Facebook Pixel

Sut y gallwch hyrwyddo amrywiaeth

Nid rhywbeth y dylai cyflogwyr yn unig feddwl amdano yw hyrwyddo amrywiaeth – mae'n bwnc y dylai pob un ohonom fod yn ymwybodol ohono.

Beth yw ystyr gwahaniaethu? 

Ystyr gwahaniaethu yw pan fyddwch chi neu rywun arall yn cael eich trin yn annheg oherwydd rhagfarn sydd gan unigolyn neu grŵp o bobl yn eich erbyn o bosibl.


Mae'r Llywodraeth yn nodi naw maes lle y gall gwahaniaethu ddigwydd. Yr enw arall arnynt yw 'nodweddion gwarchodedig'. Y naw nodwedd yw: 

 • Anabledd
 • Bod neu ddod yn berson trawsrywiol 
 • Bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
 • Bod yn feichiog neu ar gyfnod mamolaeth
 • Crefydd, cred neu ddiffyg crefydd/cred
 • Cyfeiriadedd Rhywiol
 • Hil, gan gynnwys lliw croen, cenedligrwydd, ethnigrwydd neu dras genedlaethol
 • Oedran
 • Rhyw

Dylai pawb deimlo eu bod yn cael eu derbyn a'u gwarchod ymhob agwedd ar eu bywydau, gan gynnwys:

 • Yn y gwaith
 • Mewn addysg
 • Fel cwsmer
 • Wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus
 • Wrth brynu neu rentu eiddo
 • Fel aelod neu westai cymdeithas (gan gynnwys clybiau preifat)

Mae'r warchodaeth hon yn dod o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.


Sut y gallwch hyrwyddo amrywiaeth

Gallwch hyrwyddo amrywiaeth mewn llawer o ffyrdd - boed yn y gweithle, yn yr ysgol/coleg neu o fewn eich cymuned. 

 • Meddyliwch am yr hyn y mae amrywiaeth yn ei olygu i chi a sut yr hoffech i amrywiaeth gael ei dangos ble rydych chi, yn ddelfrydol. Os ydych yn gwybod beth rydych am ei gyflawni ac yn frwdfrydig dros y syniad hwn, bydd pobl yn fwy tebygol o rannu eich gweledigaeth.
 • Os ydych yn llenwi arolwg sy'n gofyn am eich barn ar amrywiaeth, byddwch yn onest. Mae bod â llawer o syniadau a theimladau am bwnc amrywiaeth yn ddefnyddiol i gwmnïau am ei fod yn eu helpu i wybod ym mha feysydd y gallant wella a datblygu.
 • Os byddwch yn darllen, gweld neu glywed rhywbeth rydych yn teimlo ei fod yn gwahaniaethu yn erbyn grŵp penodol, siaradwch â rhywun am y mater. Dylid cydnabod, parchu a gwerthfawrogi gwahaniaethau pawb ac os oes angen gwneud newidiadau, gwnewch nhw!
 • Dewch o hyd i sefydliadau sy'n angerddol dros fynd i'r afael â materion yn ymwneud ag amrywiaeth a dysgwch am yr hyn y maent yn ei wneud. Mae llawer o'r sefydliadau hyn bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i'w helpu gyda digwyddiadau, gweithgareddau codi arian neu hyrwyddo eu hachos yn gyffredinol.
 • Byddwch yn ymwybodol o'ch hawliau! Ni waeth beth yw eich hil, eich crefydd, eich cyfeiriadedd rhywiol na'ch cefndir cymdeithasol neu economaidd, ni ddylech byth deimlo'n israddol i rywun arall. Rhowch wybod i'r heddlu am unrhyw droseddau casineb a dewch o hyd i bobl eraill rydych yn ymddiried ynddynt y gallwch siarad yn gyfrinachol â nhw.

Sefydliadau amrywiaeth

Dyma rai sefydliadau sy'n hyrwyddo amrywiaeth:

 • Stonewall - cenhadaeth Stonewall yw hyrwyddo amrywiaeth ymhlith pob grŵp o bobl o fewn cymunedau, gweithleoedd a sefydliadau
 • Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - rhwydwaith cenedlaethol o sefydliadau cydraddoldeb a hawliau dynol yw'r wefan hon 
 • Y Ganolfan Amrywiaeth Genedlaethol - mae'r elusen hon yn helpu busnesau a sefydliadau i ddatblygu a gwreiddio cydraddoldeb a thegwch yn rhan o'u hethos a'u harferion drwy ddysgu a datblygu

Dyluniwyd y wefan gan S8080