Facebook Pixel

Mind the Gap

Mae Mind the Gap yn brosiect arloesol a gomisiynwyd gan CITB (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu) i helpu pobl sydd ag euogfarnau i ddychwelyd i'r gwaith.


Cyrchu'r gronfa dalent

Mae llawer o gyflogwyr yn datgan eu bod yn cael trafferth i lenwi swyddi gwag oherwydd prinder llafur, sgiliau a thalent. Â mwy nag 11 miliwn o bobl yn y DU â chofnod troseddol, mae hyn yn cynrychioli cronfa dalent bosibl anferth, ond mae rhai cyflogwyr yn wynebu heriau wrth geisio eu cyrchu. Efallai fod llawer o'r bobl hyn wedi cyflawni troseddau eithaf mân a bod ganddynt ystod eang o sgiliau a galluoedd i'w chynnig. Mae'r prosiect hwn yn darparu'r adnoddau, y gefnogaeth a'r hyfforddiant i gyflogwyr i recriwtio carcharorion sy'n gwasanaethu, troseddwyr ar drwydded, a'r rhai hynny â chofnodion troseddol sydd am weithio.

Mind The Gap

Partner image

Cryfhau cymunedau

Ar hyn o bryd mae Mind the Gap yn darparu hyfforddiant a chymorth i dros 400 o fusnesau. Mae hefyd yn darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant ystyrlon i bobl, yn y ddalfa a'r gymuned, trwy gydol y sector adeiladu. Mae'r prosiect yn gweithredu ledled Lloegr â ffocws neilltuol yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr, Birmingham a Gorllewin Canolbarth Lloegr, Manceinion a Gogledd-orllewin Lloegr.


Yn rhy aml, mae cyflogwyr yn osgoi cymryd cyfle ar gyn-droseddwyr achos maent yn meddwl bod y risgiau’n fwy na’r manteision posib. Mae’r agwedd a ddangosir gan sefydliadau fel Lendlease tuag at gyn-droseddwyr a’u hymrwymiad i gyflogi’r bobl gywir – pwy bynnag ydyn nhw – i weithio drostynt yn chwa o awyr iach.

Y Gwir Anrhydeddus David Gauke AS, Arglwydd Ganghellor a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder ym mhen-blwydd 1af Mind the Gap, Tŷ’r CyffredinPartneriaid

Mae'r prosiect Mind the Bap yn cael ei arwain gan Be Onsite, sefydliad di-elw Lendlease. Maent wedi cydweithio â sefydliadau sydd â phrofiad, gwybodaeth a dylanwad heb eu hail:

Lleihau aildroseddu

Mae Mind the Gap yn sicrhau cyflogaeth gynaliadwy yn ystod ac ar ôl i droseddwr gael ei ryddhau. Mae'r ymagwedd Mind the Bap yn dechrau trwy nodi'r swydd wag ac yna'n gweithio tuag yn ôl i ddarparu'r hyfforddiant a chymorth priodol. Mae hyn yn diwallu anghenion yr unigolyn a'r cyflogwr. Trwy gydol cyfnod tair blynedd Mind the Bap, bydd y partneriaid yn parhau i weithio gyda'i gilydd, ochr yn ochr â rhanddeiliaid allweddol eraill i leihau'r bwlch sgiliau a chyfraddau aildroseddu.


Cefnogi cyflogwyr

Datblygodd Nacro y Canllaw Mind the Gap mewn ymgynghoriad â'r partneriaid a rhanddeiliaid allweddol. Mae'r canllaw yn cefnogi cyflogwyr yn y sector adeiladu i ymgeisio agwedd 'busnes fel arfer' tuag at gyflogi pobl sydd ag euogfarnau.

Mae'r canllaw yn cynnwys gwybodaeth ynghylch hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol, ac arfer gorau wrth gyflogi rhywun â chofnod troseddol. Mae hefyd yn cynnwys sut i weithredu polisïau ac arferion teg, diogel a chyfrifol ar gyfer cyflogi cyn-droseddwyr. Mae'r canllaw wedi'i seilio ar ddealltwriaeth ac asesiad llawn o'r risgiau cysylltiedig.


Cewch wybod mwy

Mae Nacro hefyd yn darparu hyfforddiant recriwtio mwy diogel am ddim i gyflogwyr y diwydiant adeiladu a chyngor a chymorth gweithredol a ddarperir gan eu Gwasanaeth Cynghori Cyflogwyr penodol.

I ddysgu rhagor am yr hyfforddiant a chymorth hyn cysylltwch â:

0845 600 3194

employeradvice@nacro.org.uk

Dyluniwyd y wefan gan S8080