Facebook Pixel

Gwybodaeth am brentisiaethau

Beth yw manteision cyflogi prentis?

Mae prentisiaethau yn fwy poblogaidd nag erioed. Ar hyn o bryd, mae un o bob pum cyflogwr yn buddsoddi mewn hyfforddi mwy o brentisiaid. Yn gyfnewid am hynny, caiff cyflogwyr aelod o staff llawn cymhelliant sydd am ddysgu a helpu eu busnes i dyfu.

Yn wir, dywed 80% o gyflogwyr fod prentisiaid wedi gwneud eu busnes yn fwy cynhyrchiol. Ac mae'r Ganolfan Ymchwil Economaidd yn amcangyfrif y gall prentisiaid roi hwb i gynhyrchiant cwmni oddeutu £214 yr wythnos ar gyfartaledd, gan gynhyrchu £3.4 biliwn i economi'r DU erbyn 2022.

Un o'r buddiannau allweddol eraill a welir yn sgil sefydlu rhaglen prentisiaeth yw bod prentisiaid yn gallu cael gafael ar y wybodaeth a'r dechnoleg ddiweddaraf mewn perthynas â'r diwydiant drwy eu hyfforddiant a'u cymwysterau.

Fel y rhan fwyaf o sectorau, mae'r diwydiant adeiladu yn newid drwy'r amser. Gall prentisiaid sy'n meddu ar y sgiliau busnes a'r sgiliau technegol diweddaraf helpu eich cwmni i dargedu cleientiaid newydd a chyflwyno marchnadoedd newydd.

Hefyd, ymhlith buddiannau eraill cyflogi prentis mae'r canlynol:

  • Gall sgiliau a gwybodaeth gael eu trosglwyddo i gydweithwyr, sy'n gwella perfformiad tîm
  • Mwy o deyrngarwch i'ch busnes, sy'n arwain at fuddsoddiadau hirdymor gwerth uchel
  • Gwell iechyd a diogelwch a llai o absenoldebau
  • Yn gyfarwydd â deddfwriaeth newydd a safonau ansawdd
  • Gwell delwedd gorfforaethol.

Wyddech chi...

343 metr

Pensaer o Brydain, sef Norman Foster, a ddyluniodd y bont dalaf yn y byd. Traphont Millau yw honno ac mae'n 343 metr o uchder.


Beth a ddisgwylir gan fy musnes?

Yn ystod ei leoliad gyda'ch busnes, rhaid i chi dalu'r isafswm cyflog o leiaf i'ch prentis. Os bydd eich busnes yn gymwys, mae grantiau ar gael gan y Llywodraeth a CITB, sef Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, er mwyn helpu gyda'ch costau.
Rhaid i'ch prentis hefyd:

  • Weithio gyda chyflogeion medrus a phrofiadol
  • Dysgu sgiliau sy'n benodol i swyddi yn eich diwydiant
  • Astudio am gymhwyster seiliedig ar waith yn ystod ei wythnos waith, er enghraifft, mewn coleg neu gyda darparwr hyfforddiant.

Mae hefyd yn arfer da i brentis ymweld â chwsmeriaid a chyflenwyr a mynd i arddangosfeydd a all fod o fantais iddo.

Dylech ddarparu unrhyw hyfforddiant mewnol sydd ar gael, ynghyd ag adnoddau defnyddiol eraill a gwybodaeth arbenigol, a thechnoleg, meddalwedd a chyfarpar y gall fod eu hangen arno.

Yn bennaf oll, fodd bynnag, mae'n bwysig rhoi cymaint o anogaeth, cyngor a chymorth â phosibl i brentis, drwy gydol ei amser gyda chi. Bydd hyn yn ei helpu i ddatblygu ac yn esgor ar fwy o fanteision i'ch busnes chi.

Wyddech chi...

3,560 troedfedd

Hafod Eryri yw caffi uchaf y DU. Saif 3,560 troedfedd uwchlaw lefel y môr - ar gopa'r Wyddfa!


Sut mae cyflogi prentis?

Mae cyfoeth o wybodaeth, canllawiau a chymorth ar gael er mwyn eich helpu i gyflogi prentis. I rai busnesau, mae hyn yn cynnwys grantiau a chyllid er mwyn cwmpasu costau hyfforddiant prentis.

Y man cychwyn am ragor o wybodaeth yw gwefan Llywodraeth y DULlywodraeth CymruGyrfa CymruLlywodraeth yr AlbanSkills Development ScotlandRhestrir ystod eang o bynciau prentisiaeth yn benodol ar gyfer cyflogwyr a sefydliadau hyfforddi. 

Yn arbennig, gall fod yn ddefnyddiol darllen yr adran 'Employ an Apprentice', sy'n cynnwys canllaw cam wrth gam ar gyflogi prentis.

Dyluniwyd y wefan gan S8080