Facebook Pixel

Recriwtio cyn-filwyr

Yn barod am unrhyw beth. Sut y gall y lluoedd arfog helpu i ddatrys eich problemau ym maes cyflogaeth

Gyda'r diwydiant adeiladu yn wynebu bwlch cynyddol mewn sgiliau, mae mwy o reswm nag erioed i gyflogi cyn-filwyr.

Gall fod yn anodd dod o hyd i'r person iawn ar gyfer y swydd. Gall llawer o ymgeiswyr edrych yn berffaith ar bapur ond mae'n anos gwybod sut y byddant yn perfformio yn yr hirdymor. Pan gyflogwch gyn-filwyr gallwch fod yn siŵr o'u sgiliau, disgyblaeth ac ymroddiad.

Mae'r lluoedd arfog yn ffynhonnell ardderchog o reolwyr adeiladu, syrfëwyr, penseiri, peirianwyr sifil a chrefftwyr. Yn ogystal â'u gallu i fod yn rhan o dîm, maent yn gyfarwydd â chyflawni canlyniadau o dan bwysau. Byddant hefyd wedi cael yr hyfforddiant diweddaraf yn eu meysydd ac maent yn aml wedi'u paratoi'n dda ar gyfer rolau arwain.

Mae gan y Fyddin ei hun y rhaglen prentisaeth fwyaf yn y DU gyda mwy nag 8000 o bobl yn ennill cymwysterau bob blwyddyn, y mae llawer ohonynt yn gysylltiedig â'r diwydiant adeiladu. Mae miloedd o'r gweithwyr medrus proffesiynol hyn yn gadael y lluoedd arfog bob blwyddyn ac wrth i'r diwydiant adeiladu fynd o nerth i nerth, mae'r gronfa hon o weithwyr sicr llawn cymhelliant yn fwy gwerthfawr nag erioed.


Dod o hyd i gyn-filwyr

Weithiau gallwch ddod o hyd i gyn-filwyr drwy eich ffynonellau recriwtio arferol ond er mwyn gwneud hyn yn gyson bydd angen i chi ymweld â rhai safleoedd arbenigol:

  • Gwefan Partneriaeth Newid Gyrfa'r Weinyddiaeth.
  • Cymdeithas y Swyddogion sy'n arbenigo mewn lleoli cyn-swyddogion.
  • Hire A Hero, sef elusen gofrestredig sy'n arbenigo mewn cysylltu busnesau â chyn-aelodau o'r lluoedd arfog.  

Adnoddau i gyflogwyr

Mae gennym amrywiaeth o ddeunyddiau marchnata i'ch helpu i annog cyn-filwyr i ymuno â'r diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig.

Defnyddiwch y pecyn cymorth 

ASTUDIAETH ACHOS

Oliver Turner

Rheolwr Adeiladu yn Lend Lease

Treuliodd Oliver chwe blynedd gyda'r Peirianwyr Brenhinol, gan ymweld â Chanada, Irac, Affganistan a Cyprus. Roedd yn saer coed pan ymunodd a pharhaodd i feithrin ei sgiliau, gan ychwanegu gwybodaeth drydanol a phrofiad o brosiectau mwy o faint.

Dechreuodd ei fusnes gwaith coed ei hun pan adawodd y fyddin yn 2011 cyn dechrau gweithio gyda thîm mwy o faint. Heddiw, mae'n rheolwr adeiladu gyda Lend Lease a dywed fod ei brofiad gyda'r fyddin wedi rhoi'r sgiliau iawn iddo ar gyfer y gwaith.

“Mae'r gwaith y bues i'n ei wneud yn y fyddin a'r gwaith rwy'n ei wneud yn y diwydiant adeiladu sifilaidd yn debyg, gyda llawer o'r un strwythurau a phrosesau ar waith," dywedodd.

“Roedd dychwelyd i'r diwydiant adeiladu yn gam naturiol i mi, ac mae'n rhoi'r cyfle i mi ddefnyddio'r holl sgiliau a ddysgais yn y fyddin.”

Oliver Turner
Dychwelyd i'r diwydiant adeiladu oedd y cam naturiol i mi
ASTUDIAETH ACHOS

Andy Parker

Cyfarwyddwr Amddiffyn yn Morgan Sindall

Roedd Andy wedi goruchwylio prosiectau mawr, o adeiladu awyrendai i ailosod rhedffyrdd, yn ystod cyfnod o bron 30 mlynedd gyda'r Awyrlu Brenhinol (RAF). Pan ymddeolodd yn 2010, roedd ond yn naturiol iddo ddod â'i brofiad i'r diwydiant adeiladu.

Ynghyd ag MSc mewn Rheoli Cyfleusterau a enillwyd yn ystod ei wasanaeth milwrol, roedd Andy mewn sefyllfa dda iawn i gyflawni rôl Cyfarwyddwr Amddiffyn gyda Morgan Sindall. Mae bellach yn gyfrifol am ei holl waith adeiladu amddiffyn yn y DU.

Cred Andy fod hyn oherwydd ei gymysgedd unigryw o gymwysterau milwrol a sifilaidd:

“Er bod symud i'r sector preifat yn her fawr iawn, roedd yn braf iawn gwybod bod fy mhrofiad a'm hyfforddiant gyda'r RAF, ynghyd â'm cymwysterau sifilaidd,  o werth i gwmni adeiladu a seilwaith blaenllaw yn y DU.”

Andy Parker
Roedd fy mhrofiad a'm hyfforddiant gyda'r RAF o werth i gwmni adeiladu a seilwaith blaenllaw yn y DU
Dyluniwyd y wefan gan S8080