Beth sy'n eich taro pan glywch y gair adeiladu? Beth am lwyth o fois yn eistedd ar safle adeiladu mwdlyd yn smygu drwy'r dydd?

Neu efallai dyn ar sgaffaldiau yn gweiddi ar y sawl sy'n mynd heibio, neu'n waeth byth, pethau'n disgyn, fel craeniau, sgaffaldiau neu adeiladau?

Y gwir yw dyna'n union y byddwn wedi'i ddweud bum mlynedd yn ôl, cyn i mi ymuno â'r diwydiant. Y delweddau hyn y mae'r mwyafrif ohonom yn meddwl amdanynt yw'r hyn y mae'r cyfryngau yn ei bortreadu o ran y diwydiant adeiladu ond, o'm profiad i, mae hynny'n gelwydd noeth!

Mae gwaith adeiladu modern, ar raddfa fawr, yn lanach, yn fwy diogel ac yn fwy amrywiol nag a feddyliech. Wrth gwrs, byddwch yn mynd yn fwdlyd os byddwch ar y safle pan mae'n bwrw glaw (ni ellir gwneud rhyw lawer am hynny!) ond byddwch hefyd yn rhan o brosiectau cyffrous a dynamig, bydd pob diwrnod yn wahanol a bydd digon o heriau.

Gweld y darlun mwy

Cefais fy mhrofiad gwirioneddol cyntaf o faes adeiladu yn ystod fy ail flwyddyn yn y brifysgol pan ymwelais â Therfynfa 2B ym Maes Awyr Heathrow. Ar ôl blwyddyn o astudio rheoli dylunio roedd gennyf well gwerthfawrogiad o natur gymhleth prosiectau.

Roedd ein hastudiaethau wedi cwmpasu popeth o ffiseg sylfaenol strwythurau a hanes pensaernïaeth, i'r gyfraith ym maes adeiladu a sut i reoli, datblygu ac arwain timau o wahanol bobl. Hwn oedd y tro cyntaf i mi weld sut beth oedd hynny ar safle go iawn ac roedd yn brosiect go fawr!

Roedd yn rhaid i'r bobl hyn gydweithio er mwyn creu adeilad a oedd nid yn unig yn gweithio ond hefyd yn bodloni'r gofynion o ran cost ac ansawdd ac yn cael ei gwblhau ar amser ar gyfer y cleient.

Hwn oedd y tro cyntaf i mi wir sylweddoli bod llawer mwy i adeiladu na'r gwaith adeiladu a welwn wrth gerdded lawr y stryd.

Mynd i gyfeiriad 3D gyda chyfrifiaduron

Treuliwyd misoedd yn dylunio'r adeilad ar gyfrifiaduron a defnyddiwyd delweddau 3D er mwyn sicrhau bod yr adeilad yn gweithio fel y dylai a bod pob elfen yn ei lle, ac i ddangos i'r cleient a thîm y safle sut y byddai'r adeilad yn cael ei roi at ei gilydd.

Gan fod y maes awyr yn weithredol roedd y gwaith cynnar hwn yn hollbwysig. Petai unrhyw sbwriel yn cael ei chwythu ar y tarmac, neu petai damwain yn digwydd, gallai atal miloedd o bobl rhag gadael y wlad a chostio miliynau o bunnau.

Roedd hefyd angen trefnu dosbarthu nwyddau yn ofalus a chadw deunyddiau oddi ar y safle a'u cludo yno fel y bo angen er mwyn lleihau unrhyw amharu.

Yr ymweliad hwnnw oedd y tro cyntaf i mi sylweddoli mai'r diwydiant adeiladu oedd yr un iawn i mi ac mae fy mhrofiadau ers hynny wedi cadarnhau hyn.

Bellach rwy'n beiriannydd cynorthwyol i brif gontractwr a gall fy ngwaith beunyddiol gynnwys unrhyw beth, o gynnal cyfarfodydd gyda chleientiaid ac edrych ar y ffordd mae ein safle yn effeithio ar yr amgylchedd, i siarad â fformyn ar y safle er mwyn gweld ble y byddant yn gweithio dros y diwrnodau nesaf a sut y gallai hynny effeithio ar rannau eraill o'r gwaith.