Facebook Pixel

Ennyn Diddordeb Cynulleidfaoedd Cynradd

Nid yn unig y mae dysgu drwy adeiladu yn hwyl, ond mae hefyd yn annog dysgwyr i feithrin sgiliau ac ymddygiadau allweddol.

Drwy wneud hyn, gall disgyblion ysgol gynradd danio eu dychymyg, defnyddio gwahanol ddeunyddiau, datrys problemau a dangos pwysigrwydd gwaith tîm a rhyngweithio cymdeithasol. Mae hefyd yn datblygu eu cydsymud rhwng y llaw a'r llygad a'r ymwybyddiaeth weledol a gofodol, sef dwy sgil hanfodol mewn datblygiad yn y blynyddoedd cynnar.

Byddant hefyd yn meithrin ymdeimlad cryf o gyflawniad a balchder wrth ddatblygu ac adeiladu rhywbeth sy'n helpu i hybu eu hunanhyder.


Yr adnoddau sydd ar gael

Isod ceir dolenni at rai o'n Gweithgareddau Gyrfaol ac Addysgol sy'n addas ar gyfer disgyblion oed ysgol gynradd er mwyn eu helpu i ddysgu am yr amgylchedd adeiledig a'i ddeall. Rydym hefyd wedi cynnwys awgrymiadau defnyddiol er mwyn addasu'r gweithgareddau hyn ar gyfer cynulleidfa oed ysgol gynradd.

Bydd angen i chi gofrestru er mwyn gweld ein hadnoddau am ddim.


Ivor Goodsite

Pwy yw Ivor? 

Ivor Goodsite yw masgot y diwydiant adeiladu, a ddatblygwyd gan y Cynllun Adeiladwyr Ystyriol. Caiff Ivor ei ddefnyddio gan gwmnïau adeiladu i ymgysylltu â chynulleidfaoedd iau er mwyn hybu diogelwch ar ac o gwmpas safleoedd adeiladu a hyrwyddo'r holl bethau cadarnhaol am ddiwydiant adeiladu'r DU.

Nod Ivor yw ennyn cyffro a diddordeb ymhlith plant ynglŷn â'r diwydiant adeiladu a'i weld fel lle gwych i weithio.

Defnyddio Ivor 

Mae Ivor Goodsite ar gael i'r safleoedd, cwmnïau a chyflenwyr sydd wedi cofrestru â'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol, felly caiff negeseuon pwysig fel iechyd a diogelwch eu cyflwyno mewn ffordd sy'n hwyl ond yn llawn gwybodaeth, sy'n helpu i ymgysylltu â phlant yn eu digwyddiadau.

Mae gwisg Ivor Goodsite ar gael i'w llogi ar gyfer unrhyw ddigwyddiad sy'n gysylltiedig â'r diwydiant, ynghyd â nifer o eitemau ychwanegol sydd â brand Ivor arnynt y gellir eu prynu neu eu rhoi i ffwrdd fel ffordd o gofio am y diwrnod.

Mae Gweithlyfrau Diogelwch ar Safleoedd Adeiladu hefyd ar gael i athrawon neu gontractwyr eu defnyddio fel adnodd addysgol yn yr ystafell ddosbarth. Mae'r gweithlyfrau hyn yn cynnwys straeon, posau a gweithgareddau ar thema diogelwch.

Ceir hefyd gemau ar-lein a nodweddion rhyngweithiol sydd ar gael ar wefan Ivor
Goodsite
.

Ivor Goodsite
Ivor Goodsite visits

   

       Y Cynllun Adeiladwyr Ystyriol

Sefydliad dielw, annibynnol yw'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol, a sefydlwyd yn 1997 gan y diwydiant adeiladu er mwyn gwella ei ddelwedd. 

Mae safleoedd, cwmnïau a chyflenwyr adeiladu yn cofrestru'n wirfoddol â'r Cynllun ac yn cytuno i gydymffurfio â'r Cod Ymarfer Ystyriol. Mae'r Cod yn ymrwymo'r rhai sydd wedi cofrestru â'r Cynllun i roi gwerth ar ymddangosiad, parchu'r gymuned, diogelu'r amgylchedd, sicrhau bod pawb yn ddiogel gwerthfawrogi eu gweithlu.

Mae'r Cynllun yn ymwneud ag unrhyw agwedd ar weithgarwch adeiladu a all gael effaith uniongyrchol neu anuniongyrchol ar ddelwedd y diwydiant cyfan neu ar y cyhoedd, yr amgylchedd neu'r gweithlu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Cynllun Adeiladwyr Ystyriol. 

Dyluniwyd y wefan gan S8080