Facebook Pixle

Ymuno â diwydiant adeiladu'r DU

Mae diwydiant adeiladu'r DU yn tyfu. Mae diweithdra wedi gostwng i'w lefel isaf ers degawd ac mae enillion wedi cynyddu. 

Beth sydd mor dda amdano?

Dros y pum mlynedd nesaf, mae disgwyl i 230,000 o swyddi adeiladau gael eu creu. Ym mhob rhan o'r diwydiant, mae hyn yn golygu y bydd angen llenwi llawer o rolau newydd. Gyda phrinder sgiliau ym mhob rhan o'r diwydiant, mae nawr yn amser gwell nag erioed i ymuno â diwydiant adeiladu'r DU.

O baentwyr i blymwyr, mae angen mwy o weithwyr medrus yn y diwydiant adeiladu. Yn ogystal â rolau ar y safle, bydd angen i'r diwydiant hefyd gyflogi pobl i lenwi'r ystod eang o swyddi yn y gwasanaethau cymorth. Pa gymwysterau bynnag sydd gennych, mae'n siŵr y dewch o hyd i rôl yn y diwydiant adeiladu.

Is working in construction hard?

As with any job, working in construction can be hard but it can also be hugely rewarding, whether you’re onsite or behind a desk.

How Difficult is a Job in Construction? The Challenges Involved | Go Construct | 01:06

Sut y gall hyn fod o fudd i mi?

Safonau rhagorol ym maes adeiladu

Mae diwydiant adeiladu'r DU yn enwog am y safonau uchel a ddisgwylir gan ei weithwyr a'i gyflogwyr. Yn y diwydiant, ceir ethos cryf o ran iechyd a diogelwch ar y safle a rhoddir blaenoriaeth i les cyflogeion. Mae'r diwydiant hefyd yn cynnig amodau gwaith a chyflogau rhagorol i'r holl weithwyr, ni waeth ar ba lefel y maent yn y diwydiant.

Rhoi gwerth ar sgiliau gweithwyr

Rhoddir gwerth mawr ar weithwyr tramor ym mhob rhan o ddiwydiant adeiladu'r DU, ac mae'n gallu cynnig gyrfa hir a llawn boddhad i chi. Yn dibynnu ar eich cyflogwr, mae'n bosibl y gallwch hefyd ymgymryd â hyfforddiant ychwanegol er mwyn dysgu sgiliau arloesol, gan eich helpu i ddatblygu eich gyrfa yn yr hirdymor.

Diwydiant cynhwysol

Mae diwydiant adeiladu'r DU yn ddiwydiant cynhwysol sy'n hyrwyddo pwysigrwydd gweithlu amrywiol. Mae'r hen ystrydeb mai 'gwaith dyn' yw gwaith adeiladu yn dechrau diflannu wrth i nifer gynyddol o ferched ddewis gyrfa hirdymor lwyddiannus yn y diwydiant.

Ers cryn amser, ceir camsyniad bod y diwydiant adeiladu yn hen ffasiwn o ran amrywiaeth. Yn sicr, nid yw hyn yn wir bellach wrth i lawer o gwmnïau adeiladu'r DU hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle, a hynny ar y safle ac oddi arno.

Mae cyflogwyr yn y DU yn defnyddio sgiliau pobl o ystod eang o gefndiroedd er mwyn manteisio i'r eithaf ar wahanol ffyrdd o weithio. Mae hyn yn golygu bod diwylliant o dderbyn, parch a chydweithio yn cael ei feithrin yn y gweithle.

Peidiwch â chymryd ein gair ni

Mae gennym lawer o straeon gan bobl sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu ledled y DU, o amrywiaeth eang o gefndiroedd. 

Dysgwch sut beth yw gweithio yn y diwydiant adeiladu yn yr oes sydd ohoni mewn gwirionedd.


Sut y gallaf ddechrau arni?

I weithio yn y DU, bydd angen fisa gwaith cyfredol y DU arnoch. Mae amrywiaeth o fisâu, trwyddedau gwaith a phasbortau ar gael yn y DU a fydd yn eich galluogi i weithio'n gyfreithlon yn y DU. Bydd gan bob un o'r rhain ei ofynion a'i gyfyngiadau cymhwysedd ei hun, felly bydd angen i chi sicrhau eich bod yn ymchwilio'n ofalus er mwyn gweld pa un sydd ei angen arnoch.

Nawdd

Mewn rhai achosion, mae'n bosibl y bydd angen i chi fod wedi sicrhau swydd fedrus a chael eich noddi cyn i chi allu gwneud cais am fisa er mwyn i chi weithio yn y DU. Mewn achosion o'r fath, rhaid i'r gwaith a wnewch yn DU fod yn gysylltiedig â gwaith y sefydliad sy'n eich noddi. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am nawdd ar wefan Llywodraeth y DU.

Mae'n anghyfreithlon gweithio yn y DU os nad oes gennych hawl i wneud hynny. Mae'n bosibl y bydd unrhyw un sy'n cael ei ddal yn gweithio'n anghyfreithlon yn wynebu dedfryd o garchar, a byddai canlyniadau difrifol i'ch cyflogwr hefyd. Mae'n bwysig profi eich bod yn gymwys i weithio yn y DU i atal hyn rhag digwydd.  


Sgiliau trosglwyddadwy 

Yn aml, mae modd trosglwyddo eich sgiliau, cymwysterau a phrofiad gwaith i lawer o feysydd yn y diwydiant adeiladu. Mae llawer o gymwysterau rhyngwladol eisoes yn cael eu cydnabod gan y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS).

Beth os nad yw fy nghymhwyster yn cael ei gydnabod?

Os oes gennych gymhwyster sy'n gysylltiedig â'r diwydiant adeiladu a ddyfarnwyd y tu allan i'r DU ac nad yw'n cael ei gydnabod gan CSCS ar hyn o bryd, dylech gysylltu ag UK NARIC

Pwy yw UK NARIC?

UK NARIC yw'r asiantaeth genedlaethol dros gydnabod a chymharu cymwysterau a sgiliau rhyngwladol. Bydd yr asiantaeth yn adolygu eich cymhwyster ac yn penderfynu a yw'n debyg i gymhwyster yn y DU. Bydd hefyd yn penderfynu a yw'n briodol i'ch galwedigaeth a'r cerdyn rydych yn gwneud cais amdano.


Sut y gall y diwydiant adeiladu fy helpu i?

Gall gweithwyr y mae Saesneg yn ail iaith iddynt ennill cerdyn CSCS a bod yn gymwys i weithio yn niwydiant adeiladu'r DU o hyd. Mae'r prawf Sgiliau Adeiladu, Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn gymhwyster hanfodol i bobl sydd am weithio ar safle adeiladu.

I'r rhai sydd â dim ond ychydig o Saesneg, mae modd sefyll y prawf mewn amrywiaeth o ieithoedd neu gyda chymorth cyfieithydd.

Gall rhai cyflogwyr adeiladu mwy hyd yn oed ddefnyddio goruchwylwyr amlieithog i gyfieithu'r cyfarwyddiadau a'r canllawiau i iaith gyntaf eu gweithwyr, fel ei bod yn dal yn bosibl i chi sefyll a chwblhau'r prawf i gael y cerdyn perthnasol.


Beth y dylwn ei wneud nesaf?

Dyluniwyd y wefan gan S8080