Ers dros 20 mlynedd, bu gan y DU gyfreithiau i wneud adeiladau a mannau cyhoeddus yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau.

Diolch i ddeddfwriaeth gwrthwahaniaethu, mae nodweddion dylunio megis rampiau, lifftiau, arwynebeddau garw ar groesfannau, cyhoeddiadau llafar mewn lifftiau ac ar drafnidiaeth, drysau awtomatig a llu o ddarpariaethau eraill sy'n helpu pobl ag anableddau gymryd rhan mewn gweithgareddau bob dydd bellach yn gyffredin Ond nid felly y bu erioed.

Arloeswr hygyrchedd

Nid tan 1963 y nododd pensaer ifanc o'r enw Selwyn Goldsmith (yr oedd ganddo anabledd ei hun ar ôl cael polio) y nifer fawr o ffyrdd yr oedd pensaernïaeth gyffredin yn gosod rhwystrau anorchfygol i bobl anabl - rhywbeth yr oedd yn ei alw'n 'wahaniaethu sefydliadol'.

Drwy astudio anghenion penodol defnyddwyr cadair olwyn, pobl â nam ar y llygad a clyw, ac unrhyw un a oedd yn ei chael hi'n anodd defnyddio adeiladau, cyhoeddodd y canllawiau cyntaf ar sut i wneud adeiladau'n fwy hygyrch.

Yn fuan daeth Designing for the Disabled yn llawlyfr hanfodol ar gyfer penseiri, cynllunwyr, dylunwyr, syrfewyr, peirianwyr a therapyddion galwedigaethol yn y DU ac yn rhyngwladol.

Hyrwyddodd y syniad o 'ddylunio cyffredinol' lle y dylai adeiladau a'r amgylchedd fod yn fannau cyffredinol a chynhwysol, sydd yr un mor hygyrch i bobl ag anableddau ac i'r rheiny heb anableddau.

Un o brif gyfraniadau Goldsmith oedd nodi'r angen am balmentydd isel, y trefnodd i 15 ohonynt gael eu gosod mewn croesfannau yn Norwich, sef y ddinas beilot lle y cynhaliodd ei ymchwil. Cydiodd ei ddyluniad ledled byd ac mae bellach yn olygfa cyfarwydd mewn trefi a dinasoedd ledled y byd.

Yr angen i adeiladu'n well

Arweiniodd blynyddoedd o ymgyrchu dygn a gweithgarwch codi ymwybyddiaeth at basio'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd yn 1995, ac yna Deddf Cydraddoldeb yn 2010 a ymgorfforodd fynediad cyfartal i adeiladau cyhoeddus, siopau, gwasanaethau a lleoedd gwaith yn y gyfraith.

Er hyn, mae ymgyrchwyr yn honni bod pobl anabl yn parhau i wynebu rhwystrau sylweddol a diangen i fyw bywydau llawn a chyfartal oherwydd gwaith dylunio a chynllunio gwael parhaus yn ein hamgylchedd adeiledig a diffyg cydymffurfiaeth â'r gyfraith.

Ac eto, nid yw'r angen i sicrhau hygyrchedd llawn erioed wedi bod cyn bwysiced. Mae gan dros 11.5 miliwn o bobl yn y DU gyflwr neu anabledd sy'n cyfyngu ar eu gweithgareddau bob dydd. Mae hyn yn cyfateb i bron un o bob pump o bobl yn y wlad. Wrth i'r boblogaeth fynd yn hŷn, bydd y niferoedd hyn yn cynyddu.

Hoffai 1.4 miliwn o bobl ag anabledd weithio ond nid ydynt yn gallu dod o hyd i swydd addas – yn aml iawn oherwydd problemau hygyrchedd.

Mae deddfwyr yn gobeithio atgyfnerthu'r gyfraith er mwyn sicrhau bod hygyrchedd yn rhan annatod ac awtomatig o'r broses dylunio ac adeiladu.

Mae gwaith dylunio da yn dileu rhwystrau ac yn cydnabod amrywiaeth a gwahaniaeth. Bydd pob un ohonom yn cael budd o amgylchedd adeiledig sydd wedi'i chreu ar sail hygyrchedd a chynwysoldeb.

Amrywiaeth yn y gwaith

Mae angen mwy o bobl ag anableddau yng ngweithlu'r diwydiant adeiladu. Nid yn unig y mae cyflogwyr yn cael budd o gael cyflogeion amrywiol, hyfedr a theyrngar, maent hefyd yn dysgu gan bobl sydd â phrofiadau uniongyrchol o broblemau sy'n ymwneud â hygyrchedd.

Ni ellir gwahaniaethu yn erbyn pobl ag anableddau yn y diwydiant adeiladu. Rhaid i gyflogwyr wneud addasiadau rhesymol er mwyn sicrhau bod gweithiwr ag anabledd yn gallu perfformio a chadw ei swydd yn yr un ffordd â phawb arall.

Cymerwch ran er mwyn gwella'r byd

Dewch yn rhan o weithlu gwirioneddol amrywiol a chynhwysol â gyrfa yn y diwydiant adeiladu a gwnewch wahaniaeth i fywydau pobl drwy greu amgylchedd adeiledig gwell a mwy hygyrch.

Mae cannoedd o swyddi a gyrfaoedd adeiladu cyffrous ar gael. Cewch wybod mwy gyda'n Porwr Gyrfaoedd neu rhowch gynnig ar ein cwis personoliaeth er mwyn cael syniad gwell o'r hyn a fyddai'n addas ar eich cyfer chi.