Facebook Pixel

Ymweld â safle adeiladu

Mae safleoedd adeiladu yn fannau prysur a diddorol i weithio ynddynt a gallwch ddysgu llawer drwy weld un ar waith. Mae mwy na 170 o swyddi adeiladu gwahanol, a'r ffordd orau o ddysgu amdanynt yw drwy eu gweld yn bersonol.

Yn ogystal â phrofiad gwaith, gall ymweld â safle eich helpu i benderfynu pa swyddi sydd o ddiddordeb i chi a ph'un a yw gyrfa yn y diwydiant adeiladu yn iawn i chi.


Drysau Agored 2019

Fe wnaeth Drysau Agored 2019, dderbyn mwy na 6,000 o archebion ar draws mwy na 290 o safleoedd adeiladu ledled y DU.

Ar agor i'r cyhoedd am wythnos yn unig bob blwyddyn, mae Drysau Agored yn golygu bod cannoedd o safleoedd adeiladu byw yn croesawu miloedd o bobl y tu ôl i'r llenni i weld sut brofiad yw gweithio yn y diwydiant adeiladu mewn gwirionedd.

Dysgwch am yr ystod eang o swyddi sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a theithio o gwmpas rhai o'r safleoedd hanesyddol a modern mwyaf cyffrous ledled Lloegr, yr Alban a Chymru.

Open Doors

Myth
Realiti

Mae gweithio yn y diwydiant adeiladu yn golygu gwaith caib a rhaw

Ceir llawer o wahanol yrfaoedd yn y diwydiant adeiladu. Mae'n ddiwydiant anferth sy'n cynnwys llawer o rolau a gweithleoedd - gallech dreulio llawer o amser yn gweithio yn yr awyr agored, neu gallech fod wedi eich lleoli mewn swyddfa. Hyd yn oed os ydych wedi eich lleoli ar safle adeiladu "byw", gall hyn olygu sawl lleoliad, gan gynnwys swyddfa a gweithdy, yn ogystal ag ar y safle ei hun

More Mythbusters

Trefnu ymweliad â safle adeiladu

Mae cwmnïau adeiladu yn hoff o hyrwyddo eu prosiectau diweddaraf, ac mae llawer ohonynt yn fwy na pharod i gynnal teithiau safle. Gall pobl o bob oed fynd ar yr ymweliadau hyn ac fe'ch anogir i gysylltu'n uniongyrchol â chyflogwyr.

Yn aml bydd gan ysgolion a cholegau fyfyrwyr sydd am wneud cais am swyddi adeiladu, ond nid yw'r myfyrwyr hynny'n gwybod ble i ddechrau nac am beth mae'r diwydiant yn chwilio. Gall yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu ddarparu'r wybodaeth hon. Gall ysgolion a cholegau gymryd rhan yn un o brosiectau'r Academi Sgiliau Genedlaethol drwy anfon myfyrwyr ar ymweliadau safle neu drwy brentisiaethau adeiladu a hyfforddiant ar y safle.


Cyngor defnyddiol ar drefnu ymweliad â safle:

 • Dod o hyd i Academi Sgiliau yn eich ardal leol Mae'r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu (NSAfC) yn gweithio gyda chwmnïau adeiladu yn ei hacademïau hyfforddi ledled Lloegr. Gall NSAfC hefyd eich helpu i drefnu ymweliad â safle, profiad gwaith, a chyfarfod â phobl sy'n gweithio yn y diwydiant. Dod o hyd i Academi Sgiliau yn eich ardal leol
 • Trefnu eich ymweliad eich hun Yn ogystal â defnyddio un o'r rhaglenni uchod, gallwch gysylltu'n uniongyrchol â chwmnïau i drefnu ymweliad â safle eich hun. Mae prosiectau adeiladu ar waith ledled trefi a dinasoedd bob dydd, a bydd sawl cwmni yn hapus i ddangos eu safleoedd i chi os gofynnwch iddynt.
 • Camau i'w cymryd wrth drefnu eich ymweliad:
 1. Ceisiwch ddarganfod enw'r cwmni sy'n rhedeg y safle yr hoffech ymweld ag ef – bydd hwn fel arfer ar y ffensys y tu allan i'r safle.
 2. Ewch i wefan y cwmni i ddod o hyd i'w fanylion cyswllt. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa adran y mae angen i chi gysylltu â hi – neu'n well byth, ceisiwch ddarganfod enw'r unigolyn penodol y mae angen i chi gysylltu ag ef neu hi os oes modd.
 3. Anfonwch gais dros e-bost at yr unigolyn cyswllt yn y cwmni.

Os bydd y cwmni'n cytuno…

Llongyfarchiadau! Pan fydd y cwmni'n cytuno, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod â phwy y byddech yn cwrdd ar y safle, ble gallwch barcio a ph'un a oes unrhyw reolau iechyd a diogelwch y dylech wybod amdanynt.

Os na fydd y cwmni'n cytuno…

Os na all y cwmni gymryd ymwelwyr, gofynnwch a oes rhywun a allai ddod i siarad â'ch grŵp. Gallech hefyd ofyn a oes ganddynt unrhyw fideos, lluniau neu bamffledi a allai eich helpu chi a'ch grŵp i ddeall beth maent yn ei wneud.


Beth i'w gynnwys yn eich neges e-bost

Os byddwch yn cysylltu'n uniongyrchol â chwmni er mwyn gwneud cais i ymweld â safle, dyma ambell i bwynt i'w cynnwys yn eich neges e-bost:

 • Enw'r prosiect rydych am ymweld ag ef
 • Pam rydych am ymweld â'r prosiect hwn
 • Maint y grŵp a pha fath o grŵp ydyw, gan gynnwys oedrannau'r aelodau. Ceisiwch osgoi cael mwy na 10 o bobl yn eich grŵp
 • Faint o amser yr hoffech ei dreulio ar y safle, a'r hyn yr hoffech ei weld
 • Y dyddiadau a'r amseroedd sydd orau gennych ar gyfer eich ymweliad - rhowch wybod iddynt eich bod yn hyblyg
 • Enw un neu ddau unigolyn yn eich grŵp y gall y cwmni anfon ateb atynt
 • Os na fyddwch wedi clywed ganddynt ymhen wythnos, ffoniwch i holi.
Dyluniwyd y wefan gan S8080