Facebook Pixel

Hyrwyddo Cynhwysiant

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae cwmnïau adeiladu wedi rhoi systemau ar waith er mwyn hyrwyddo amrywiaeth yn eu gweithluoedd.

Sut mae'r diwydiant adeiladu yn hyrwyddo amrywiaeth

Mae hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithlu wedi dod yn fwyfwy perthnasol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae llawer o gyflogwyr wedi rhoi systemau ar waith er mwyn gwneud hyn. Ymhlith y rhain mae:

  • Gofyn i gontractwyr ddangos ymrwymiad drwy bolisi
  • Gofyn i gontractwyr wneud gwaith proffilio amrywiaeth ar eu gweithluoedd
  • Mentrau llafur lleol
  • Monitro gweithlu contractwr yn erbyn sylfaen gwsmeriaid cleientiaid

Dull gweithredu strwythuredig

Yn fwy diweddar, mae dull strwythuredig o feithrin tegwch, cynhwysiant a pharch mewn cwmnïau adeiladu wedi cael ei ddarparu gan Fframwaith Bydd yn Deg CITB.

Ei nod yw creu gweithleoedd lle mae cyflogeion yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi, ac mae'n cynnwys pum modiwl craidd y gellir eu hastudio wrth eich pwysau eich hun ac sy'n mynd i'r afael â meysydd penodol. Gall sicrhau newidiadau o fewn sefydliad sy'n gallu helpu i wneud y canlynol:

  • Cynyddu cynhyrchiant drwy sicrhau gwell ymgysylltu â staff a theyrngarwch ganddynt
  • Torri'r costau sy'n gysylltiedig â throsiant staff
  • Lleihau'r tebygolrwydd y bydd y sgiliau rydych wedi buddsoddi ynddynt yn symud at gystadleuydd

Y risg sy'n gysylltiedig â pheidio â hyrwyddo amrywiaeth

Mae peidio â hyrwyddo amrywiaeth yn risg na all yr un cyflogwr fforddio ei chymryd. Gall arwain at y canlynol:

  • Achos cyfreithiol drud a cholli enw da, petai mater gwahaniaethu'n cael ei nodi a'i wneud yn gyhoeddus
  • Achos cyfreithiol (a'i holl ganlyniadau) am fethu â chydymffurfio â chyfraith y DU
  • Colli busnes i gystadleuwyr

Dolenni defnyddiol

Fframwaith Bydd yn Deg

Cyngor a hyfforddiant ymarferol ar sut i gynnwys a hyrwyddo tegwch, cynhwysiant a pharch yn y gweithle.

Constructing Equality

Mae'n hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb yn y gweithlu, gydag ymchwil, hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghori ar gael.

Dyluniwyd y wefan gan S8080