Facebook Pixel

Y camau nesaf i ffoaduriaid

Mae delwedd y diwydiant adeiladu fel sector i ddynion yn bennaf wedi bod yn hen ffasiwn ers cryn amser.

Yn hytrach, mae'n ddiwydiant amrywiol a chroesawgar dros ben sy'n cyflogi pobl o ystod o gefndiroedd.


Sut y gall ffoaduriaid ddechrau gwneud ceisiadau am swyddi adeiladu?

Gwneud cais am swyddi adeiladu

Boed yn brentisiaeth, yn rôl ar safle adeiladu neu'n swydd weinyddol, mae'r diwydiant adeiladu yn cynnig cyfleoedd sy'n addas ar gyfer pob set sgiliau. Mae ein Porwr Gyrfaoedd yn cynnwys rhestr o rolau y gallai ffoaduriaid eu cyflawni.

Wrth wneud cais am gyfle, mae'n bosibl y bydd angen i ffoadur gyflwyno'r dogfennau canlynol i gyflogwr:

  • CV a llythyr eglurhaol wedi'u teilwra, sy'n nodi sgiliau perthnasol, cymwysterau ac unrhyw brofiad gwaith blaenorol yn ei famwlad
  • Prawf o'i Drwydded Breswylio Fiometrig a rhif Yswiriant Gwladol
  • Unrhyw ddogfennau eraill y bydd darpar gyflogwr yn gofyn amdanynt, fel ffurflenni gan Gyllid a Thollau EM a'r Swyddfa Gartref

Pa gyfleoedd y gall y sector eu cynnig?

STORI LWYDDIANT

Cyfle i ddechrau ar yrfa newydd

Sut y llwyddodd daearegydd o Iran i ddod o hyd i lwybr gyrfa newydd yn y DU

Asiantaeth sydd wedi'i lleoli yn Llundain yw Transitions, sy'n helpu ffoaduriaid medrus i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith yn y DU. Dyma un o straeon llwyddiant yr asiantaeth, gan fenyw o'r enw Narges.

Ar ôl gadael Iran, bu Narges, sy'n ddaearegydd, yn gweithio mewn rolau gwirfoddol a rolau gwasanaethau cwsmeriaid i ddechrau, er mwyn gwella ei Saesneg a chael geirdaon. Ar ôl cysylltu â Chyngor y Ffoaduriaid a Transitions, cafodd ei hannog i fireinio ei CV a dysgu mwy am ei diwydiant gan arbenigwyr.

Gyda chymorth pellach gan y sefydliad dielw Women in Construction, cafodd leoliad gwaith pythefnos o hyd gyda DSJV i ddechrau. Wedyn, arweiniodd hyn at brentisiaeth peirianneg sifil gyda'r cwmni – a'r cyfle i ddechrau ar yrfa newydd.

Cyfle i ddechrau ar yrfa newydd
Rwy'n teimlo'n fwy hyderus ac rwy'n obeithiol ynglŷn â'r dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yrfaoedd yn y sector adeiladu ar ein tudalen Sut beth yw gweithio yn y diwydiant adeiladu?

Mae rhagor o ganllawiau ar ymuno â'r farchnad gyflogaeth fel ffoadur ar gael gan Gyngor y Ffoaduriaid 


Dyluniwyd y wefan gan S8080