Os ydych chi'n ystyried astudio cymhwyster sy'n gysylltiedig ag adeiladu, gallech chi gredu bod angen Safon Uwch mewn mathemateg neu ffiseg arnoch chi. Fodd bynnag, mae llawer o wahanol rolau ar gael yn y diwydiant adeiladu, a chymaint o wahanol lwybrau i gyrraedd yno.

Rydym yn siarad â dwy fenyw a ddefnyddiodd eu cymwysterau Safon Uwch i ddilyn llwybr gwahanol i faes adeiladu.

Claire Wallbridge - Swyddog Hyfforddiant, Grŵp Hyfforddi'r Diwydiant Cerrig Naturiol

Claire Wallbridge and team in London
Claire Wallbridge with team onsite
Gwelir Claire Wallbridge yn y canol yn y ddau lun

Cychwyn gweithio ym maes adeiladu

Cefais fy ngeni yn aelod o deulu o seiri meini and roedd fy ngŵr yn adeiladwr oedd â'i gwmni adeiladu ei hun, felly rwyf i'n wastad wedi ymwneud â byd adeiladu.

Cefais gyfle i ymuno â'r sector adeiladu 13 mlynedd yn ôl fel rheolwr hyfforddiant (gelwir hynny weithiau yn rheolwr dysgu a datblygu). Mae'n sector y cefais fy magu ynddo felly roeddwn i'n gwybod ei fod yn cynnig cyfleoedd gwych i symud ymlaen.

Ar ôl astudio Safon Uwch mewn gwleidyddiaeth a llenyddiaeth

Enillais fy nghymwysterau Safon Uwch mewn Hanes Gwleidyddol Rwsia a Phrydain a Llenyddiaeth Saesneg.

Ar ôl graddio fel athrawes gymwysedig, fe wnes i lawer o ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) - roedd y cyfan yn ymwneud â hyfforddiant.

Rwyf wedi astudio popeth o ddeall cadwraeth a threftadaeth, i hyfforddiant iechyd a diogelwch safonol.

Ar ôl symud i faes adeiladu â gradd uwchraddedig ym maes hyfforddi athrawon, mae fy hyfforddiant yn parhau.

Fy ngwaith i fel rheolwr hyfforddi yw nodi pa sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen ar fy nghontractwyr a datblygu hyfforddiant ar eu cyfer.

Rhan o bopeth sy'n digwydd yn y byd

Rwy'n hoff iawn o amrywiaeth maes adeiladu a'r bobl sydd mor frwdfrydig ynghylch y maes hwnnw. 


Mae adeiladu yn rhan o bopeth sy'n digwydd yn y byd - o brosiectau seilwaith i adeiladu ysbytai at y dyfodol.

Gall pobl ddweud, 'fe wnes i gyfrannu at y gwaith o adeiladu hwn'.  Mae'n wych bod yn rhan o ymdrech tîm a rhywbeth llawer mwy.

Mae rôl ar gael i chi ym maes adeiladu

Fy rôl fel llysgennad adeiladu yw dangos bod llawer o gyfleoedd a rolau ar gael i bawb.

Os ydych chi'n dymuno gweithio mewn amgylchedd strwythuredig, neu fod yn artistig a deinamig, neu os ydych chi'n hoff o amgylchedd caeth, strwythuredig - mae rôl ar gael ym maes adeiladu sy'n gweddu i chi - beth bynnag fo'ch dymuniadau. Mae'n sector sy'n symud wrth i'r boblogaeth symud.

Gallwch chi wneud hynny.  Rwy'n gweithio i ddangos fy mrwdfrydedd i bobl ifanc. A bydd pobl yn dweud bob brwdfrydedd yn heintus.

Os na chewch chi'r canlyniadau Safon Uwch neu TGAU roeddech chi'n eu dymuno

Ni fydd hi'n ddiwedd y byd.  Os na fyddwch chi'n llwyddo â'ch arholiadau TGAU, ni fydd hynny'n golygu eich bod yn fethiant. Gallwch chi ddilyn llawer o lwybrau eraill - gall prentisiaethau fod yn llwybr gwych.

Gallwch chi symud i faes adeiladu unrhyw bryd.

Nid oes wahaniaeth pa gymwysterau Safon Uwch sydd gennych chi. Eich ymrwymiad a'ch brwdfrydedd sy'n cyfrif. 


Bydd pobl yn symud i faes adeiladu yn eu 30au a'u 40au.  Mae cymaint o rolau ar gael iddyn nhw. Os na fyddwch chi'n cael y graddau roeddech chi'n eu disgwyl, peidiwch â rhoi'r ffidil yn y tô. Fydd hi fyth yn rhy hwyr.

Sarra Hawes - Cyfarwyddwr, Hawes Building

Sarra Hawes presenting the Innovation Award
Sarra Hawes at the Loughborough Estate in London
Gwelir Sarra Hawes ar y dde yn y llun cyntaf ac ar safle adeiladu

Y cymwysterau safon uwch a sicrhaodd yrfa ym maes adeiladu i mi

Gadewais yr ysgol â chymwysterau Lefel O (sy'n cyfateb i TGAU) mewn Saesneg a lluniadu technegol.

Yna fe wnes i astudio cemeg a mathemateg yn y coleg ac roedd hynny'n ddigon i allu cychwyn astudio am ddiploma cenedlaethol cyffredin (OND) - sy'n cyfateb i gymhwyster Safon Uwch - mewn graffeg dechnegol pan droais yn 18 oed.

Sicrhaodd lluniadu technegol a graffeg dechnegol bod gennyg i'r sgiliau yr oeddwn eu hangen i gael fy swydd gyntaf ym maes adeiladu.

Ennill cymwysterau wrth wneud y gwaith

Ar ôl fy OND, gwnes i gais am swydd fel hyfforddai rheoli mewn cwmni adeiladu lleol. Wrth weithio, astudiais yn rhan-amser am 2 flynedd ac enillais dystysgrif genedlaethol uwch mewn astudiaethau adeiladu.

Er fy mod i wedi cael y swydd yn barod, mae'n debyg bod hynny'n ddibynnol arnaf i'n ennill y cymhwyster astudiaethau adeiladu. Treuliais gyfanswm o 6 blynedd yn astudio.

Ni fydd unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath.

Efallai y byddwch chi'n gweithio gyda phobl hollol wahanol un diwrnod, neu mewn lleoliad hollol newydd. Mae'n heriol a bydd yn rhaid i chi ganfod atebion i broblemau bod amser.

Mae'n wych gweithio yn yr awyr agored a fyddwch chi fyth yn yr un lle trwy'r adeg. 

Ysbrydoli pobl ifanc

Trwy siarad â phobl ifanc, rwy'n credu fy mod i'n llwyddo i agor eu llygaid. Byddaf yn dweud wrthyn nhw y gallwch chi symud yn hawdd o'r naill rôl i'r llall. Gallwch chi gychwyn fel crefftwr a dod yn rheolwr.


Mae cymaint o gyfleoedd gwych i ferched ifanc. Byddaf yn ceisio annog rhieni i weld y cyfleoedd a'r gyrfaoedd amrywiol sydd ar gael ym maes adeiladu.

Cychwyn gweithio ym maes adeiladu ar ôl ennill cymwysterau Safon Uwch

Ni fydd yn fod â'r holl gymwysterau pan ddewch chi atom ni - gallwch chi weithio ac astudio yn rhan amser. 

Dangos eich bod chi'n gryf eich cymhelliant sy'n bwysig. Gallwch:

  • Fynd i ffeiriau masnach ac arddangosfeydd a siarad â phobl o fyd adeiladu
  • Defnyddio Instagram a dilyn pobl sy'n gwneud pethau sy'n eich diddori chi
  • Tynnu lluniau o bethau sy'n eich diddori - p'un ai a yw'n waith saer gartref, modelau rydych chi wedi'u gwneud, neu'n waith adeiladu rydych chi wedi helpu teulu neu ffrindiau i'w wneud. Dangoswch y rheiny i gyflogwr a dywedwch wrthyn nhw pam mae gennych ddiddordeb.

Cysylltu â chwmnïau adeiladu a dweud wrthyn nhw beth rydych chi'n dymuno ei wneud. Rydym ni bob amser yn chwilio am bobl frwdfrydig a dyfalbarhaus.

Camfyddwch yrfa yma maes adeiladu

Canfyddwch pa rolau adeiladu sy'n addas i'ch sgiliau a'ch diddordebau trwy ddefnyddio ein chwilotwr gyrfa.

Rhowch gynnig ar ein Chwilotwr Gyrfa

Cychwynnwch trwy ddilyn hyfforddeiaeth

Os ydych chi'n chwilio am swydd neu brentisiaeth, ond nid oes gennych chi'r sgiliau neu'r profiad priodol hyd yn hyn, gallai hyfforddeiaeth fod yn ddefnyddiol.

Dysgwch am hyfforddeiaethau