Facebook Pixel

Y Diwydiant Adeiladu a Ffoaduriaid

Mae ffoaduriaid yn cynnig cyfoeth o brofiad i ddiwydiant adeiladu'r DU. Felly sut y gall cyflogwyr a gweithwyr sy'n ffoaduriaid wneud y gorau o'u sgiliau?

Gall cwmnïau adeiladu elwa ar ystod o fuddiannau drwy groesawu ffoaduriaid i'w gweithlu. Ond mae'r diwydiant adeiladu hefyd yn cynnig gyrfaoedd yn llawn boddhad i weithwyr sy'n ffoaduriaid, gan roi cyfle i ddysgu sgiliau arloesol a chyfrannu at brosiectau seilwaith mawr.

Gan gofio hynny, edrychwn ar fanteision rhoi swyddi adeiladu i ffoaduriaid – a'r hyn y mae angen i gyflogwyr ei ystyried...

Deall statws ffoadur

Caiff y term “statws ffoadur” ei gamddefnyddio'n aml, sy'n golygu y gall fod yn anodd i fusnesau ddeall beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd. Yn syml, ystyr ffoadur yw rhywun sydd wedi ffoi o'i famwlad oherwydd erledigaeth neu berygl difrifol.

Rhoddir caniatâd i ffoaduriaid fyw a gweithio yn y DU os gwnânt gais llwyddiannus am loches. Cyn belled â bod unigolyn yn cael ei ystyried yn ffoadur yn swyddogol, nid oes cyfyngiad ar y math o waith y gall ei wneud.


Cyflogi ffoaduriaid: y pethau allweddol i'w cadarnhau

Mae gan ffoaduriaid statws mewnfudo arbennig. Yn wahanol i geiswyr lloches, mae ganddynt ganiatâd i weithio yn y DU am gyfnod cychwynnol o bum mlynedd. Ac yn wahanol i fewnfudwyr economaidd, nid oes angen iddynt brofi bod ganddynt sgiliau penodol drwy ddilyn system seiliedig ar bwyntiau.

Wrth gyflogi ffoadur, bydd angen i gyflogwyr gadarnhau'r canlynol:

  • Ei Drwydded Breswylio Fiometrig, sy'n profi ei fod wedi cael caniatâd i aros yn y DU
  • Ei rif Yswiriant Gwladol, y dylai'r Llywodraeth fod wedi'i roi iddo
  • Am faint o amser y caniateir iddo aros yn y DU – pum mlynedd fydd hyn i ddechrau
  • Dogfennau perthnasol eraill, fel tystiolaeth o gyflogaeth flaenorol

Y camau nesaf

Gall cyflogwyr sydd am gyflogi ffoaduriaid medrus gysylltu ag asiantaethau lleol, fel Transitions.

I ddysgu mwy am y broses gyflogi a'r statws arbennig sydd gan ffoaduriaid, gall cwmnïau adeiladu gysylltu â Chyngor y Ffoaduriaid neu'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Canllawiau swyddogol y Swyddfa Gartref

I gael rhagor o wybodaeth am gyflogi gweithwyr sy'n ffoaduriaid, mae gwefan Llywodraeth y DU yn cynnwys gwybodaeth a chyngor defnyddiol.


Dyluniwyd y wefan gan S8080