Facebook Pixel

Y Diwydiant Adeiladu a Phobl LGBT

O fil o adeiladwyr ar safleoedd ledled Llundain yn clymu eu hesgidiau â lasys â lliwiau'r enfys arnynt er mwyn dangos eu cefnogaeth i gydraddoldeb ar gyfer pobl LGBT i rwydwaith cynghori ar gyfer y diwydiant cyfan, mae'r diwydiant adeiladu yn croesawu amrywiaeth o ran cyfeiriadedd rhywiol.

Building Equality supporters at London Pride 2018

Polisi Dim Gwylwyr

Mae llawer o gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu bellach wedi mabwysiadu polisi "dim gwylwyr" er mwyn annog pobl i wrthwynebu'r rhai sy'n defnyddio iaith sarhaus neu'n ymddwyn mewn nodd sarhaus - boed yn anfwriadol neu'n fwriadol - a'u gwobrwyo am wneud hynny.

Modelau rôl

Caiff staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol eu hannog i ddangos esiampl a rhoddir amser iddynt ysbrydoli pobl eraill, er mwyn atal cyflogeion rhag teimlo eu bod ar eu pen eu hunain.

   

Dod o hyd i gyflogwr cynhwysol

Mae'r safle swyddi LGBT Diversity Jobs, sy'n rhestru swyddi gyda chwmnïau sydd â pholisïau cynhwysiant sefydledig yn unig, yn cynnwys llawer o swyddi yn y diwydiant adeiladu.

   


Arolygon a dylanwad

Bydd staff yn cymryd rhan mewn arolygon dienw sy'n cynnwys cwestiynau penodol ar gyferiadedd rhywiol a hunaniaeth drawsrywiol er mwyn iddynt allu lleisio barn ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Caiff yr adborth ei ddefnyddio er mwyn helpu i lunio polisïau a chynlluniau cwmnïau.

Constructing Equality

Mae'r rhwydwaith yn darparu lle croesawgar, cefnogol, diogel a chyfrinachol i gwrdd a rhannu a thrafod barn, profiadau neu bryderon. Mae hefyd yn ceisio codi proffil gweithwyr adeiladu proffesiynol LGBT ac yn gweithredu fel cynghorydd ar ddefnyddwyr seilwaith LGBT. 

Hyfforddiant i fynd i'r afael â rhagfarn anymwybodol

Gellir cynnig hyfforddiant a gweithdai ar ragfarn anymwybodol hefyd. Ystyr rhagfarn anymwybodol yw pan fyddwn yn barnu ein gilydd yn annheg ar sail anwybodaeth, gan wneud rhagdybiaethau heb feddwl, sy'n aml yn arwain at ddewisiadau gwael, anghywir neu ragfarnllyd. 


Building Equality JCB at London Pride 2018

Dolenni defnyddiol

  • Y Cynllun Adeiladwyr Ystyriol (CCS) - sy'n llawn adnoddau, canllawiau arfer gorau i gyflogwyr a fforwm lle gall cyflogwyr a'r gymuned rannu cyngor, arbenigedd a phrofiad.
  • Stonewall - nod y sefydliad hwn yw helpu gwahanol ddiwydiannau a sefydliadau i dderbyn a chroesawu pawb yn llawn.
  • Constructing Equality - gweledigaeth y sefydliad hwn yw creu a chynnal diwydiant adeiladu tecach drwy werthoedd tegwch, cynhwysiant a pharch.
  • Diversity Jobs - dim ond hysbysiadau gan gyflogwyr sydd wedi ymrwymo i gyflogi gweithlu amrywiol sy'n cael eu cynnwys ar y safle swyddi hwn. 
  • Adeiladu Cydraddoldeb - Cynghrair o gwmnïau adeiladu sy'n cydweithredu i ysgogi cynhwysiant LGBT+.

Delweddau trwy garedigrwydd Christina Riley

Dyluniwyd y wefan gan S8080