Facebook Pixel

Diwylliant adeiladu sy'n newid

Mae a wnelo'r diwydiant adeiladu â mwy na hetiau caled a siacedi melyn llachar... 

Mae mwy na dwy filiwn o bobl yn y sector adeiladu, sy'n golygu mai hwn yw un o'r sectorau mwyaf ei faint a mwyaf amrywiol yn y wlad.


Gweithlu cynhwysol ac amrywiol

Mae cyflogwyr yn defnyddio sgiliau pobl o ystod eang o gefndiroedd i fanteisio i'r eithaf ar ddatblygiadau ym maes technoleg a ffyrdd o weithio.

Wrth i'r diwydiant esblygu, mae gweithloedd adeiladu wedi dod yn decach, yn fwy cynhwysol ac yn fwy parchus, gyda chwmnïau yn canolbwyntio ar feithrin a chadw staff o'r radd flaenaf.


Gwaith ysbrydoledig

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Gyngor y Diwydiant Adeiladu i arferion gwaith ym maes adeiladu wedi esgor ar rai canlyniadau diddorol iawn:

  • Mae 83% o weithwyr ym maes adeiladu yn ymfalchïo yn eu gwaith
  • Dywedodd dros hanner – 55% – y rhai a holwyd bod ganddynt waith ysbrydoledig i fynd iddo bob dydd.

Wyddech chi?

2.5 miliwn

Mae'r sector adeiladu yn cyflogi tua 2.5 miliwn o bobl yn y DU - mae hynny'n golygu bod bron un o bob deg swydd yn y sector adeiladu


Hyrwyddo gwerthoedd cadarnhaol

Mae prif ffigyrau'r diwydiant yn rhoi cydraddoldeb wrth wraidd eu busnes. Mae cyflogwyr yn chwilio am ffyrdd o greu gweithlu cynhwysol er mwyn denu talent newydd, sicrhau bod staff yn hapus ac yn ymroddedig, a gwella cynhyrchiant. Hefyd, mae rhai o gwsmeriaid mwyaf y diwydiant yn dewis defnyddio cwmnïau adeiladu am fod ganddynt staff o ystod eang o gefndiroedd.

Edrychwch am gwmnïau sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynlluniau canlynol sy'n anelu at hyrwyddo gwerthoedd cadarnhaol:

Nawr, yn fwy nag erioed, mae galw mawr am dalent o grwpiau amrywiol er mwyn sicrhau bod y diwydiant yn gweld newidiadau cadarnhaol yn ei ddiwylliant gwaith am sawl blwyddyn i ddod.


Accessing Architecture

Mae a wnelo pensaernïaeth â dylunio a datblygu adeiladau ac amgylcheddau ar gyfer cymdeithas; mae'n effeithio ar y boblogaeth gyfan a dylai fod yn gynhwysol ac yn hygyrch i bawb.

Mae Accessing Architecture yn gyfres o dri chanllaw sy'n rhoi cyngor a chymorth ymarferol i bobl anabl ar bob cam o'u gyrfa, o ystyried gyrfa mewn pensaernïaeth, i gael addysg bensaernïol ac yna weithio i gyflawni eu potential yn y proffesiwn.

Best thing about construction - Go Construct | 01:21
Dyluniwyd y wefan gan S8080