhwng 11 a 19 oed ddysgu mwy am brosiectau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Efallai y gallech gefnogi'r gwobrau neu ymwneud â rhaglenni gwobrwyo newydd. Ewch i'r wefan am ragor o fanylion.

Design, Engineer, Construct!®

Rhydd Design Engineer Construct!® lwyfan i'r diwydiant arwain y gwaith o gau bylchau mewn sgiliau proffesiynol ac ysbrydoli miloedd o blant i "feddwl fel Peirianwyr" drwy gefnogi ysgolion uwchradd yn yr ardal leol. Mae'r rhaglen ddysgu unigryw hon yn rhoi cyfle i bob sefydliad gyfrannu perthnasedd a chyd-destun at ddysgu mewn ysgolion yn uniongyrchol. Mae'n arwain at gymwysterau cydnabyddedig, gan esgor ar gronfa o weithwyr proffesiynol ifanc gwybodus sy'n barod i weithio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

Ymweld â Safleoedd

Mae ymweliadau â safleoedd yn galluogi myfyrwyr i gamu y tu ôl i'r llenni a gweld sut mae'r diwydiant adeiladu yn gweithio mewn gwirionedd. Maent yn hawdd i'w trefnu hefyd a dylai eich yswiriant a'ch rheoliadau iechyd a diogelwch arferol fod yn ddigon. Mae'r Penwythnos Agor Drysau yn ddigwyddiad blynyddol ac mae'n fan cychwyn da os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal ymweliadau.

Llysgenhadon

Mae penodi llysgenhadon ar gyfer eich busnes yn ffordd syml o ennyn diddordeb plant a phobl ifanc yn y diwydiant adeiladu. Gall llysgenhadon siarad am y diwydiant, yr hyn a wnânt a sut y gwnaethant ddechrau arni. Y peth gorau yw y gallant ateb cwestiynau yn y fan a'r lle.

Os hoffech chi, cydweithiwr neu gyflogai fod yn lysgennad, ewch i dudalennau Llysgenhadon Adeiladu.

ASTUDIAETH ACHOS YMGYSYLLTU AG ADDYSG - WATES CONSTRUCTION

Diwrnod Her Cymorth Mewn Trychineb STEM a CITB

Amryw leoliadau

Roedd myfyrwyr o bum ysgol leol yn ardal Greenwich yn bresennol mewn diwrnod a drefnwyd gan Gynghorwyr Gwella Ysgolion Bwrdeistref Frenhinol Greenwich. Nod y diwrnod hwn oedd dangos i fyfyrwyr yr ystod o yrfaoedd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) a all fod ar gael iddynt. Roedd llysgenhadon o ddiwydiannau seryddiaeth, adeiladu a'r Weinyddiaeth Amddiffyn ar gael i helpu. Un o gefnogwyr brwd y diwrnod hwn oedd Wates Construction, sef busnes teuluol sydd wedi bod yn gweithio yn y diwydiant adeiladu ers 118 o flynyddoedd.

Cafodd y myfyrwyr a oedd yn bresennol glywed sgwrs ar sut i ymuno â'r diwydiant, a gwnaethant gymryd rhan mewn gweithdy adeiladu yn nes ymlaen hefyd. Yr her oedd i dimau greu strwythur allan o diwbiau o bapur wedi'i rolio a fyddai'n gallu dal cymaint o bwysau â phosibl. Roedd yn gystadleuaeth agos iawn, ond llwyddodd strwythur y tîm buddugol i ddal yr un pwysau gan ddefnyddio llai o ddeunyddiau. Ar y cyfan, dywedodd 72% o'r myfyrwyr a gymerodd ran yn y gweithdy ei fod yn hwyl ac yn gyffrous, a dywedodd 87% o'r myfyrwyr a oedd yn bresennol drwy gydol y dydd fod gweld pa yrfaoedd STEM a allai fod ar gael iddynt wedi eu hysbrydoli.

Gwnaeth Wates hefyd gydweithio â diwrnod Her Cymorth Mewn Trychineb CITB, lle cafodd dau dîm yr her o adeiladu system o daclau a phwlïau a fyddai'n gallu trosglwyddo cyflenwadau meddygol dros wahanfa ddŵr. Darparodd Wates lysgennad adeiladu a oedd ar gael i gynnig arweiniad, ond hefyd i sicrhau bod arferion gwaith diogel yn cael eu dilyn bob amser. Cafodd y myfyrwyr amser wrth eu bodd yn cymryd rhan yn yr her hon, a gwnaethant fwynhau'r elfennau datrys problemau a strategaeth a oedd ynghlwm wrthi, gan ddangos sgiliau allweddol sy'n hollbwysig ar gyfer gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Diwrnod Her Cymorth Mewn Trychineb STEM a CITB
Dyluniwyd y wefan gan S8080