Facebook Pixel

Pam y dylwn annog fy mhlentyn i ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Mae dewis llwybr gyrfa yn dasg anodd, ond hefyd yn un gyffrous, felly bydd pobl ifanc sy'n ystyried eu dewisiadau gyrfaol yn aml yn troi at rieni, athrawon a mentoriaid i gael arweiniad a chyngor.

Mae'n debygol bod gan unrhyw un sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu lawer o gwestiynau i'w gofyn ac rydym yn awyddus i'ch helpu i roi atebion cyfrifol a gonest iddynt.

Rydym hefyd am fynd i'r afael â rhai o'r pryderon a allai fod gennych ynglŷn â diwydiant sydd wedi bod yn gysylltiedig â mythau ac ystrydebau ers amser maith.

How would you encourage a 12 year old into construction? | 01:33

Atebion i'ch cwestiynau

Mae pobl sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu yn helpu i ffurfio'r byd o'u cwmpas. Maent yn adeiladu ysgolion, ysbytai a chartrefi. Maent yn creu'r seilwaith sy'n cynnal ein pentrefi, ein trefi a'n dinasoedd. Drwy weithio yn y diwydiant adeiladu, byddwch yn dod yn rhan o'r gwaith hanfodol hwn sy'n helpu i sbarduno'r economi.

Mae'r sector adeiladu hefyd yn addas i bobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd sy'n meddu ar ystod eang o wahanol sgiliau.

Ddim o gwbl. Mae mwy na 150 o swyddi gwahanol yn y diwydiant adeiladu, sydd wedi'u lleoli mewn amrywiaeth o leoliadau gwahanol. Gallwch weithio ar safle, mewn swyddfa, mewn gweithdy neu hyd yn oed o'ch cartref.

Mae llawer o lwybrau i ymuno â'r diwydiant adeiladu felly mae'n bwysig teilwra eich cyngor ar gyfer oedran eich plant.

Os ydych yn cefnogi person ifanc sydd ar fin gorffen ei gyrsiau TGAU, mae amrywiaeth o opsiynau ar gael.

Yn gyntaf, ceisiwch ddarganfod beth yw ei nod yn y pen draw – y swydd ddelfrydol.

Os yw hyn yn golygu bod angen rhagor o hyfforddiant, efallai yr hoffech awgrymu ei fod yn ystyried cyrsiau Safon Uwch a fyddai'n ei helpu i gael lle ar gwrs gradd a fyddai'n addas ar gyfer ei ddewis yrfa.

Gallai cymwysterau Safon Uwch mewn mathemateg a gwyddoniaeth eu helpu i gael lle yn y brifysgol i astudio pynciau fel peirianneg, er enghraifft.

Ar gyfer rhai rolau, nid oes angen cymwysterau ffurfiol.

Os yw eich plentyn yn bwriadu gadael yr ysgol ar ôl ei gyrsiau TGAU, mae digonedd o gyfleoedd ar gael iddo o hyd.

Gall prentisiaeth adeiladu ei helpu i gael profiad ymarferol yn gyflym a rhoi cyfle iddo ennill cyflog wrth ddysgu drwy hyfforddiant ychwanegol.

Os yw eich plentyn wedi cwblhau cwrs gradd a bod angen cymorth arno nawr i ddod o hyd i swydd, dylech ystyried edrych ar raglenni i raddedigion a lleoliadau profiad gwaith gyda chwmnïau adeiladu mawr.

Mae llawer o sefydliadau yn cynnig hyfforddeiaethau i bobl ifanc sy'n gobeithio dechrau gweithio.

Nid yw'r diwydiant adeiladu byth yn aros yn llonydd – a bydd yr un peth yn wir am eich gyrfa.

Mae llawer o gyfleoedd i feithrin eich sgiliau a chael hyfforddiant mewn swydd yn y diwydiant adeiladu. Nid oes prinder swyddi adeiladu newydd yn y DU ychwaith, a bydd angen i'r diwydiant gyflogi mwy a mwy o bobl fedrus yn y dyfodol.

Mae Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn rhagweld y bydd angen i'r diwydiant adeiladu gyflogi bron i chwarter miliwn o weithwyr ychwanegol rhwng nawr a 2019. Mae hynny'n golygu tua 45,000 o swyddi adeiladu ychwanegol bob blwyddyn. Felly, bydd prinder staff mewn cwmnïau adeiladu a bydd mwy o gyfleoedd i bobl â phob math o sgiliau.

Gallwch ddarllen ystod o astudiaethau achos 'Diwrnod ym mywyd' i gael gwybod mwy.

Mae'r straeon hyn yn cynnwys dyn ifanc o'r enw Cheston Stanley sy'n cael ei noddi gan ei gyflogwr presennol i weithio wrth astudio'n rhan amser ar gyfer gradd mewn Mesur Meintiau a Rheoli Masnachol er mwyn gwella ei ragolygon.

Maent hefyd yn cynnwys merch o'r enw Rebecca Gill a ddefnyddiodd ei dawn am DIY i sicrhau hyfforddeiaeth mewn peintio ac addurno, a'i huchelgais yw rhedeg ei busnes ei hun rhyw ddiwrnod.

Bydd cyflogau'n amrywio yn dibynnu ar y rôl a ddewiswch. Ar gyfartaledd, mae cyflog briciwrsaer neu asiedydd rhwng £10,000 a £30,000. Mae syrfëwr meintiau yn ennill rhwng £32,000 a £45,000 ar gyfartaledd. Mae pensaer cwbl hyfforddedig yn ennill mwy na £50,000. Gall peiriannydd sifil profiadol ddisgwyl ennill £60,000 neu fwy a gall Cyfarwyddwr Prosiect ennill £90,000 neu fwy.

Bydd eich gyrfa'n datblygu'n gyflymach a byddwch yn ennill mwy o gyflog wrth i chi gael mwy o hyfforddiant. 

Merched yw tua 14% o weithwyr adeiladu proffesiynol ac 1% o weithwyr adeiladu ar y safle. Efallai fod y ffigurau hyn yn ymddangos yn isel, ond mae'r darlun ar fin newid.

Wedi'r cyfan, mae ymgyrch genedlaethol wedi bod ar waith dros y blynyddoedd diwethaf i annog a chefnogi merched yn y sector ac mae nifer o unigolion blaenllaw sy'n dangos esiampl i'w dilyn.

Ymhlith y rhain mae merched cryf y gorffennol gan gynnwys Hedy Lamarr, a ddyfeisiodd system gyfathrebu a reolwyd o bell ar gyfer byddin UDA yn ystod yr Ail Ryfel Byd a Zaha Hadid, y pensaer Prydeinig a aned yn Irac a'r ferch gyntaf i ennill Gwobr Bensaernïaeth Pritzker.

Mae hefyd yn cynnwys arloeswyr y presennol, fel Suzannah Nichol, Prif Weithredwr Cyngor Cenedlaethol y Contractwyr Arbenigol a Christine Townley, Cyfarwyddwr Gweithredol yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Ieuenctid.

Mae pob un o'r rhain wedi cyfrannu at lywio dyfodol y diwydiant adeiladu ar gyfer merched ifanc eraill.

Mae ein hadran 'Diwrnod ym mywyd' yn cynnwys llawer o astudiaethau achos yn sôn am ferched sy'n gweithio yn y diwydiant.

Darllenwch am sut y daeth Katie Evans yn Beiriannydd Digidol Arweiniol, sut y dechreuodd Fahmeda Salik ar yrfa ym maes gwaith gweinyddol a pham y mae Christabelle Paradzai wrth ei bodd â'i swydd fel technegydd safle.

Mae'r diwydiant yn gweithio'n galed iawn i sicrhau ei fod yn ddeniadol i bawb, a'r hyn sy'n allweddol er mwyn cyflawni hynny yw gwneud yn siŵr nad oes neb yn teimlo bod pobl yn gwahaniaethu yn eu herbyn.

Mae hyn yn cynnwys croesawu amrywiaeth yn y gweithlu. Nid yw iaith nac ymddygiad rhywiaethol, hiliol na homoffobig byth yn dderbyniol.

Diolch i fentrau fel y Cynllun Adeiladwyr Ystyriol, mae cyflogwyr yn dilyn cod ymarfer llym sydd â'r bwriad o annog yr arfer gorau.

Diwydiant adeiladu'r DU yw'r diwydiant adeiladu mwyaf diogel yn Ewrop.

Ar safle adeiladu, iechyd a diogelwch yw'r brif flaenoriaeth bob amser. Caiff sŵn, llwch, baw a deunyddiau peryglus eu rheoli'n ofalus drwy ddefnyddio systemau gweithio diogel, arwyddion diogelwch ac asesiadau risg.

Mae angen hyfforddiant iechyd a diogelwch ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi yn y diwydiant adeiladu hefyd, felly mae'n rhaid i unrhyw un sy'n mynd ar y safle gael ei sefydlu'n briodol.


Dolenni defnyddiol

Careers Advice for Parents

Mae Careers Advice for Parents yn rhoi cyngor i rieni ar bob agwedd ar ddewisiadau gyrfaol, er enghraifft esbonio prentisiaethau, y gwahanol gymwysterau sydd ar gael ac agweddau ariannol ar ddewis gyrfa

Parent Adviser

Mae Parent Adviser yn rhoi cyngor clir a syml ar sut y gallwch ddylanwadu ar benderfyniad eich plentyn, pa ofynion sy'n ddisgwyliedig ar gyfer amrywiaeth o gymwysterau a chynllun gweithredu ar gyfer cyngor ar yrfaoedd

Plotr

Mae gan Plotr wybodaeth a chyngor ynglŷn â sut mae helpu eich plentyn i ddewis pynciau ar amrywiaeth o gamau yn ystod ei yrfa ysgol a sut y gallwch ei helpu i feithrin ei sgiliau cyflogadwyedd

Mumsnet

Fforwm cymunedol ar-lein yw Mumsnet, lle gallwch gael cyngor gan aelodau eraill o'r gymuned ar lu o bynciau, gan gynnwys cyngor ar helpu eich plentyn i ddewis pynciau ac opsiynau gyrfaol


Dyluniwyd y wefan gan S8080