Facebook Pixel

Andy Newby

Mae Andy Newby yn gweithio fel Tasgmon i Jem Scaffolding yn Plymouth. Gyda chymorth ei gyflogwyr, ei gydweithwyr a hyfforddwyr swydd ymroddgar, mae Andy wedi llwyddo i chwalu stereoteipiau a herio agweddau tuag at bobl ag anableddau sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu.

Dywedwch ychydig yn rhagor wrthym am yr hyn rydych yn ei wneud.

 

Rwy'n glanhau'r tu mewn ac yna'n mynd allan i'r iard i wneud gwaith cynnal a chadw a rhoi trefn ar y polion a'r ffitiadau. Pan fydd sgaffaldiau yn y wagenni, byddaf yn eu tynnu allan ac yn eu trefnu yn y mannau cywir. Fy rôl yw gwneud yn siŵr bod yr iard yn daclus ac yn aros felly.


Beth rydych yn ei fwynhau am eich swydd?

Rwy'n mwynhau dod yma a gweld y bobl rwy'n gweithio gyda nhw. Maent wir yn fy helpu i deimlo'n rhan o'r tîm.

Rwy'n hoffi'r ffaith fy mod yn cael cyfle i brofi pa mor dda ydwyf yn fy swydd, gan fy mod yn brydlon ac yn drefnus iawn, sy'n bwysig iawn ar gyfer fy rôl. 

Mae hefyd yn braf iawn cael fy nhalu! Mae'n golygu y gallaf fod yn fwy annibynnol, a wedyn rwy'n gallu mynd i'r dref ar y penwythnos, gwylio pêl-droed a mwynhau fy hun,


Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich swydd?

Mae agwedd gadarnhaol yn beth da, yn ogystal â pheidio â chwyno am eich gwaith. Rwy'n hapus pan rwyf yn y gwaith ac yn gwybod beth mae angen i mi ei wneud, fel fy mod yn gallu bwrw iddi. Hefyd, mae'n helpu nad oes ots gennyf am y tywydd garw!


Beth oedd eich cefndir cyn dechrau yn y rôl hon?

Mae gennyf anabledd dysgu sy'n golygu fy mod yn ei chael hi'n anodd darllen, ysgrifennu a chyfathrebu. Mae angen help arnaf i ddysgu trefn newydd hefyd. Rwy'n byw gyda fy rhieni ond rwy'n teithio'n annibynnol bellach, gan ddal dau fws i'r gwaith ac oddi yno.

Helpodd Pluss fi i gael y swydd hon. Collais fy swydd yn 2010, ac nid oeddwn wedi cael unrhyw waith cyflogedig ers hynny, felly gwnaeth Pluss fy helpu i ddysgu'r llwybr bysiau a gwneud treial gwaith am chwe wythnos. Wedyn cefais y swydd, gan weithio un diwrnod yr wythnos i ddechrau, a chynyddodd hynny i dri diwrnod yr wythnos.

Mae gennyf hyfforddwr swydd sy'n fy helpu yn y gwaith ac rwy'n gweld fy Ymgynghorydd Cyflogaeth bob chwe wythnos er mwyn iddo gadw llygad arnaf a sut rwy'n gwneud. Mae'n deimlad braf iawn bod yn ôl mewn gwaith.

Mae newid ffyrdd o feddwl yn beth mawr yn y diwydiant adeiladu

Richard Barnes Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Richard Barnes, Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Cyflogwr Andy, Jem Scaffolding, sy'n siarad am y profiad o gyflogi Andy a sut mae hyn wedi bod o fudd i'r cwmni. 

Mae Andy wedi llwyddo i ddysgu'r hyn y mae angen iddo ei wneud er mwyn cyflawni ei swydd yn effeithiol. Mae'n bwrw ymlaen â'i waith heb gymorth, sy'n golygu nad oes angen i ni boeni'n ormodol amdano. Mae'n gyfarwydd â'r drefn ar gyfer cyflawni ei rôl, ac mae hynny'n ei helpu gan fod modd iddo wneud ei waith yn annibynnol.

Mae Andy'n ddyn hyfryd sydd bob amser yn hapus ac yn frwdfrydig dros ben. Mae'n ddigon hyderus i gael hwyl gyda ni (a rhoi pryd o dafod i mi am anghofio prynu llaeth, hyd yn oed!), ac mae'n sicr wedi magu hyder ers ymuno â'r cwmni.

Gellir gweld ei ddatblygiad mewn camau, bron; o ran ei lefel o ymwybyddiaeth o bwy i siarad â nhw ac o'i alluoedd ei hun. Gallwch weld ei fod yn gwella'n barhaus yn y gwaith. Roedd angen hyfforddwr swydd llawn amser arno i ddechrau, ac erbyn hyn mae'n gallu cyflawni'r swydd ar ei ben ei hun.

Andy Newby and Richard Barnes

Cymorth i gyflogwyr

Mae gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn cynnwys cyfoeth o gyngor a chanllawiau ar sut i ddarparu ar gyfer pobl ag anableddau ac addasu eich busnes ar eu cyfer.


Rhoi cymorth

Mae Pluss wedi bod yn wych drwy gydol y broses, ac mae'n fendigedig gweld y ffordd y mae'r sefydliad yn rhoi cymorth i bobl sy'n ymuno â byd gwaith. Mae rhywun o Pluss yn dod i mewn bob chwe wythnos i weld sut mae Andy'n gwneud, ac mae ei hyfforddwyr yn ardderchog! Maent yn gefnogol ond yn gwybod pryd i gymryd cam yn ôl pan fyddant yn gweld bod Andy'n gallu gwneud rhywbeth ar ei ben ei hun.

Mae Andy bellach yn ddigon hyderus i ddod ataf fi neu Darren os bydd angen unrhyw beth arno.

Un o'n hamcanion yn Jem Scaffolding yw rhoi cyfleoedd i bobl o bob cefndir. Mae gennym bobl yn gweithio yma o amrywiaeth o gefndiroedd.

Fel busnes, os ydych wir wedi helpu rhywun, byddwch yn elwa ar deyrngarwch na all arian ei brynu. Rwy'n hoffi meddwl mai un o'r rhesymau pam rydym yn gwmni llwyddiannus yw ein bod yn rhoi'r cyfle hwnnw i bobl. Os gwnewch chi helpu pobl, fe wnân nhw eich helpu chi hefyd.

Ynglŷn â Pluss

Menter gymdeithasol o Ddyfnaint yw Pluss, sy'n helpu miloedd o bobl ag anableddau i ailymuno â byd gwaith. 

 

Dysgwch fwy am y gwaith y mae Pluss yn ei wneud


Chwalu muriau

Mae Andy wedi chwalu rhagfarnau ers iddo ymuno â ni. Yn y diwydiant hwn, mae dealltwriaeth pobl o'r rheini â gwahanol alluoedd yn gallu bod yn brin.

Ond ers i Andy ddechrau gweithio gyda ni, mae ei gydweithwyr wedi dod yn ffrindiau ag ef ac maent wedi'i gynnwys yn rhan o'r tîm. Maent yn ei annog i gymryd rhan a'u helpu gydag amrywiol bethau. Mae Andy wedi deffro eu hymwybyddiaeth o bobl ag anableddau ac mae'n cael ei drin yn gyfartal.

Mae newid ffyrdd o feddwl yn beth mawr yn y diwydiant adeiladu, ac mae Andy wedi gwneud hynny gyda ni.

Dyluniwyd y wefan gan S8080