Rwyf wedi bod ynghlwm wrth y diwydiant adeiladu ers amser hir – ni ddywedaf wrthych ba mor hir, ond mae'n hir!

Rwyf wedi gallu bod yn rhan o lawer o brosiectau gwahanol dros y blynyddoedd, ac mae'n wych gweld effaith fy nghyfraniad ar y diwydiant ac ar fywydau unigolion.

Dechrau'n ifanc

Pan oeddech yn blentyn, oeddech chi'n chwarae gyda Lego? Rwy'n amau bod llawer ohonoch wedi gwneud, a heb sylweddoli hynny roeddech yn dod yn adeiladwyr awtomatig. I rai ohonoch, troi'r hobi a'r mwynhad hwnnw pan oeddech yn blentyn yn yrfa yw'r peth pwysicaf, ond nid ydych yn siŵr o ble i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Credaf yn gryf fod y diwydiant adeiladu yn un gwych i fod yn rhan ohono, ond dro ar ôl tro rwyf wedi gweld prinder gwybodaeth gwirioneddol gan ysgolion i'w myfyrwyr, sy'n golygu, weithiau, na chaiff y bobl ifanc a fyddai'n serennu yn y diwydiant hwn y cyfle na'r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn gweld beth y gallent ei gyflawni.

Mae angen i fwy o bobl ifanc ymuno â'r diwydiant hwn oherwydd diwydiant pobl ifanc yw ef. Mae'n hawdd i bobl ifanc ymuno a symud o gwmpas, gan roi cynnig ar rolau gwahanol a meithrin sgiliau newydd a chyffrous. Gallech ddechrau fel crefftwr ac aros yn y rôl honno yn gwbl ddedwydd neu addasu a dod yn rheolwr prosiect. Mae'r posibiliadau wir yn ddiddiwedd!

Y gwir am adeiladu

Gwn fod camsyniad hirsefydledig fod y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig yn llawn dynion canol oed sy'n yfed te drwy'r dydd ac yn creu llawer o dwrw.

Ond, mewn gwirionedd, y peth gwych am y diwydiant hwn yw ei fod yn agored i bawb, waeth beth fo'ch oedran, rhywedd, ethnigrwydd neu gefndir addysgol. Mae gweithlu aml-ddiwylliannol yn fodd i gael gwahanol farn, sy'n helpu i ddatblygu prosiect ac yn sicrhau bod pawb yn cyd-dynnu.

Nid yw ond yn ymwneud â gwaith ar y safle ychwaith; nid wyf yn credu y gallwn i osod bricsen! Dechreuais yn y diwydiant yn 19 oed mewn rôl glercol i gwmni adeiladu. Yna symudais ymlaen i oruchwylio'r gyflogres ar gyfer tua 900 o bobl. Nid yw'n rôl adeiladu draddodiadol, ond mae'n un bwysig serch hynny – mae pobl am gael eu talu'r swm cywir ac ar amser.

Ynghyd â'm gwaith yn y diwydiant adeiladu, roeddwn hefyd yn ysgrifennu am chwaraeon ac roedd galw amdanaf fel siaradwr gwadd. Gwelodd Prif Swyddog Gweithredol y cwmni roeddwn yn gweithio iddo gyfle i mi ddefnyddio'r sgiliau eraill hyn. Dyna sut y dechreuais redeg y Llafurlu, a oedd yn galw am feddu ar y wybodaeth ddiweddaraf, bod yn awyddus i helpu a rhoi atebion i gyflogeion.

Yna dechreuais hyfforddi eraill ac mae'r ddwy rôl wedi bod yn llawn boddhad. O edrych yn ôl, gallai cefndir mewn crefft fod wedi helpu ond am nad oedd hwnnw gennyf, dysgais sut i addasu a defnyddio'r sgiliau a'r doniau oedd gennyf.

A yw i mi?

Mae cynifer o gyfleoedd a meysydd gwahanol yn y diwydiant ac ar wefan Am Adeiladu gallwch glywed gan y bobl sy'n gwneud y rolau hynny o ddydd i ddydd sut beth ydyw mewn gwirionedd. O blastro, plymio a gosod brics i bensaernïaeth, datblygu ac iechyd a diogelwch, mae rhywbeth at ddant pawb. Felly, os ydych yn ystyried ymuno â'r diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig, ewch amdani!