Facebook Pixel

Merched yn y diwydiant adeiladu

Efallai fod y ffigurau hyn yn ymddangos yn isel, ond mae newid ar droed gyda mwy a mwy o ferched yn dewis swyddi adeiladu.


Onid diwydiant i fechgyn yn unig yw'r diwydiant adeiladu?

Yn syml, na.

Mae merched yn cynrychioli tua 14% o weithwyr adeiladu proffesiynol ac 1% o weithwyr adeiladu ar safleoedd. Gwyliwch y fideos hyn gan ferched sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu mewn amrywiaeth o rolau, o waith mewn swyddfeydd i rolau ymarferol ar safleoedd adeiladu. Gallwch weld rhagor o'n fideos ar ein sianel Youtube.


Onid diwydiant hen ffasiwn a thraddodiadol yw'r diwydiant adeiladu?

Mae hwn yn gamsyniad cyffredin ynglŷn â'r diwydiant adeiladu, ond nid yw'n wir o gwbl. Mae rôl i bawb yn y diwydiant adeiladu, o waith mewn swyddfeydd i rolau ymarferol ar safleoedd adeiladu.

Gallwch gael llawer o wobrau a buddiannau drwy weithio yn y diwydiant, ac mae digonedd o gyfleoedd i gamu ymlaen yn eich gyrfa a meithrin eich sgiliau, felly mae'n sicr yn werth ei ystyried.


Ymdrin â'r prinder sgiliau

Os ydych yn ystyried dechrau ar eich bywyd gwaith yn y diwydiant adeiladu neu newid gyrfa, mae nawr yn amser da. Mae'r diwydiant yn wynebu prinder sgiliau sydd ar fin cynyddu yn yr ychydig flynyddoedd nesaf wrth i'r galw am dai newydd gynyddu. Wrth i'r sector dyfu, felly hefyd nifer y cyfleoedd i feithrin eich sgiliau a chamu ymlaen yn eich gyrfa.
Sut y gallaf ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Mae sawl ffordd o ymuno â'r diwydiant adeiladu, p'un a ydych yn gadael yr ysgol neu wedi ennill eich plwyf yn eich proffesiwn. Gallech wneud y canlynol:

  • Ennill wrth ddysgu drwy ddilyn Prentisiaeth
  • Treiddio'n fanylach i'ch dewis faes drwy ddilyn cwrs gradd
  • Meithrin eich sgiliau gyda Hyfforddeiaeth (Cymru a Lloegr yn unig)
  • Cael blas o'r diwydiant drwy gael profiad gwaith
  • Ennill cymhwyster er mwyn eich helpu ar eich taith

PAM RWY'N DWLI AR Y BYD ADEILADU

Suzannah Nichol MBE

Prif Weithredwr y Cyngor Contractwyr Arbenigol Cenedlaethol (NSCC)

Bu Suzannah yn awyddus i ymwneud â'r diwydiant adeiladu ers iddi gael diwrnod o brofiad gwaith yn y maes. Aeth ymlaen i fod yn beiriannydd safle cyn symud i faes iechyd a diogelwch a dod yn gyfarwyddwr iechyd a diogelwch gyda NSCC yn 2002. Cafodd MBE yn 2005 am ei gwasanaeth i'r diwydiant adeiladu.

Mae'n rhoi'r clod am ei llwyddiant i'r diwydiant adeiladu ei hun: "Os dangoswch frwdfrydedd a diddordeb, bydd cydweithwyr ar bob lefel yn gyflym i rannu eu harbenigedd a'ch helpu i ddatblygu.”

Suzannah Nichol MBE
Aiff y diwydiant adeiladu allan o'i ffordd i'ch helpu i gyflawni eich potensial

Creu cysylltiadau

Mae sawl sefydliad sy'n arbenigo mewn cysylltu merched yn y diwydiant adeiladu, a all fod yn gam defnyddiol tuag at ddod o hyd i swydd adeiladu a chyrraedd darpar gyflogwyr:


Dyluniwyd y wefan gan S8080