Facebook Pixel

Profiad gwaith

Gall y profiad gwaith cywir wneud gwahaniaeth mawr pan fyddwch yn dechrau yn y diwydiant adeiladu. Mae'n helpu i roi syniad i chi o'r swyddi mae gennych ddiddordeb ynddynt, mae'n edrych yn dda ar eich CV ac mae'n rhoi cyfle i chi feithrin cysylltiadau.

Mae'r dudalen hon yn sôn am y ffyrdd y gallwch gael profiad a sut y gall helpu i ddatblygu eich gyrfa.


Beth yw profiad gwaith?

Mae profiad gwaith yn eich galluogi i ddysgu am swyddi ym mhob rhan o'r diwydiant adeiladu. Gallech fod yn helpu allan gyda gwaith swyddfa neu'n cysgodi crefftwyr profiadol fel seiri coed neu blymwyr, yn dibynnu ar eich diddordebau.

Bydd darparwr profiad gwaith o safon yn sicrhau bod rhai pethau ar waith i'ch cadw'n ddiogel. Fel arfer, gallwch ddisgwyl iddo gynnal asesiad risg, darparu cyfarpar diogelu personol a chynnal rhaglen sefydlu sy'n cynnwys iechyd a diogelwch.

Ni waeth pa fath o brofiad gwaith a wnewch, byddwch yn dysgu sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Mae cymwysterau academaidd a galwedigaethol fel NVQs neu SVQs yn dal i fod yn bwysig am eu bod yn dangos bod gennych y wybo


Beth yw'r buddiannau?

Mae bron dwy ran o dair o gyflogwyr yn dymuno cyflogi pobl â phrofiad gwaith cadarn, felly bydd hyn yn rhoi mantais go iawn i chi mewn cyfweliadau. Dyma rai o'r buddiannau eraill:

  • Byddwch yn dod yn rhan o dîm yn gyflymach
  • Bydd gennych sgiliau na fydd gan bobl eraill
  • Bydd angen llai o hyfforddiant arnoch
  • Er bod profiad gwaith yn ddi-dâl fel arfer, gallai rhai cwmnïau gyfrannu at rywfaint o'ch costau
  • Mae llawer o gyflogwyr yn hoffi defnyddio profiad gwaith fel cyfweliad answyddogol a gallech gael eich cyflogi gan y cwmni os gwnewch argraff dda – fel Elijah Hill.

Dod o hyd i brofiad gwaith

Bydd rhai cyflogwyr yn cysylltu ag ysgolion, colegau a phrifysgol ynglŷn â chyfleoedd profiad gwaith, ond fel rheol bydd angen i chi chwilio amdanynt eich hunain.

Mae'n syniad da gwneud cais i fwy nag un cwmni ar y tro. Bydd hyn yn gwella eich siawns a gallech hyd yn oed drefnu profiad gwaith gyda gwahanol gwmnïau ar wahanol adegau.  

Gallwch hefyd gysylltu â'r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol a  Gyrfa Cymru  am gymorth ar ddod o hyd i brofiad gwaith.

Elijah Hill

briciwr (prentis)

Cyflogodd RJ Byrne Construction Elijah pan orffennodd raglen profiad gwaith yno y llynedd. Cafodd gyfle i roi cynnig ar osod brics a chafodd swydd ar ôl gwneud argraff wych ar ei gydweithwyr. Nawr mae ar y trywydd iawn i gwblhau Lefel 2 y Fframwaith Prentisiaeth.

Mwy astudiaeth achos
Dyluniwyd y wefan gan S8080