Facebook Pixel

Gwybodaeth am brofiad gwaith

Mae cyflogwyr adeiladu yn defnyddio profiad gwaith fwyfwy fel ffordd o ddod o hyd i'r person cywir ar gyfer y swydd, gan ddileu cryn dipyn o'r risg a'r gost o recriwtio.

Pan fyddwch yn derbyn rhywun ar brofiad gwaith, bydd nid yn unig o fudd iddynt hwy, ond bydd hefyd o fudd i'ch busnes. Gall fod yn ffordd hawdd o ddod o hyd i'r bobl sydd eu hangen ar eich busnes i dyfu yn y dyfodol ac mae'n meithrin cysylltiadau cadarn â'r gymuned. 


Beth yw profiad gwaith?

Pan fyddwch yn derbyn rhywun ar brofiad gwaith, rydych yn cytuno iddynt ymwneud â'r math o waith y gallent ei gyflawni fel cyflogai. Mae'n hyblyg iawn ac nid oes rhaid i chi roi gwaith ar safle iddynt yn unig. Gallech benderfynu eu lleoli mewn swyddfa, eu hanfon oddi ar y safle neu roi cymysgedd o brofiadau iddynt.

Mae profiad gwaith yn galluogi pobl i weld sut beth yw gweithio yn y diwydiant adeiladu ac mae'n eich galluogi chi i weld sut maent yn perfformio. Pobl iau, fel myfyrwyr a'r sawl sydd wedi gadael yr ysgol, sy'n ei wneud fel arfer ond gallai eraill roi cynnig arno os ydynt yn ystyried newid gyrfa.

Wyddech chi...

1901

Cafodd tarmac ei ddyfeisio gan Edgar Hooley o Loegr yn 1901.


Sut y gall profiad gwaith helpu eich busnes?

Mae sawl rheswm dros ymwneud â phrofiad gwaith a gallai methu â gwneud eich gadael ar ei hôl hi. Dyma rai o'r manteision:

Mae'n ei gwneud yn haws i gyflogi pobl

Byddwch yn gweld a yw rhywun yn iawn ar gyfer y swydd yn gyflym. Gallech hyd yn oed roi cynnig ar sawl person ar yr un pryd. Gall hyn fod yn llawer llai trafferthus a drud na chyflogi rhywun nad yw'n gweddu i'r cwmni.

Mae'n datblygu eich staff

Gall rheoli pobl mewn ffordd ddiogel ar brofiad gwaith helpu eich cyflogeion i feithrin eu sgiliau arwain. Gall helpu i'w paratoi ar gyfer rolau goruchwylio heb hyfforddiant drud. Os bydd y sawl sydd ar brofiad gwaith o dan 16 oed, bydd angen i staff goruchwylio gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'n hybu ewyllys da

Mae prosiectau adeiladu yn cael effaith fawr pan fyddant yn dechrau mewn cymuned. Gallant roi hwb i'r economi leol ond gallant gynhyrfu rhai trigolion hefyd. Os cynigiwch brofiad gwaith, gall hybu ewyllys da yn ystod prosiect. Gall hyn hefyd helpu i ennill contractau yn y dyfodol.


Dod o hyd i bobl

Nid yw bob amser yn glir ble i ddod o hyd i bobl ar gyfer profiad gwaith. Mae gan ysgolion, colegau a phrifysgolion ffyrdd gwahanol o weithio a gall fod yn anodd cyrraedd y bobl gywir ar yr adeg gywir.

Mae Skills Development Scotland, rhwydwaith y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol o gynghorwyr gyrfaoedd yn Lloegr a Gyrfa Cymru yng Nghymru yno i'ch helpu i ddatrys y problemau hyn. Cysylltwch â hwy'n uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

Mae'r Rhaglen Profiad Adeiladu (ECP) yn lleoliad profiad gwaith ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed sy'n para o leiaf bythefnos. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r unigolyn feithrin rhai sgiliau ac mae'n helpu cyflogwyr i wneud y penderfyniad cywir, os byddant am gynnig swydd lawn-amser iddo. Bydd Swyddogion Prentisiaeth CITB wrth law i helpu i gynorthwyo cyflogwyr a'r person ifanc drwy gydol y lleoliad profiad gwaith. Bydd cyflogwyr hefyd yn cael grant am bob ymgeisydd tuag at gostau teithio. I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb ewch i citb.co.uk/ECP

Wyddech chi...

M6

Y draffordd hiraf yn y DU yw'r M6 - mae'n rhedeg o Gyffordd 19 o'r M1 ger Rugby i Gretna a'r A74(M) ger yr Alban.


Mythau profiad gwaith

Mae yna rai mythau cyffredin am brofiad gwaith a allai eich atal rhag ei gynnig:

Myth
Realiti

Mae'n gormod o risg iechyd a diogelwch

Nid yw mor drafferthus ag a feddyliech. Fel rheol ni fydd hyd yn oed angen i chi ddiwygio eich asesiadau risg presennol, er mae rhai senarios lle bydd angen gwneud hynny. Mae digon o gymorth ar gael i wneud hynny gan y darparwr, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch neu ganllaw'r Llywodraeth ei hun ar brofiad gwaith sydd ar gael i'w lawrlwytho.

More Mythbusters
Myth
Realiti

Mae'n cymryd gormod o amser ac adnoddau

Bydd angen i'r sawl sydd ar brofiad gwaith gael eu goruchwylio rywfaint fwy na thebyg gan gyflogeion profiadol. Gallwch fanteisio ar hyn drwy ei ystyried yn gyfle datblygu gyrfa ar gyfer darpar reolwyr neu oruchwylwyr. Os bydd y sawl sydd ar brofiad gwaith o dan 16 oed, bydd angen i'r staff sy'n eu goruchwylio gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

More Mythbusters
Myth
Realiti

Bydd yn costio arian i'r cwmni

Efallai y bydd mân gostau ynghlwm wrth brofiad gwaith ond nid yw'n ddim o gymharu â chyflogi'r person anghywir. Dyma'ch cyfle i ddod o hyd i ymgeiswyr cryf a gwella eich delwedd yn y gymuned.

More Mythbusters
Myth
Realiti

Bydd angen yswiriant arbennig arnoch

Os oes gennych yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr yn barod dylech fod yn iawn yn y rhan fwyaf o amgylchiadau. Fel rheol bydd angen i chi hysbysu eich yswiriwr os bydd yr unigolyn yn gwneud unrhyw beth anarferol neu fod y lleoliad yn para mwy na phythefnos. Cofiwch ei bod bob amser yn syniad da hysbysu eich yswiriwr o unrhyw newidiadau fel hyn. Gall Cymdeithas Yswirwyr Prydain ddarparu rhagor o wybodaeth.

More Mythbusters
Myth
Realiti

Mae gormod o fiwrocratiaeth

Mae llai i'w wneud gyda phrofiad gwaith na chyflogi rhywun newydd. Bydd angen i chi sicrhau bod y gweithle yn ddiogel o hyd fel y byddech ar gyfer unrhyw un. Mae gan GOV.uk ganllaw defnyddiol, sef Not just making tea....(pdf) sy'n egluro'r broses i gyflogwyr.

More Mythbusters
Dyluniwyd y wefan gan S8080